Views
2 months ago

qqq1

За

За економічним змістом усі витрати підприємства поділяються на операційні, фінансові, звичайні та надзвичайні. Класифікація витрат і їх склад подані в табл. 15.1. При формуванні витрат звичайної діяльності повинно бути забезпечено їх групування за елементами, єдиними й обов'язковими для організацій всіх галузей: o матеріальні витрати; o витрати на оплату праці; o відрахування на соціальні заходи; o амортизація; o інші витрати (поштово-телеграфні, телефонні, відрядження тощо). Таблиця 15.1. Класифікація витрат підприємства та їх склад Вид витрат 1. Операційні 2. Фінансові 3. Звичайні 4. Надзвичай ні Склад витрат Витрати, пов'язанні з наданням організації активів у тимчасове користування за певну плату. Витрати, пов'язанні з наданням прав за певну плату, виникаючих з патентів на винахід, промислові зразки й інших видів інтелектуальної власності. Витрати, пов'язанні з участю в статутному капіталі інших організацій. Витрати, пов'язанні з продажем, вибуттям і іншим списанням основних засобів та інших активів, відмінних від грошових засобів, товарів, продукції. Проценти, які виплачуються організацією за користування грошовими засобами (кредитами, позиками). Витрати, пов'язанні з оплатою послуг, які здійснюють кредитні організації. Інші операційні витрати Штрафи, пеня, неустойка за порушення умов договору, відшкодовування збитків, спричинених організацією. Збитки минулих років, які визнані в звітному році. Сума дебіторської заборгованості, за якою вийшов термін позовної давності, інших боргів, нереальних для повернення. Курсова різниця. Сума оцінки активів (за винятком поза оборотних активів). Інші позареалізаційні витрати Витрати на закупівлю сировини, матеріалів, товарів та їхніх матеріальнотехнічних запасів (МТЗ). Витрати з переробки МТЗ для цілей виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг та їх продажу (перепродажу) товарів (витрати з утримання й експлуатації основних засобів та інших поза оборотних активів, а також з підтримки їх у робочому вигляді, комерційні витрати, управлінські витрати тощо). Витрати з оплати праці. Відрахування до страхового фонду. Амортизаційні відрахування Витрати, пов'язанні з надзвичайними обставинними (стихійні лиха, пожежі, аварії тощо) Склад витрат, який враховуються в оподаткуванні, відрізняється від складу витрат, що визнаються в бухгалтерському обліку. Витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією, поділяються на: o матеріальні; o витрати на оплату праці; o амортизація; o інші витрати.

У відповідних статтях Податкового кодексу встановлено перелік витрат, які належать до тих або інших видів, пов'язаних з виробництвом і реалізацією продукції. До інших витрат, зокрема, належать: а) представницькі витрати, які включаються протягом звітного (податкового періоду); б) витрати платника податків на всі види реклами. 21. Собівартість як економічна категорія, види собівартості. Собівартість продукції представляє виражені в грошовій формі поточні витрати підприємств на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг). Собівартість продукції є не тільки найважливішою економічною категорією, але і якісним показником, тому як вона характеризує рівень використання всіх ресурсів (змінного і постійного капіталу), що знаходяться в розпорядженні підприємства. Як економічна категорія собівартість продукції виконує ряд найважливіших функцій: • облік і контроль всіх витрат на випуск і реалізацію продукції; • база для формування оптової ціни на продукцію підприємства і визначення прибутку та рентабельності; • економічне обґрунтування доцільності вкладення реальних інвестицій на реконструкцію, технічне переозброєння і розширення діючого підприємства; • визначення оптимальних розмірів підприємства; • економічне обгрунтування і прийняття будь-яких управлінських рішень та ін Розрізняють наступні види собівартості: цехова, виробнича і повна. Цехова собівартість являє собою витрати цеху, пов'язані з виробництвом продукції. Виробнича собівартість крім витрат цехів включає загальновиробничі і загальногосподарські витрати. Повна собівартість відображає всі витрати на виробництво і реалізацію продукції, складається з виробничої собівартості і позавиробничих витрат (витрати на тару і упаковку, транспортування продукції, інші витрати). Розрізняють індивідуальну і среднеотраслевую собівартість. Індивідуальна собівартість обумовлюється конкретними умовами, в яких діє те чи інше підприємство.

Franco
invest
James Franco - Salon.com - Lu Magnus
Catalogue_Klett_arts_highschool_JAN_2016_SRB
Carlo Franco Lookbook 2016
к
выпуск меню
vsu_201509
Islom_Nizomi
Livro - Mecânica dos Fluidos - Franco Brunetti
Livro - Mecânica dos Fluidos - Franco Brunetti
300, 400 и 500 - Rapid Granulator
Banja Luka - FIMA Global Invest
Газета "АВІАТОР", № 15 (1446), 2009
Томские плесы №6 (7) июнь 2015
eBookCFH5-6
talk
mehr - franco supino
o_18sffs3auf241pbf41tkgle6ta.pdf