Views
8 months ago

qqq1

Фондомісткість продукції – величина, обернена фондовіддачі. Вона показує частку вартості основних фондів, що припадає на кожну гривню продукції, що випускається: Фміс = Ф/П Фондоозброєність характеризує ступінь технічної оснащеності праці. Фондоозброєність визначають як співвідношення вартості основних фондів до чисельності працівників: Фо = Вф/ Чзм Для прикладу, оцінимо ефективність використання основних виробничих фондів ПСП Аф «Батьківщина» протягом 2008-2010 років. Основною метою діяльності підприємства є здійснення господарської діяльності на отримання прибутку та досягнення позитивного соціального ефекту. У таблиці 1 наведено вихідні дані для обчислення показників використання основних фондів, а в таблиці 2 – результати розрахунків показників використання основних фондів підприємства упродовж 2008-2010 років. Таблиця 1 Вихідні дані для обчислення показників використання основних фондів Показники Роки Звітний рік до 2008 2009 2010 базисного, +;- Вартість основних виробничих засобів, тис.грн 737,7 1347 799,5 61,8 Вартість основних виробничих засобів та оборотних фондів, тис.грн 4088,3 4900,5 4373,5 285,2 Середньорічна чисельність працівників, чол 169 140 60 -109 Доход (виручка) від реалізації, тис.грн 4356 4868 6672 2316 Прибуток, тис.грн 511 156 793 282 Таблиця 2 Результати розрахунків показників використання основних фондів підприємства Показники Роки Звітний рік до 2008 2009 2010 базисного, +;- Фондоозброєність, тис. грн/чол 4,4 9,6 13,3 8,9 Фондовіддача, грн.: за доходом (виручкою) від реалізації 5,9 3,6 8,3 2,4 за прибутком 0,7 0,1 1 0,3 Фондомісткість, грн за доходом (виручкою) від реалізації 0,2 0,3 0,1 -0,1 за прибутком 1,4 8,6 1 -0,4

З отриманих результатів видно, що з 2008 по 2010 роки фондовіддача постійно зростала, фондомісткість, відповідно, падала, а фондоозброєність у 2010 році зб ільшилась порівняно з 2008 роком, щосвідчить про збільшення вартості основн их виробничих засобів. Отримана динаміка обчислених показників свідчить про ефективність використання основних фондів [2, С.242-243]. На нашу думку, поліпшити використання основних фондів та виробничих потужностей на підприємствах можна завдяки: підвищенню використання виробничих потужностей і основних фондів у інтенсивності та підвищенню їх навантаження у екстенсивності, дотриманню пропорційності і змінності у роботі основних фондів (обладнання), активно виконаному процесу контролювання [3. С.62]. Висновок: Отже, ефективність діяльності будь-якого підприємства залежить від певних чинників. Останніми роками збільшилось значення речових факторів виробництва основних фондів. Основними проблемами є їхнє збереження, переоснащення для подальшої роботи на підприємстві. Збільшення обсягу виробництва відбувається завдяки ефективному використанню основних фондів. Таким чином, проблема ефективності стає на перший план у процесі вивчення і дослідження роботи підприємств. 7. Знос та амортизація основних засобів. Фізичний та моральний знос. Знос та амортизація основних фондів Фізичний знос відбувається і в процесі використання фондів, і внаслідок їх бездіяльності. Під фізичним зносом розуміють явище поступової втрати первісних техніко-експлуатаційних якостей, тобто споживчої вартості, що призводить до зменшення реальної вартості - економічного спрацювання. Це виявляється у спрацюванні окремих деталей, вузлів і агрегатів або їх руйнуванні. Знос також виникає під дією природних умов і часу, в зв'язку з чим металеві вузли та механізми знарядь і машин зазнають корозії, дерев'яні - гниття, а ґума і пластмаса "старіють". Фізичний знос називають матеріальним зносом. На швидкість і розміри фізичного спрацювання основних фондів впливають їхня надійність, довговічність, спосіб використання, особливості технологічних процесів, якість технічного догляду та ремонтного обслуговування, кваліфікація робітників й інші чинники. Фізичний знос кожного знаряддя умовно можна поділити на дві частини: ту, що періодично усувають проведенням ремонтів, і ту, яку в такий спосіб усунути неможливо, причому підприємства мають великі матеріально-грошові затрати, котрі переносяться на собівартість продукції. Інколи ці витрати невиправдані. З часом спрацювання поступово збільшується і стає таким, що унеможливлює подальше використання засобу праці у виробництві, тобто настає момент повного фізичного спрацювання, коли треба замінити такий засіб праці на новий аналогічного призначення. Найважливіші напрями підтримання засобів виробництва в роботоздатному стані засобів виробництва і технічного розвитку підприємства показані на рис. 7.5. Основні фонди зазнають також морального зносу. Він має місце тоді, коли фізично основні фонди ще придатні для використання, але економічно вже себе не виправдовують і вимагають заміни. Моральний знос є двох видів:

James Franco - Salon.com - Lu Magnus
МТ- ИНВЕСТ - Форум инвесторов и международных ...
Томские плесы №6 (7) июнь 2015
Григорий Николаевич Потанин
Калила и Димна
Závěrečná zpráva veletrhu FOR GARDEN 2007
Spoje z linky íslo 6 a 8 budú vedené pod ... - SAD Prievidza
Ссылка на файл в формате pdf - Вторая литература
Ô³Õ¥Õ²Õ¡Ö€Ö„Õ¸Ö‚Õ¶Õ«Ö„
Исторический материализм
ематический указатель
Unveiling 12 Good Reasons to Invest in Cambodia