Views
10 months ago

Blank Print Document

STRASTI ASLASTI

STRASTI ASLASTI ?TUDENTSKÉHO ?IVOTA: NAPRIVÁTE Vo februárovej ?asti rubriky Strasti a slasti ?tudenstkého ?ivota vám priná?ame jedine?ný poh?ad na oby?ajne neoby?ajné pondelkové ráno ?loveka ?ijúceho na priváte. Prikvapivé momenty, ktoré obracajú plány úplne naruby na vás ?akajú, nechajte sa uná?a? zdanlivo pokojným ránom. Je 6:45, budík zvoní ako o ?ivot. Vyskakujem z postele na rovné nohy, vyberám zo skrine oble?enie a obliekam ho na seba rýchlos?ou blesku. Spravím si ra?ajky, bagetu so syrovou nátierkou hryziem pomedzi hádzanie u?ebníc do ta?ky. Bojujem so zipsom na ta?ke. Mykám plecom priate?ke, oznamujem jej, ?e je 7:05 a podávam jej mobil, aby si nastavila budík, nako?ko nejaví známky ?ivota dostato?né na to, aby vstala a nezaspala do práce. Na nohy obúvam tenisky nemysliac na to, ?e vonku je viac ?adu ako asfaltu, zabalím sa do ?atky, oble?iem si bundu, vyhodím batoh na plece a be?ím. Do vý?ahu, von z paneláku, na zastávku. Som tu skôr ako autobus, ne?akané. V duchu sa pote?ím. Ak nebudú zápchy, tak mo?no ani nebudem me?ka?. Nastupujem, sadám si, u?i si zapchávam slúchadlami. Neviem, kam sa stratila celá tá cesta. Je 7:45 a stojím pri skrinke. Pova?ujem to za malé ví?azstvo. Neme?kám a dokonca ani nemusím be?a? hore schodami. Vychádzkovým tempom si vykra?ujem a usmievam sa na v?etkých. Prvýkrát za posledný mesiac nebe?ím minútu pred zvonením do triedy, neberiem schody po troch, ale mám ?as. Za?ína seminár z matematiky, pí?em do zo?ita nevnímajúc okolie. Zapípa mi na lavici SMSka. Priate?ka. ?Zabuchla som si dvere! Stojím medzi zabuchnutými dverami a zamknutou mre?ou do chodby. Susedia mi neotvárajú. Pomoc!? Prichádzajú zmie?ané pocity. Mám chu? sa smia? a plaka? zárove?. Zabi? susedov, ktorí sú o?ividne doma, ale neotvoria, lebo sú ?udní. Zasmia? sa nad tým, ako sa niekto mô?e zabuchnú? v takejto situácií. Plaka?, preto?e viem, 8

ako bude reagova? jej ?éf, ke? bude me?ka? do práce. Viem, ?e v aktuálnej situácií existujú dve rie?enia. ? aka?, a? pôjde niekto von zo susedov a odomkne mre?e, alebo ju ís? zachráni?. Prvá mo?nos? je riskantná, druhá vy?aduje útek zo ?koly. Viem, ?o chcem spravi?, ale znamená to, ?e vyme?kám seminár. Neváham. Dvíham ruku, pýtam sa pre? a vysvet?ujem situáciu. Stretla som sa s pochopením. Vybieham z triedy rýchlos?ou blesku. Beriem schody po ?tyroch. E?te?e som pri?la na?as do ?koly. Sedím v poloprázdnom autobuse a premý??am. ?krie ma, ?e znova vyme?kávam hodinu, mrzí ma to, ale viem, ?e to dobehnem. Teraz som potrebná inde. V celkovom po?atí sa mi táto akcia vlastne pá?i. Adrenalín je to, ?o potrebujem do tohto rána, bolo a? príli? dokonalé a jednoduché na to, aby to bola pravda. Samozrejme mi u?iel autobus, ktorý stojí pred panelákom, nasadám na iný a mám pred sebou beh hore kopcom. Vystupujem, strasiem sa od zimy, nasadím tempo a ponáh?am sa domov. Lýtka ma pália, v hrdle cítim chladný sibírsky vzduch (?ítaj: dúbravský), ale nevdávam sa. Zamyslená vchádzam do paneláku, vý?ahom na deviatku a tam nájdem za mre?ou sedie? kôpku nes?astia na roho?ke. ? íta si knihu má v u?iach slúchadlá a je zababu?ená v bunde, dokonca by som povedala, ?e sa trasie. Nikdy som si nev?imla, ?e na chodbe je taká zima. Odomykám mre?u a otá?a sa na m?a usmiata tvár. Odomykám dvere do bytu, hád?em jej so smiechom zväzok k?ú?ov a náhlim ju do vý?ahu, nech stihnem aspo? na tretiu hodinu. Be?íme na autobus. Samozrejme ho nestíhame, ve? pre?o aj. Be?íme na vzdialenej?iu zástavku dúfajúc, ?e stihneme aspo? nie?o odtia?. Prichádzame ku kri?ovatke, autobus nás obieha, be?íme zas a znova. Naskakujeme do zatvárajúcich sa zadných dverí, zadýchané sa zlo?íme na najbli??ích sedadlách, pozrieme sa na hodinky a hlavou nám prebleskne rovnaká my?lienka: "?e sa vôbec sna?íme dojs? na ?as!? @vlasta_a_spek, fejtón 9

Pouūívateåská príručka - Nokia
Denníček z Francúzska str. 29 DOD 2012 str. 24 Inkognito str. 32 ...
17.04. - 29.07.2008 - Magnificat
slovenský manuál (pdf, 2.46 MB)
Pravidlá súťaže „Vyhraj športové Audi TT Coupé“
Čas na oddych 5 - ZŠ Škultétyho, Topoľčany
PETRŽALSKÉ NOVINY - Petržalka
Noviny občanov okresu Nové Zámky Vážení čitatelia ... - izamky.sk
Pokrok 10 a - VKinfo.SK