Views
6 days ago

Sada-Shiva Gangadhara

Marami ang patuloy na sumasamba sa Panginoong Shiva, subalit sa dinami-daming Shiva, sino sa kanilang ang karapat-dapat nating sambahin? Ayon sa Srimad-Bhagavatam dapat ito'y Shiva na isang Vaishnava.

Sada-Shiva

February 13, 2018 Mabuhay si Śrī Guru at si Śrī Gaurāṅga Purihin ang Kanilang Kadakilaan Sinong Śhiva? Dapat Śhiva na Isang Vaiṣṇavā! ni Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj Ayon sa naging paliwanag ni Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj, sa lahat ng Vaiṣṇavas, si Śhiva ang pinakamagaling. Kahit sino kapag ginusto nang Panginoong Śhiva ay kaya niyang palayain. Dahil ang kapangyarihang ito’y tangan niya, at ang isa pa, siya’y perpektong sugo ng Panginoong Kṛṣṇa. Ganito ang sinasabi sa huling kabanata ng Śrīmad Bhāgavatam (12.13.16): nimna-gānāṁ yathā gaṅgā devānām achyuto yathā vaiṣṇavānāṁ yathā śambhuḥ purāṇānām idam tathā 1

Ang Pagmamalasakit sa Ating Misyon
Mga Mensahe sa Pangkalahatang Kumperensya - The Church of ...
Mga Mensahe sa Pangkalahatang Kumperensya - The Church of ...
Pagsunod sa Panawagan ng Propeta na Magligtas, mga pahina 14 ...
Ang Santwaryong-Dagat - Oneocean.org
Ang Handog ng Tagapagligtas na Kapayapaan at Kagalakan, p. 18 ...
Be Sincere. Don't Imitate (Filipino)
Alamin ang Batas... Gabay sa RA 9442 - Bureau of Communications ...
ang aklat ni mormon - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Tinawag Upang sa Diyos Maglingkod - The Church of Jesus Christ ...
buklet na pangkalusugan ng mum health - ASL 1 di Massa e Carrara
Pagkatutong Malugod sa mga Banal na Kasulatan, pp. 14, 16, 20
Ang Paniniwala na sa Bato Nagmula ang Tao
Debosyon Lamang ang Maaaring Gumising sa Debosyon
Kulang sa Paniniwala o Sadyang Malas lang
Ang Pagpapakasakit sa Gawain ng Paglilingkod
PAANO MAKAKAYA ANG STRESS Isang artikulo mula sa Web
Chapter 1 - Ang Kamulatan Para sa Kamalayan kay Krsna ay Pawang Pag-iibigan at Kariktan
Ang Ipanganak at Mamatay sa Pamilyang Kinagisnan
Ika-11 Kabanata ng Sri Guru at Kanyang Pagpapala
Maging Maingat
Pagkatapos na Pumirma ng Isang Kontrata ng Enerhiya: Ang ...
Ang mensahe ng Bibliya sa loob ng isang pahina sa Tagalog - Tracts
Saranagati - Ang Kahulugan In Filipino