Views
11 months ago

qqq1

Для основних

Для основних засобів визначено, що справедливою вартістю є: 1) для будівель і землі – ринкова вартість; 2) для машин і обладнання – ринкова вартість, а в разі відсутності таких даних – відновна вартість (сучасна вартість придбання) за вирахуванням зносу; 3) для інших об’єктів основних засобів – відновна вартість; Первісною вартістю об’єкта основних засобів, отриманого в межах операції з обміну подібними об’єктами, визначається залишкова вартість переданого об’єкта основних засобів. Якщо залишкова вартість об’єкта основних засобів, що передається перевищує справедливу вартість, то первісною вартістю отриманого об’єкта основних засобів буде вважатися справедлива вартість. Сума перевищення залишкової вартості переданого об’єкта основних засобів над справедливою вартістю включається до складу витрат відповідного періоду. Якщо справедлива вартість перевищує залишкову вартість об’єкта, що передається то первісна вартість отриманого об’єкта основних засобів дорівнюватиме залишковій вартості об’єкта основних засобів, що передається. Сума перевищення справедливої (договірної) вартості обміну над залишковою вартістю об’єкту основних засобів, що передається, до доходу не включається. Первісною вартістю об’єкта основних засобів, отриманого в межах обміну неподібними об’єктами, є справедлива вартість переданого неподібного об’єкта. Доречно буде припустити, що справедливою вартістю переданого неподібного активу є вартість, застережена в договорі, тобто договірна ціна. Якщо при обміні здійснюється доплата за отриманий об’єкт основних засобів, то сума такої доплати включається до первісної вартості такого об’єкта. В цій ситуації придбавається об’єкт основних засобів, оплатою вартості якого є подібний об’єкт і грошова доплата. Якщо ж разом з об’єктом основних засобів отримано доплату (за передані об’єкти), то сума такої доплати до складу первісної вартості отриманих об’єктів основних засобів не включається, а зменшує справедливу вартість переданого об’єкта. Іншими словами, в цій ситуації продається неподібний об’єкт з компенсацією у вигляді об’єкта основних засобів і грошових коштів. Первісна вартість безоплатно отриманого об’єкта основних засобів являє собою справедливу вартість об’єкта. У цьому випадку при визначення справедливої вартості слід керуватися вимогами, викладеними в П(С)БО 19. Застосовуючи порядок формування первісної вартості безоплатно отриманого об’єкта основних засобів, при якому до первісної вартості такого об’єкта включається сума обов’язкових платежів і витрат, можна виявити. Сума нарахованої амортизації передусім залежить від первісної вартості об’єкта основних засобів, яка включає до себе суму обов’язкових платежів і витрат. Первісною вартістю об’єкта основних засобів, отриманого як внесок до статутного капіталу підприємства, є вартість, визначена у засновницьких документах Залишкова вартість основних засобів є вартістю, за якою вони відображаються у валюті балансу підприємства. Вона розраховується шляхом віднімання від первісної вартості об’єкта основних засобів суми нарахованого зносу. Знос основних засобів – це сума амортизації об’єкта основних засобів з початку їх корисного використання. Відновна або переоцінена вартість основних засобів представляє собою вартість основних засобів після їх переоцінки. Причинами переоцінки основних засобів може бути їх капітальний ремонт, модернізація тощо. Ринкова вартість основних засобів визначається вартістю їх аналогів на певний момент на ринку. Ліквідаційна вартість – сума засобів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) основних засобів по закінчені строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, які пов’язані з продажем (ліквідацією). 6. Показники використання основних засобів. Розвиток ринкових відносин в Україні підвищує рівень відповідальності суб'єктів господарювання за результатами своєї діяльності, які значною мірою

залежать від забезпечення основними засобами, їх технічного стану та ефективності використання. Основні засоби є одним з найважливіших елементів виробничого процесу, тому з приводу цього на економічних теренах постійно триває дискусія стосовно тлумачення поняття «основні засоби». Основні засоби - це активи підприємства, які мають вартісну оцінку, не втрачають матеріально-речову форму в процесі експлуатації, використовуються в процесі виробництва більше одного року або операційного циклу, переносять свою вартість у вигляді амортизаційних відрахувань на новостворений продукт, використання яких, як очікується, принесе підприємству певну економічну вигоду [1, С.131]. Проблема ефективного використання основних засобів і виробничих потужностей підприємств посідає чільне місце у дослідженнях таких українських економістів як Іваненко В.М., Шваб Л.І., Пашнюк Л.О., Турило А.М., Федорчук О.М., Покропивний С.Ф. Основні засоби відіграють значну роль у процесі праці, так як вони у своїй сукупності утворюють виробничо-технічну базу і визначають виробничу потужність підприємства. Протягом тривалого періоду основні засоби надходять на підприємство і передаються в експлуатацію; зношуються в результаті експлуатації; піддаються ремонту, за допомогою якого відновлюються їх фізичні якості; переміщуються всередині підприємства; вибувають з підприємства внаслідок недоцільності подальшого застосування. Поінформованість про наявність засобів праці та постійний контроль за їх ефективним використанням мають велике значення в управлінні виробничою діяльністю кожного підприємства. Досліджуючи основні фонди, доцільно приділити особливу увагу таким показникам, як "фондовіддача", "фондомісткість" та "фондоозброєність", що характеризують ефективність задіяних основних фондів. Фондовіддача - відношення вартості виробленої продукції до первісної середньорічної вартості основних виробничих фондів: Фвід= П/Ф , де: П – обсяг товарної, валової чи реалізованої продукції, грн; Ф – середньорічна вартість основних виробничих фондів підприємства, грн. Фондовіддача показує загальну віддачу від використання кожної гривні, витраченої на основні виробничі фонди, тобто ефективність вкладення цих коштів.

ематический указатель
James Franco - Salon.com - Lu Magnus
Lucid Dreaming Experience
Инструкция - Olympus
Умовні позначення
ИСТОРИЯ КАЗАХСТАНА
TACKLING INACTIVITY
JACK CANFIELD 24 październik 2013r. Hotel Gromada Airport ...
Годовой отчет за 2012 год
МТ- ИНВЕСТ - Форум инвесторов и международных ...