Views
11 months ago

qqq1

службовці -

службовці - працівники, які здійснюють підготовку та оформлення документації, облік і контроль (агенти зі збуту продукції, рекламні агенти, касири, кур'єри, секретарі тощо). За характером виконуваних робіт персонал групується за професіями - видом трудової діяльності людини, яка володіє комплексом спеціальних знань і практичних навичок, придбаних у результаті спеціальної підготовки (назва професії визначається характером та змістом роботи). У межах професії працівники поділяються за спеціальностями - вузьким різновидом трудової діяльності в межах певної професії. Спеціальність передбачає володіння комплексом знань, придбаних шляхом спеціальної підготовки і досвіду роботи. Розрізняють робітників у межах професії і за рівнем кваліфікації. Кваліфікація - це ступінь професійної підготовки працівника, необхідний для виконання робіт певної складності. Рівень кваліфікації працівника можна оцінити за розрядами (для робітників), категоріями (для спеціалістів), науковими ступенями і вченими званнями (для науковців). Структура персоналу - співвідношення між чисельністю працівників окремої категорії (групи) і загальною чисельністю працівників. Визначають структуру персоналу за категоріями (робітники, керівники, службовці, спеціалісти), віком (вікова структура), професіями, стажем роботи тощо На даний час всі працюючі на підприємстві діляться на дві категорії: > промислово-виробничий персонал - це працівники, які зайняті безпосередньо у виробничому процесі і його обслуговують; > персонал непромислових організацій - це працівники житлово-комунального господарства, дитячих і лікувально-санаторних організацій, які відносяться до цього підприємства. Водночас, всі зайняті на підприємстві в свою чергу поділяються на: > робітників; > керівників; > спеціалістів; > службовців. До робітників відносяться особи, які безпосередньо приймають участь у процесі виробництва матеріальних цінностей, а також зайняті ремонтом, переміщенням вантажів, наданням матеріальних послуг тощо. Керівники - це працівники, які займають керівні посади на підприємстві та в його структурних підрозділах; До спеціалістів відносяться працівники, зайняті інженерно-технічними, економічними, фінансовими та іншими роботами. До службовців відносяться працівники, які організують підготовку і оформлення документації, облік і контроль, господарське обслуговування. Ще працівники підприємства поділяються за професіями, спеціальностями і кваліфікацією.

Професія характеризується комплексом теоретичних знань і практичних навиків, необхідних для виконання певної роботи в одній із галузей виробництва. Вона визначається характером виробництва і спеціальними умовами виробництва в даній галузі. Спеціальність - це розподіл праці в межах професії. Кваліфікація - залежить від рівня спеціальних знань та практичних навиків працівників (досвід) і характеризує, насамперед, степінь складності виконання конкретного виду роботи. Практично, професія і спеціальність - це що працівник робить, кваліфікація - як він робить. Слід зазначити, що в практиці обліку кадрів розрізняється списковий склад, середньосписковий і фактичний. Так, в списковий склад включаються всі працівники, які прийняті на постійну, сезонну а також тимчасову роботу на термін один день і більше, з дня зарахування їх на роботу. Об'єктивно, що за кожен календарний день здійснюється облік як фактично працюючих, так і відсутніх на роботі внаслідок певних причин. В звітності по праці чисельність працівників спискового складу наводиться не лише на певну дату, але й у середньому за звітний період (місяць, квартал, рік). Чисельність на дату - це показник чисельності працівників спискового складу підприємства на певне число звітного періоду (наприклад на перше і останнє число місяця), включаючи прийнятих і звільнених в цей день. Для визначення чисельності працівників підприємства, організації за певний період недостатньо приймати чисельність працівників на дату, оскільки в цьому показникові не враховуються зміни, які пройшли за цей період. Виходячи з останнього, доцільно розрахувати середньоспискову чисельність працівників. Цей показник використовується для обчислення продуктивності праці, середньої заробітної плати, коефіцієнта обороту, плинності кадрів на підприємстві тощо. Загалом, середньоспискова численність працівників за звітний місяць визначається шляхом сумування чисельності працівників спискового складу за кожен календарний день звітного місяця з 1 по 31 число, включаючи святкові (неробочі) та вихідні дні і діленням отриманої суми на число календарних днів звітного місяця. Водночас, чисельність працівників спискового складу за вихідні або святкові дні приймається рівною списковій чисельності працівників за попередній робочий день. Для правильного визначення середньоспискової чисельності працівників необхідно вести облік чисельності працівників спискового складу, яка уточнюється на основі наказу про прийняття, перевід працівника на іншу роботу і розірвання трудової угоди. Об'єктивно, що середньоспискова чисельність працівників за квартал визначається шляхом сумування середньосписокової чисельності працівників за всі місяці роботи підприємства в кварталі і діленням одержаної суми на три. Середньоспискова чисельність працівників за рік розраховується шляхом сумування середньоспискової чисельності працівників за всі місяці звітного року і діленням одержаної суми на 12.

ематический указатель
James Franco - Salon.com - Lu Magnus
МТ- ИНВЕСТ - Форум инвесторов и международных ...
Lucid Dreaming Experience
Инструкция - Olympus
Умовні позначення
ИСТОРИЯ КАЗАХСТАНА
TACKLING INACTIVITY
JACK CANFIELD 24 październik 2013r. Hotel Gromada Airport ...
Годовой отчет за 2012 год
Banja Luka - FIMA Global Invest