Views
9 months ago

Sada-Shiva Gangadhara

Marami ang patuloy na sumasamba sa Panginoong Shiva, subalit sa dinami-daming Shiva, sino sa kanilang ang karapat-dapat nating sambahin? Ayon sa Srimad-Bhagavatam dapat ito'y Shiva na isang Vaishnava.

February 13, 2018

February 13, 2018 [‚Kung sa lahat ng ilog, ang Gaṅgā ang pinakadakila, at kung sa lahat ng imahen nang ating poon ang Panginoong Achyuta ang siyang pinakamaringal at pinakadakila, at sa lahat ng Vaiṣṇavas ang Panginoong Śhiva naman ang pinakamataas at dakila, kung ganoon, ganoon din ang Śrīmad Bhāgavatam, dahil sa lahat ng Purāṇas, siya din ang pinakadakila.‛] Sa talatang ito, dito pa lamang ay agad na nating mauunawaan kung ano ang posisyon ng Panginoong Śhiva. Ang ibang diyusdiyosan ay pinagkalooban nang kapangyarihan ng Panginoong Kṛṣṇa, subalit sa lahat, ang Panginoong Śhiva ang pinaka-supremo sa kanila. Noo’y madalas umusal nang panalangin ang Panginoong Śhiva, ano po ba ang madalas niyang inuusal-usal? Ito po ay ang Pangalan ni Rāma at wala ng iba pa. At kapag siya’y taimtim na nagmumunimuni, sino ang nasa loob ng kanyang isipan? Ang kanyang maestro, ang Panginoong Rāma, si Viṣṇu. Hindi po ba? Bakit po? Bakit palaging Rāma ang laman ng kanyang isipan at madalas na sinasambit-sambit ang Kanyang Pangalan? Alam ninyo, kapag ito’y inyong naunawaan, tiyak mauunawaan din ninyo kung ano ang kamulatan para sa kamalayan kay Kṛṣṇa. Minsan, tinanong ni Parvatī Devī ang Panginoong Śhiva, ‚Napakaraming imahen nang ating poon, sa lahat, sino po ba sa kanila ang dapat na sinasamba?‛ Akala ni Parvatī ang magiging sagot ng Panginoong Śhiva ay ganito, ‚Ako, syempre. Dahil ako ang Pinaka-Supremo sa lahat ng Katauhan.‛ Subalit hindi po ganito ang naging tugon ng Panginoong Śhiva. Ang sabi po niya’y ganito: ārādhanānāṁ sarveṣāṁ viṣṇor ārādhanaṁ param 2

February 13, 2018 3

Ang Pagmamalasakit sa Ating Misyon
Ang Handog ng Tagapagligtas na Kapayapaan at Kagalakan, p. 18 ...
Mga Mensahe sa Pangkalahatang Kumperensya - The Church of ...
Alamin ang Batas... Gabay sa RA 9442 - Bureau of Communications ...
Pagsunod sa Panawagan ng Propeta na Magligtas, mga pahina 14 ...
Mga Mensahe sa Pangkalahatang Kumperensya - The Church of ...
Pagkatutong Malugod sa mga Banal na Kasulatan, pp. 14, 16, 20
Be Sincere. Don't Imitate (Filipino)
Maging Maingat
Ang Paniniwala na sa Bato Nagmula ang Tao
Debosyon Lamang ang Maaaring Gumising sa Debosyon
Kulang sa Paniniwala o Sadyang Malas lang
Tunay nga ba talagang ito’y iyong natikman o baka naman ito’y gawa-gawa mo lamang
Chapter 1 - Ang Kamulatan Para sa Kamalayan kay Krsna ay Pawang Pag-iibigan at Kariktan
PAANO MAKAKAYA ANG STRESS Isang artikulo mula sa Web
Ika-11 Kabanata ng Sri Guru at Kanyang Pagpapala
Ang Pagpapakasakit sa Gawain ng Paglilingkod
Ang mga Nagtuturong Maestrong Pang-espirituwal
Ang mensahe ng Bibliya sa loob ng isang pahina sa Tagalog - Tracts
Ikaapat na Kabanata - Ang Pinagmulan ng Kaluluwa
Ang Ipanganak at Mamatay sa Pamilyang Kinagisnan
Pagkatapos na Pumirma ng Isang Kontrata ng Enerhiya: Ang ...
Ang Kaligtasan at Kalusugan ng mga Nagsasanay na maging ...
Saranagati - Ang Kahulugan In Filipino
Kayo ang Magpasya
Modyul 6 Ang Baguntaong Nakagapos
Ang Dalisay na Pangalan