Views
2 months ago

Sada-Shiva Gangadhara

Marami ang patuloy na sumasamba sa Panginoong Shiva, subalit sa dinami-daming Shiva, sino sa kanilang ang karapat-dapat nating sambahin? Ayon sa Srimad-Bhagavatam dapat ito'y Shiva na isang Vaishnava.

Sada-Shiva

February 13, 2018 Mabuhay si Śrī Guru at si Śrī Gaurāṅga Purihin ang Kanilang Kadakilaan Sinong Śhiva? Dapat Śhiva na Isang Vaiṣṇavā! ni Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj Ayon sa naging paliwanag ni Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj, sa lahat ng Vaiṣṇavas, si Śhiva ang pinakamagaling. Kahit sino kapag ginusto nang Panginoong Śhiva ay kaya niyang palayain. Dahil ang kapangyarihang ito’y tangan niya, at ang isa pa, siya’y perpektong sugo ng Panginoong Kṛṣṇa. Ganito ang sinasabi sa huling kabanata ng Śrīmad Bhāgavatam (12.13.16): nimna-gānāṁ yathā gaṅgā devānām achyuto yathā vaiṣṇavānāṁ yathā śambhuḥ purāṇānām idam tathā 1

Be Sincere. Don't Imitate (Filipino)
Alamin ang Batas... Gabay sa RA 9442 - Bureau of Communications ...
Mga Mensahe sa Pangkalahatang Kumperensya - The Church of ...
Mga Mensahe sa Pangkalahatang Kumperensya - The Church of ...
Pagsunod sa Panawagan ng Propeta na Magligtas, mga pahina 14 ...
Pagkatutong Malugod sa mga Banal na Kasulatan, pp. 14, 16, 20
Ang Pagpapakasakit sa Gawain ng Paglilingkod
Ang Paniniwala na sa Bato Nagmula ang Tao
Maging Maingat
Debosyon Lamang ang Maaaring Gumising sa Debosyon
Kulang sa Paniniwala o Sadyang Malas lang
PAANO MAKAKAYA ANG STRESS Isang artikulo mula sa Web
Chapter 1 - Ang Kamulatan Para sa Kamalayan kay Krsna ay Pawang Pag-iibigan at Kariktan
Tunay nga ba talagang ito’y iyong natikman o baka naman ito’y gawa-gawa mo lamang
Ika-11 Kabanata ng Sri Guru at Kanyang Pagpapala
Ang Ipanganak at Mamatay sa Pamilyang Kinagisnan
Pagkatapos na Pumirma ng Isang Kontrata ng Enerhiya: Ang ...
Ang mensahe ng Bibliya sa loob ng isang pahina sa Tagalog - Tracts
Ikaapat na Kabanata - Ang Pinagmulan ng Kaluluwa
Saranagati - Ang Kahulugan In Filipino
Ang Kaligtasan at Kalusugan ng mga Nagsasanay na maging ...
Kayo ang Magpasya
Ang mga Nagtuturong Maestrong Pang-espirituwal
Mahal na Punong Guro, Guro o Kasama sa Trabaho Paksa: Ang ...
pinalaya mula sa mga kapangyarihan ng kadiliman
Modyul 6 Ang Baguntaong Nakagapos