Views
1 week ago

Sada-Shiva Gangadhara

Marami ang patuloy na sumasamba sa Panginoong Shiva, subalit sa dinami-daming Shiva, sino sa kanilang ang karapat-dapat nating sambahin? Ayon sa Srimad-Bhagavatam dapat ito'y Shiva na isang Vaishnava.

February 13, 2018 ‚Sa

February 13, 2018 ‚Sa lahat ng Personalidad sa Katauhan ng Diyos, tanging si Viṣhṇu, si Kṛṣṇa, ang pinakamataas at pinaka-dakila. Kung ganoon, Siya ang dapat nating sinasamba.‛ Nalungkot si Parvatī sa naging sagot sa kanya nang Panginoong Śhiva. ‚Papaano ‘yun,‛ ang sabi ni Parvatī Devī. ‚Ang Panginoong Śhiva ang sinasamba ko at hindi ang Panginoong Viṣhṇu.‛ Nakangiting muli siyang sinagot nang Panginoong Śhiva, tasmāt parataraṁ devi tadīyānāṁ samarchanam ‚Oo nga’t walang-alinlangan, na, sa lahat ng Katuhan nang Diyos, si Nārāyaṇ ang Pinaka-Supremo. Kaya tama lamang na Siya ang sinasamba natin, dahil totoo namang, sa lahat, Siya ang pinakamataas at pinakadakila. Subalit sa lahat ng sumasamba sa Panginoong Nārāyaṇ, ang pinakamataas ay ang mga tao, na, hindi lamang ang Panginoong Nārāyaṇ ang sinasamba, kundi maging ang Kanyang mga deboto, sila talaga ang higit na pinaka-dakila.‛ Matapos marinig ni Parvatī Devī ang naging pahayag ng Panginoong Śhiva, labi-labis ang naramdaman nitong kaligayahan. Alam niya sa Panginoong Viṣhṇu nananalangin at naglilingkod si Śhiva. Alam din niya, na, sa lahat ng Vaiṣhṇavas, si Śhiva ang Vaiṣṇavānāṁ yathā Śambhuḥ, ang pinakamataas at pinaka-dakila. Kaya, napagtanto niya, ‚Kay Viṣhṇu nagsisilbi si Śhiva, at siya nama’y pinagsisilbihan ko, kung ganoon, ano ang dapat kong ipangamba. Hindi ba’t wala?‛ Alam ninyo, malawak ang naging impluwensya ng kulturang Vedic sa Katimugang Bahagi ng India, at ang mga panuntunan nito’y mahigpit na ipinapatupad at sinusunod ng mga tao. Kaya lamang, ito’y noong unang panahon, subalit ngayo’y hindi na, mali na ang 4

February 13, 2018 kanilang ginagawa. Kapag nagpunta ka sa Katimugang Bahagi ng India, doon, mapapansin mo, halos wala na sa ayos ang kanilang ginagawa, lalu na pagdating sa ginagawa nang mga lahing brāhmaṇ. Tanging ang mga panlabas na ayos lamang ang kanilang sinusunod, at hindi na ang nakapaloob na sustansya, ngayon, puro sa Panginoong Śhiva na sila sumasamba. Noong panahon ni Rāmānuja Āchārya, ganito din ang kanilang pinag-awayan. Noo’y sikat na sikat ang Śaiva sampradāya at ang Rāmānuja sampradāya. At dahil magkasalungat ng paniniwala, di nila maiwasang magbanggaan. Hanggang sa tinalo nang mga nasa Rāmānuja sampradāya ang mga taga-Śaiva sampradāya. Sa pagsikat nang mga taga Rāmānuja sampradāya, bumagsak ang sampradāya ni Śaṅkar-Āchārya. Ayon sa paniniwala ng mga Śaiva sampradāya, ang Panginoong Śhiva lamang ang dapat sinasamba at wala nang iba pa. Subalit mali ang ganitong paniniwala. At hanggang ngayon, ganito parin ang kalakaran sa Katimugang Bahagi ng India. At hindi lamang iyon, maging ang isipan nila’y sarado na sa ganitong klaseng kalakaran, at sila’y masyado nang naging panatiko. Makaraan ang isandaang taon, ganito din ang nangyari sa sampradāya ni Rāmānuja, kahit sila’y lumihis na. At dahil nga matinding magkalaban ang mga taga-Śaiva sampradāya, kung abusuhin at bastusin nang mga taga Rāmānuja sampradāya ay talaga namang sobra-sobra: vyāghreṇa khādamāne ’pi na gachchhet śiva-mandiram Ang sabi ng mga taga-Rāmānuja sampradāya: halimbawa sa paglalakad mo, biglang nakasalubong mo ang isang tigre, at ika’y nasa tapat lamang ng templo nang Panginoong Śhiva, dalawa lamang 5

Ang Handog ng Tagapagligtas na Kapayapaan at Kagalakan, p. 18 ...
Ang Pagmamalasakit sa Ating Misyon
Priesthood: Ang Kapangyarihan ng Pagiging Makadiyos, mga ...
Ang Templo: Binabago ang mga Puso at Tahanan, mga pahina 24, 28
Mga Mensahe sa Pangkalahatang Kumperensya - The Church of ...
Mga Mensahe sa Pangkalahatang Kumperensya - The Church of ...
Pagsunod sa Panawagan ng Propeta na Magligtas, mga pahina 14 ...
Alamin ang Batas... Gabay sa RA 9442 - Bureau of Communications ...
Pagkatutong Malugod sa mga Banal na Kasulatan, pp. 14, 16, 20
Be Sincere. Don't Imitate (Filipino)
Ang Paniniwala na sa Bato Nagmula ang Tao
Maging Maingat
Debosyon Lamang ang Maaaring Gumising sa Debosyon
Kulang sa Paniniwala o Sadyang Malas lang
Chapter 1 - Ang Kamulatan Para sa Kamalayan kay Krsna ay Pawang Pag-iibigan at Kariktan
PAANO MAKAKAYA ANG STRESS Isang artikulo mula sa Web
Ang Pagpapakasakit sa Gawain ng Paglilingkod
Ika-11 Kabanata ng Sri Guru at Kanyang Pagpapala
Pagkatapos na Pumirma ng Isang Kontrata ng Enerhiya: Ang ...
Ang Ipanganak at Mamatay sa Pamilyang Kinagisnan
Saranagati - Ang Kahulugan In Filipino
Ang mensahe ng Bibliya sa loob ng isang pahina sa Tagalog - Tracts
Ang Kaligtasan at Kalusugan ng mga Nagsasanay na maging ...
Tunay nga ba talagang ito’y iyong natikman o baka naman ito’y gawa-gawa mo lamang
Kayo ang Magpasya