Views
8 months ago

qqq1

встановлювати ціни вище. Це буде служити потужним стимулом для покупців, які розраховують на демонстраційний ефект товару, що купується і послужить основою ще більш високого рівня продажів. Отже, по таких товарах ефективно з самого початку виходу на ринок використовувати політику високих цін і підтримки іміджу надвисокого класу. [4] Змагальний метод визначення цін, використовуваний, зокрема, на центральних оптових ринках, товарних ринках, ринках цінних паперів і т.д. Є два його різновиди: - Підвищує метод ведення аукціону, коли перш називається найнижча ціна, після чого йде її підвищення, а товар дістається тому, хто пропонує найвищу ціну; - понижуючий метод ведення аукціону, коли спочатку називається найвища ціна і, якщо покупець за такою ціною не знаходиться, то йде зниження ціни. Право на укладення угоди купівлі - продажу на відповідний товар отримує покупець, який першим візьме ціну продавця і таким чином погоджується на найбільш високу ціну в порівнянні з іншими учасниками аукціону. 24. Поняття доходу (виручки), формування доходів підприємства. Дохід (виручка, виторг) є основним джерелом покриття здійснених на підприємстві витрат і формування прибутку; одним із основних показників, що відтворюють фінансово-економічний стан підприємства. Розрізняють валовий та чистий доходи. Валовий дохід — це загальна сума доходу платника податків від усіх видів діяльності, отриманого упродовж звітного періоду в грошовій, матеріальній чи нематеріальній формі. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо. Доходи підприємства класифікують за такими групами: 1. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - це загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та непрямих податків (ПДВ, акцизного збору тощо); 2. Інші операційні доходи - це суми доходів від операційної оренди активів, курсових різниць, відшкодування раніше списаних активів, реалізації оборотних активів тощо; 3. Фінансові доходи - дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які опубліковуються методом участі в капіталі); 4. Інші доходи - це доходи від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів, не операційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства; 5. Надзвичайні доходи. У процесі діяльності підприємства формуються доходи, витрати і фінансові результати. Під доходами розуміють збільшення економічних вигід у вигляді надходжень активів або зменшення зобов'язань, що приводять до зростання величини власного капіталу підприємства (за винятком його змін, що здійснюються внаслідок проведення додаткових внесків власників). Усі доходи поділяються на декілька груп: доходи від операційної діяльності; фінансові доходи; інші доходи від операційної діяльності та надзвичайні доходи. Схему формування доходів підприємства відображено на рис. 2.6. Доходи від операційної діяльності – це доходи (виручка) від реалізації продукції та інші операційні доходи. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – це загальний дохід, виручка від реалізації продукції

без врахування наданих знижок, повернення проданих товарів та непрямих податків. Інші операційні доходи включають всі доходи від операційної діяльності, крім доходу від реалізації продукції. До них, зокрема, відносять: доходи від реалізації іноземної валюти; доходи від продажу оборотних активів (крім фінансових інвестицій); доходи, одержані від операційної оренди активів; доходи від операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті; суми одержаних штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів; доходи від списання кредиторської заборгованості; відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні); суми одержаних грантів та субсидій; інші доходи. Рис. 2.6. Формування доходів підприємства Фінансовими доходами є доходи, отримані в процесі проведення інвестиційної та фінансової діяльності. Це, зокрема, доходи від участі в капіталі та інші фінансові доходи. Дохід від участі в капіталі відображає доходи, одержані від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства. Вони передбачають зростання частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування (внаслідок одержання асоційованим, дочірнім та спільним підприємством прибутків або зростання їх власного капіталу). До інших фінансових доходів належать доходи, що виникають у процесі фінансової діяльності підприємства. До них відносять: – дивіденди одержані; – відсотки одержані; – інші доходи від фінансових операцій. До надзвичайних доходів зараховують доходи, що отримує підприємство в надзвичайних умовах. Це можуть бути такі доходи: відшкодування, одержані від страхових організацій з метою покриття надзвичайних витрат; суми, перераховані підприємству на фінансування втрат з інших джерел (державних органів, юридичних та фізичних осіб, іноземних суб'єктів фінансової діяльності та ін.). 25. Прибуток підприємства, його види та функції. Прибуток — система економічних відносин між підприємцями (роботодавцями-власниками засобів виробництва) і найманими працівниками щодо виробництва, розподілу та привласнення створеної додаткової вартості, яка відособлюється у вигляді надлишку над витратами вкладеного капіталу.

James Franco - Salon.com - Lu Magnus
МТ- ИНВЕСТ - Форум инвесторов и международных ...
Томские плесы №6 (7) июнь 2015
Калила и Димна
Григорий Николаевич Потанин
Závěrečná zpráva veletrhu FOR GARDEN 2007
Spoje z linky íslo 6 a 8 budú vedené pod ... - SAD Prievidza
Ссылка на файл в формате pdf - Вторая литература
Ô³Õ¥Õ²Õ¡Ö€Ö„Õ¸Ö‚Õ¶Õ«Ö„
Исторический материализм
ематический указатель
способы выращивании рассады - Главный фермерский портал