Views
5 months ago

qqq1

— основні та

— основні та допоміжні матеріали; — куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби; — паливо; — тара і тарні матеріали; — запасні частини для ремонту; — інші матеріали. У складі запасів окремою групою виділяють малоцінні та швидкозношувані предмети, термін використання яких не перевищує одного року. В основному це засоби праці. Незавершене виробництво — це ті предмети праці, які перебувають у процесі виробництва на різних стадіях оброблення безпосередньо на робочих місцях у цехах, на дільницях або ж у процесі транспортування від одного робочого місця до іншого. До напівфабрикатів власного виготовлення належать ті предмети праці, які повністю були оброблені в одному виробничому підрозділі (цеху), але подальше оброблення повинні пройти в інших підрозділах (цехах), наприклад, поковки, штампування, відливки заготівельного виробництва на машинобудівних підприємствах. Витрати майбутніх періодів не є речовим елементом оборотних фондів. Вони являють собою грошові витрати, що були здійснені в даному періоді, але на собівартість продукції будуть віднесені частинами в наступних періодах. Це витрати на проектування та освоєння нових видів продукції, раціоналізацію та винахідництво, проектування різних удосконалень виробництва, придбання науково-технічної, економічної, комерційної інформації, передплату періодичних видань тощо. Співвідношення окремих елементів оборотних фондів до загального їх обсягу характеризує їхню виробничо-технологічну (стадійну) структуру, яка формується під впливом цілого ряду факторів (характеру виробництва, особливостей продукції та технології її виготовлення, умов забезпечення підприємства сировиною та матеріалами тощо). Ця структура з часом змінюється. Так, за останні роки в структурі оборотних фондів спостерігається тенденція до зменшення питомої ваги виробничих запасів і відповідно до збільшення частки незавершеного виробництва та витрат майбутніх періодів. На підприємствах різних галузей структура оборотних фондів має значні відмінності, зумовлені особливостями застосування технологій, умовами забезпечення і видами застосування матеріальних ресурсів, рівнем та видами спеціалізації тощо. Наприклад, на підприємствах легкої та харчової промисловості виробничі запаси сягають 80—90 %, а незавершене виробництво коливається в межах 5—20 %, тоді як на підприємствах машинобудування ця частина оборотних фондів може становити 40 %. На підприємствах видобувної галузі висока частка витрат майбутніх періодів (40—50 %). 11. Кругообіг оборотних засобів.

У своєму русі оборотні засоби послідовно проходять три стадії: грошову, виробничу і товарну. Грошова стадія кругообігу оборотних засобів є підготовчою. Вона протікає в сфері обігу, де проходить перетворення грошових засобів у форму виробничих запасів. Виробнича стадія є безпосереднім процесом виробництва і перетворює виробничі запаси в напівфабрикати, а після закінчення виробничого процесу - в готову продукцію (товарна форма). На товарній стадії кругообігу продовжує авансуватися продукт праці (готова продукція) в тому ж розмірі, що і на виробничій стадії. Готова продукція реалізується, в результаті чого оборотні засоби переходять із сфери виробництва в сферу обігу і знову набувають грошової форми. Ці засоби спрямовуються на придбання нових предметів праці, і вони вступають в новий оборот. Кругообіг оборотних засобів проходить за схемою де Γ- грошові засоби, що авансуються господарським суб'єктом; Т- засоби виробництва; В - виробництво; Т1- готова продукція; Г1 - грошові засоби, отримані від продажу продукції, що містять отриманий прибуток. Крапки (...) означають, що обіг засобів перервано, але їх рух продовжується у сфері виробництва. Оборотні засоби одночасно знаходяться на всіх стадіях кругообігу. 12. Показники ефективності використання оборотних засобів. Ефективність використання оборотних активів на підприємстві має важливе значення, оскільки справляє значний вплив на загальну ефективність всієї сукупності засобів, залучених підприємством. Це пояснюється тим, що тривалість обороту основних і оборотних засобів суттєво відрізняється через принципові відмінності за характером участі у виробничому процесі основних та оборотних фондів. Якщо перші неодноразово беруть участь у процесі виробництва, то оборотні фонди — один раз, повністю споживаючись у кожному його циклі. Оборот основних фондів вимірюється роками, водночас як оборотні фонди і фонди обігу протягом року здійснюють, як правило, декілька оборотів. Отже, оборотні активи, що обслуговують оборот оборотних фондів і фондів обігу, багато в чому визначають загальні темпи і ефективність виробництва. В системі заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи підприємства і зміцнення його фінансового стану, важливе місце займають питання раціонального використання оборотних активів. Ефективність використання оборотних коштів не можна виміряти за допомогою одного показника. Для цього необхідна система показників, найважливішим з яких є швидкість обертання. Цей показник обчислюється у днях і характеризується періодом, за який оборотні кошти підприємства здійснюють один оборот.

ематический указатель
James Franco - Salon.com - Lu Magnus
Banja Luka - FIMA Global Invest
Умовні позначення
ИСТОРИЯ КАЗАХСТАНА
Инструкция - Olympus
Lucid Dreaming Experience
Значение определения ортостатических реакций артериального ...
美林一週論「證」 港股成交回升,看好港交所
JACK CANFIELD 24 październik 2013r. Hotel Gromada Airport ...
Годовой отчет за 2012 год
TACKLING INACTIVITY