Views
11 months ago

Blank Print Document

FEBRUÁROVÉTOP5:

FEBRUÁROVÉTOP5: KAMNARANDE VBRATISLAVE? Neviem, ?i je to iba mnou, no mám pocit, ?e GJH je v poslednej dobe preplnené zamilovanými párikmi. U? od za?iatku som si v?ímala, ?e tu sú, av?ak teraz, ke? krá?am hore schodmi, tak tri stretnem na schodoch, ?tyri na prvom, dva na druhom, na tre?om sa ich tie? zopár zjaví a, no, o ?tvrtom rad?ej ani hovori? nebudem... Tri vidíte sedie? na gau?i, ? al?í je opretý o skrinky a ? al?ích ?xy? sa nachádza na druhej strane chodby a pri oknách. Teraz nechcem, aby to vyznelo, ?e mi to nejako preká?a, to pravda?e nie. Ale napadlo mi, ako sa blí?i ten mesiac zamilovaných, ?e si pre vás pripravím list s TOP 5 miestami na rande. 1. KINOLUMIÈRE Kino Lumière je vynikajúce miesto, kam vzia? svoju druhú polovi?ku po?as chladného a da?divého ve?era. Nachádza sa na ?pitálskej ulici (budova Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny). Vládne tam ve?mi príjemná a pokojná atmosféra a obaja si budete môc? naplno vychutna? film a prítomnos? toho druhého. Lístok na film stojí zvä??a 2 eurá, ?o je skvelá cena namiesto 5 v multikine, a za u?etrené peniaze mô?ete po filme sko?i? na kávi?ku a kolá?ik do Kafehausu, ?o je kaviare? priamo prepojená s kinom. 2. TOURDEBRATISLAVSKÉ PARKY Mo?no si teraz poviete, ?e ve? chcem ís? na rande a nie spoznáva? Bratislavu. Av?ak ka?dý z parkov má svoju vlastnú jedine?nú atmosféru a je len na vás, ktorý sa vám najviac zapá?i. No jednozna?ne bratislavské parky sú krásne a romantické miesto ?i u? na piknik, prechádzku, ?port alebo sa chcete vráti? do detských ?ias a zahra? na preliezkach. Ja za tie najkraj?ie pokladám: Hradná záhrada, Prezidenstská záhrada, Horský park, Sad Janka Krá?a, Lesopark, Botanická záhrada. 4

3. STARÉMESTO Staré mesto je dos? obsiahly pojem. Konkrétnej?ie odporú?am okru?nú prechádzku cez Centrum, prejs? sa po promenáde pri Eurovei, popri Dunaji cez River Park a? do lodenice. Tam sa mô?ete potom zastavi? v Mark Twain Clube, ?o je jedine?ný podnik priamo na Dunaji, alebo prejs? a? na Molecovu a na kávu do jedine?nej kaviarne Kontajner riviéra. Staré mesto je plné romantických zákutí, ?okoládovní a zmrzlinární. A pre tých, ?o u? prekonali vekovú hranicu 18 rokov, ve?er v meste odporú?ame okúsi? drink v atmosfére americkej prohibície. Bar je skrytý, tak?e na presnú lokáciu sa musíte opýta? obsluhy v Urban House. 4. VÝLETDOOKOLIA V?etci sme tu ?tudenti a v?aka tomu máme vlaky zadarmo. Jupí! Z vlastnej skúsenosti mô?em poveda?, ?e ke? pôjdete na vlak o 10:01, tak ste na obed v Novej Bani. Tam si dáte tie najlep?ie lasagne na svete v Pizzeria Della Piazza, pobudnete tam pár hodiniek (mô?ete si urobi? malý výlet do prírody k Starohutnianskemu vodopádu) a potom ve?er ste spä? v Bratislave. Ale ak sa vám zdá Nová Ba?a príli? ?aleko, mô?ete ís? hocikam. 5. PRÍRODA Lesopark, Devín, Sandberg, Heinburg, Schlosshof... V?etko ve?mi krásne miesta v blízkosti Bratislavy, ?ahko dostupné MHD?kou spod Mosta SNP. Jedine v prípade Schlosshofu, zámok s mini zoo a krásnymi barokovými záhradami, je cesta komplikovanej?ie, no sta?í sa odviez? autobusom (21, 28) na zastávku ?Novoveská? a odtia? cyklomostom priamo do Schlosshoffu. Pe?o to po hlavný vchod trvá cca 40min a bicyklom cca 10min. @terez1906, recenzia 5

Pouūívateåská príručka - Nokia
Denníček z Francúzska str. 29 DOD 2012 str. 24 Inkognito str. 32 ...
17.04. - 29.07.2008 - Magnificat
slovenský manuál (pdf, 2.46 MB)
Pravidlá súťaže „Vyhraj športové Audi TT Coupé“
Čas na oddych 5 - ZŠ Škultétyho, Topoľčany
PETRŽALSKÉ NOVINY - Petržalka
Noviny občanov okresu Nové Zámky Vážení čitatelia ... - izamky.sk
Pokrok 10 a - VKinfo.SK