Views
8 months ago

qqq1

Роздрібні

Роздрібні ціни визначаються самостійно торговельними підприємствами, підприємствами громадського харчування та іншими юридичними особами, які здійснюють продаж товарів чи надають послуги населенню, згідно з кон'юнктурою ринку, якістю товару (послуг), виходячи з вільної ціни закупівлі. Окрему групу цін становлять різноманітні тарифи. Тарифи вантажного та пасажирського транспорту – це плата за перевезення вантажів і пасажирів, яку беруть транспортні підприємства з відправників і населення. Тарифи на платні послуги характеризують розмір оплати послуг із побутового обслуговування населення, послуг банків і зв'язку, юридичних, консультаційних та інших різновидів послуг, що надаються фізичним та юридичним особам. Сучасне ціноутворення передбачає систему франкування цін. Франко (італ. franco, букв. – вільний) – вид зовнішньоторговельної угоди купівлі-продажу, коли в ціну товару включають витрати на його страхування і доставку в місце, зазначене в договорі. Заведено розрізняти ціни «франко-станція відправлення» та «франко-станція призначення». За умови встановлення оптової ціни «франко-станція відправлення» витрати на доставку продукції від станції відправлення до місця споживання несе покупець товару, а відтак транспортні витрати продавець не включає в ціну. Оптова ціна «франко-станція призначення» включає транспортні витрати, які відшкодовує оптово-збутова організація чи виробник продукції. Структура ціни: Оптова ціна підприємства = собівартість + прибуток; Оптово-відпускна ціна підприємства = оптова ціна + ПДВ + акцизний збір; Роздрібна ціна = оптово-відпускна ціна + збутова націнка + роздрібна націнка. 23. Методи формування цін на підприємствах. У сучасній науковій літературі описується досить багато методів формування ціни, але ми розглянемо основні з них. Одним з найбільш поширених методів є метод "витрати плюс". Даний метод передбачає розрахунок ціни продажу за допомогою додавання до ціни виробництва, ціни закупівлі, зберігання матеріалів і сировини фіксованого додаткової величини прибутку. Цей метод ціноутворення активно використовується при формуванні ціни по товарах самого широкого кола галузей. Головна трудність його застосування - складність визначення рівня додаткової суми, оскільки немає точного способу або форми її розрахунку. Все змінюється в залежності від виду галузі, сезону, стануконкурентної боротьби. Рівень додавання суми до собівартості товару або послуги, що влаштовує продавця, може бути не прийнятий покупцем. Зазвичай під витратами розуміють витрати, які включають постійні та змінні витрати. Витрати також розраховуються на певну одиницю продукції, і тоді визначають середні витрати, що складаються з середніх постійних витрат і середніх змінних витрат. Визначають і граничні витрати, що дозволяють

оцінити межі змін витрат на одиницю продукції по відношенню до зростання обсягу виробництва і продажів. Багато менеджерів вважають за краще встановлювати щодо високу початкову ціну на просуваємо на ринок товар, щоб швидше окупити витрати, здійснені на стадії його розробки і впровадження на ринок, коли обсяги продажів відносно невеликі. Однак у міру нарощування обсягів продажів відбувається зниження ціни виробництва та ціни продажів, одночасно активізуються зусилля по оптимізації каналів збуту для зведення до мінімуму втрат при організації масових продажів. Метод мінімальних витрат. Цей метод передбачає встановлення ціни на мінімальному рівні, достатньому для покриття витрат на виробництво конкретної продукції, а не за допомогою підрахунку сукупних витрат, включають постійні та змінні витрати на виробництво і збут. Граничні витрати, звичайно, визначаються на рівні, при якому можна було б тільки окупити суму мінімальних витрат. Продаж товару за ціною, підрахованої за таким методом, ефективна в стадії насичення, коли немає росту продажів, і фірма ставить своєю метою зберегти обсяг збуту на певному рівні. Подібна політика ціноутворення раціональна також при проведенні кампанії по впровадженню нового товару на ринок, коли слід очікувати значного збільшення обсягів продажів зазначеного товару в результаті пропозиції його за низькими цінами. Хороші результати можуть бути досягнуті в тому випадку, коли продаж за низькими цінами здатна привести до активного розширення збуту, що, незважаючи на низьку ціну, дає достатній прибуток за рахунок масштабів збуту. Але при невмілому використанні розглянутої методики фірмі загрожують збитки. Оскільки ціни визначають постачальники товару, при цьому не завжди враховуються потреби ринку та стан конкурентної боротьби. Тому так важливо встановити ціну на рівні, що забезпечує певну величину прибутковості для фірми (трохи вище граничних витрат), вміло поєднувати цільову прибуток з формуванням умов для прийняття даної ціни цільовим ринком. Метод надбавки до ціни. Розрахунок ціни продажу в цьому випадку пов'язаний з множенням ціни виробництва, ціни закупівлі і зберігання сировини і матеріалів на певний коефіцієнт додаткової вартості за формулою: Собівартість одиниці продукції = ціна продажу х (1 + підвищувальний коефіцієнт). Зазначений коефіцієнт визначається діленням загальної суми прибутку від продажів на собівартість. Можливий також підрахунок даного коефіцієнта діленням загальної суми прибутку від продажів на ціну продажу. Метод цільового ціноутворення. Інакше даний метод називають методом визначення цільової ціни або визначення ціни відповідно до цільової прибутком. На його основі розраховується собівартість на одиницю продукції з урахуванням обсягу продажів, який забезпечує отримання наміченої прибутку. Якщо собівартість трансформується через зменшення або збільшення завантаження виробничих потужностей та обсягів збуту, використовують показники ступеня завантаження виробничих потужностей з урахуванням впливу кон'юнктурні та інших факторів, після чого визначають ціну продажу на

ематический указатель
Умовні позначення
ИСТОРИЯ КАЗАХСТАНА
Lucid Dreaming Experience
Инструкция - Olympus
TACKLING INACTIVITY
JACK CANFIELD 24 październik 2013r. Hotel Gromada Airport ...
Годовой отчет за 2012 год
ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Каталог редких книг / Сост.: Половникова О.А. - Новосибирск
Фальшивомонетчики. Как распознать фальшивые деньги
Доктор скважин - Юбилейный - Татнефть