Views
4 months ago

Sada-Shiva Gangadhara

Marami ang patuloy na sumasamba sa Panginoong Shiva, subalit sa dinami-daming Shiva, sino sa kanilang ang karapat-dapat nating sambahin? Ayon sa Srimad-Bhagavatam dapat ito'y Shiva na isang Vaishnava.

February 13, 2018

February 13, 2018 [‚Kung sa lahat ng ilog, ang Gaṅgā ang pinakadakila, at kung sa lahat ng imahen nang ating poon ang Panginoong Achyuta ang siyang pinakamaringal at pinakadakila, at sa lahat ng Vaiṣṇavas ang Panginoong Śhiva naman ang pinakamataas at dakila, kung ganoon, ganoon din ang Śrīmad Bhāgavatam, dahil sa lahat ng Purāṇas, siya din ang pinakadakila.‛] Sa talatang ito, dito pa lamang ay agad na nating mauunawaan kung ano ang posisyon ng Panginoong Śhiva. Ang ibang diyusdiyosan ay pinagkalooban nang kapangyarihan ng Panginoong Kṛṣṇa, subalit sa lahat, ang Panginoong Śhiva ang pinaka-supremo sa kanila. Noo’y madalas umusal nang panalangin ang Panginoong Śhiva, ano po ba ang madalas niyang inuusal-usal? Ito po ay ang Pangalan ni Rāma at wala ng iba pa. At kapag siya’y taimtim na nagmumunimuni, sino ang nasa loob ng kanyang isipan? Ang kanyang maestro, ang Panginoong Rāma, si Viṣṇu. Hindi po ba? Bakit po? Bakit palaging Rāma ang laman ng kanyang isipan at madalas na sinasambit-sambit ang Kanyang Pangalan? Alam ninyo, kapag ito’y inyong naunawaan, tiyak mauunawaan din ninyo kung ano ang kamulatan para sa kamalayan kay Kṛṣṇa. Minsan, tinanong ni Parvatī Devī ang Panginoong Śhiva, ‚Napakaraming imahen nang ating poon, sa lahat, sino po ba sa kanila ang dapat na sinasamba?‛ Akala ni Parvatī ang magiging sagot ng Panginoong Śhiva ay ganito, ‚Ako, syempre. Dahil ako ang Pinaka-Supremo sa lahat ng Katauhan.‛ Subalit hindi po ganito ang naging tugon ng Panginoong Śhiva. Ang sabi po niya’y ganito: ārādhanānāṁ sarveṣāṁ viṣṇor ārādhanaṁ param 2

February 13, 2018 3

ang mga batang bugaw sa malate youth pimps of ... - Bahay Tuluyan
Ang Pagmamalasakit sa Ating Misyon
MGA TURO NG MGA PANGULO NG SIMBAHAN HAROLD B. LEE
Ang Diyos ay Ating Ama, mga pahina 20, 52, 60 - The Church of ...
Mga Mensahe sa Pangkalahatang Kumperensya - The Church of ...
Alamin ang Batas... Gabay sa RA 9442 - Bureau of Communications ...
Pagsunod sa Panawagan ng Propeta na Magligtas, mga pahina 14 ...
Ang Handog ng Tagapagligtas na Kapayapaan at Kagalakan, p. 18 ...
ang aklat ni mormon - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Mga Mensahe sa Pangkalahatang Kumperensya - The Church of ...
Tinawag Upang sa Diyos Maglingkod - The Church of Jesus Christ ...
Pagkatutong Malugod sa mga Banal na Kasulatan, pp. 14, 16, 20
Be Sincere. Don't Imitate (Filipino)
Ikalimang Kabanata - Kaalaman na Masmataas Pa sa Kamatayan
Ang Paniniwala na sa Bato Nagmula ang Tao
Maging Maingat
Debosyon Lamang ang Maaaring Gumising sa Debosyon
Kulang sa Paniniwala o Sadyang Malas lang
Chapter 1 - Ang Kamulatan Para sa Kamalayan kay Krsna ay Pawang Pag-iibigan at Kariktan
Ang Pagpapakasakit sa Gawain ng Paglilingkod
PAANO MAKAKAYA ANG STRESS Isang artikulo mula sa Web
Pagkatapos na Pumirma ng Isang Kontrata ng Enerhiya: Ang ...