Views
11 months ago

qqq1

Середньогалузева собівартість визначається як середньозважена величина і характеризує середні витрати на одиницю продукції по галузі, тому вона знаходиться ближче до суспільно необхідним витратам праці. В умовах переходу до ринкової економіки роль і значення собівартості продукції для підприємства різко зростають. З економічних і соціальних позицій значення зниження собівартості продукції для підприємства полягає в наступному: • у збільшенні прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, а отже, у появі можливості не тільки в простому, але і розширеному відтворенні; • у появі більшої можливості для матеріального стимулювання працівників і рішення багатьох соціальних проблем колективу підприємства; • поліпшення фінансового стану підприємства та зниження ступеня ризику банкрутства; • у можливості зниження продажної ціни на свою продукцію, що дозволяє значною мірою підвищити конкурентоспроможність продукції і збільшити обсяг продажів; • у зниженні собівартості продукції в акціонерні товариства, що є гарною передумовою для виплати дивідендів і підвищення їх ставки. З усього сказаного випливає дуже важливий висновок, що проблема зниження собівартості продукції завжди повинна бути у центрі уваги на підприємствах. 22. Види і структура цін на продукцію та послуги. Ціна – це грошове вираження вартості товару. Вартість – це суспільна праця товаровиробника, втілена в товарах, і проявляється в результаті їх обміну. Вартість визначається суспільно-необхідним робочим часом, який потрібний для виготовлення будь-якої споживчої вартості. Вартість товару змінюється залежно від продуктивності праці. Ціна виступає як головна та універсальна форма зв’язку товару та ринку. Функції ціни: 1. Обліково-вартісна – тобто ціни забезпечують співвимір фізично різних товарів. Ця функція забезпечує облік та контроль. 2. Платіжна та доходоутворююча – ціни вимірюють платежі, що здійснюють різні економічні суб’єкти.

3. Інформаційна – ціни як показник цінності різних товарів, слугують важливим елементом інформаційної системи будь-якої економіки. 4. Стимулююча – ціна як один з найважливіших стимулів, що спонукають виробника збільшувати чи зменшувати виробництво тих чи інших товарів. 5. Ціна як збалансованість попиту та пропозиції – цією функцією забезпечується ліквідація незадоволеного попиту на деякі товари, а також не утворюються зайві запаси, тобто надлишки. У системі господарювання застосовується багато видів цін, які виокремлюються за різними класифікаційними ознаками (або без таких ознак). За класифікаційною ознакою рівня встановлення та регулювання застосовують централізовано-фіксовані й регульовані, договірні та вільні ціни. Централізовано-фіксовані ціни встановлює держава на ресурси, що впливають на загальний рівень і динаміку цін; на товари і послуги, які мають вирішальне соціальне значення, а також на продукцію (послуги), виробництво (надання) якої зосереджено на підприємствах (в організаціях), що займають монопольне становище на ринку. Рівень договірних цін формується на засаді домовленості між виробником (продавцем) і споживачем (покупцем) і стосується конкретної партії товару. Вільні ціни – це ціни, що їх визначає підприємство (організація) самостійно. Проте держава певною мірою впливає на договірні та вільні ціни, проводячи антимонопольну політику, регулюючи умови оподаткування й кредитування для окремих груп суб'єктів господарської діяльності. Залежно від особливостей купівлі-продажу і сфери економіки існують світові, оптові, закупівельні та роздрібні ціни, а також тарифи на перевезення вантажів і пасажирів, надання різноманітних платних послуг. Світові ціни – це грошовий вираз міжнародної вартості товарів, що реалізуються (продаються) на світовому ринку. Вони визначаються: для одних товарів – рівнем цін країниекспортера; для інших – цінами бірж та аукціонів; для багатьох готових виробів – цінами провідних фірм світу. Оптові (відпускні) ціни на продукцію виробничо-технічного призначення, товари народного споживання та закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію встановлюються виходячи з: фактичних витрат на виробництво (із собівартості) продукції; прибутку підприємства (з урахуванням кон'юнктури ринку, якості продукції); величини податку на додану вартість; суми акцизів (для товарів, що обкладаються акцизним збором); суми ліцензійного збору (для алкогольної продукції). Закупівельні ціни застосовуються постачально-збутовими, заготівельними організаціями, оптово-посередницькими фірмами, підприємствами (організаціями) оптової торгівлі та іншими юридичними особами, які здійснюють торговельну діяльність відповідно до свого статуту. Вони включають оптову (відпускну) ціну підприємства-виробника, податок на додану вартість, акцизний та ліцензійний збори, а також витрати зазначених підприємств (організацій) для закупівлі, збереження, фасування, транспортування й реалізації продукції та прибуток, необхідний для нормальної діяльності.

ематический указатель
Lucid Dreaming Experience
Инструкция - Olympus
Умовні позначення
ИСТОРИЯ КАЗАХСТАНА
TACKLING INACTIVITY
Годовой отчет за 2012 год
JACK CANFIELD 24 październik 2013r. Hotel Gromada Airport ...
ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ