Views
11 months ago

qqq1

26. Види та

26. Види та порядок розрахунку показників рентабельності. Рентабельність — поняття, що характеризує економічну ефективність виробництва, за якої підприємство за рахунок грошової виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) повністю відшкодовує витрати на її виробництво й одержує прибуток як головне джерело розширеного відтворення. Показники рентабельності є відносними характеристиками фінансових результатів і ефективності діяльності підприємства. Вони характеризують доходність підприємства з різних позицій і групуються згідно з інтересами учасників економічного процесу та ринкового обміну. Показники рентабельності є важливими для характеристики складових формування прибутку і доходів підприємства. При аналізі виробництва показники рентабельності використовуються як інструмент інвестиційної політики і ціноутворення. Вони більш повно, ніж прибуток, характеризують кінцеві результати господарювання, тому що їх величина показує співвідношення між наявними та використаними ресурсами. На підприємствах розглядаються і аналізуються такі показники рентабельності: Показники(ВИДИ) рентабельності можна розрахувати, використовуючи такі формули: 2…Даний показник характеризує економічну ефективність поточних витрат, ступінь їх окупності. Якщо, скажімо, рівень рентабельності становить 85 %, це означає, що підприємство за рахунок одержаної грошової виручки повністю відшкодувало витрати виробництва на реалізовану продукцію і додатково одержало на кожний карбованець цих витрат по 0,85 грн прибутку. У тих випадках, коли грошова виручка від реалізації продукції не покриває витрат на її виробництво, визначають показник рівня збитковості як процентне відношення суми збитку до собівартості цієї продукції.

Види рентабельності: 1) рентабельність активів (ефективність використання всього наявного майна П): Ра =(П/К)*100, де П — заг Пр П за рік; К — сер сума активів за балансом; 2) рентабельність власного капіталу (відображає ефективність використання активів, утворених за рахунок власних коштів):Рвк=(П/К)*100, де П — чистий Пр П в розрахунковому році; К — Q власного капіталу, яка береться за балансом як сума активів за відрахуванням усіх боргових зобов'язань; 3) рентабельність акціонерного капіталу (визначає верхню межу дивідендів на акції): Рак=(П/К)*100, де К— статутний капітал (номінальна вартість проданих акцій);П – чистий Пр; 4) рентабельність одного виробу: Рі=((Ц-С)/С)*100, де Ц, С— відповідно ціна і повна собівартість і-го виробу. 27. Напрями підвищення прибутковості діяльності підприємства. На кожному підприємстві повинні передбачатися планові заходи по збільшенню прибутку. У загальному плані ці заходи можуть бути наступного характеру: - збільшення випуску продукції; - поліпшення якості продукції; - продаж зайвого устаткування та іншого майна або здача його в оренду; - зниження собівартості продукції за рахунок більш раціонального використання матеріальних ресурсів, виробничих потужностей і площ, робочої сили і робочого часу; диверсифікація виробництва; - розширення ринку продажів і інше. З цього переліку заходів випливає, що вони тісно пов'язані з іншими заходами на підприємстві, спрямованими на зниження витрат. В умовах ринкових відносин підприємство повинне прагнути не тільки до одержання максимального прибутку, але й до раціонального, оптимального використання вже отриманого прибутку. Це дозволить не тільки утримувати свої позиції на ринку, але й забезпечити динамічний розвиток його виробництва в умовах конкуренції. Не менш важливими, на мою думку, є наступні заходи підвищення прибутку підприємства: . Планування. Якщо план із прибутку складено на належному рівні, професійно грамотно, підприємство має змогу правильно визначити обсяг платежів у державний бюджет і суму прибутку, що залишається в його розпорядженні з метою створення фінансової бази для розвитку діяльності, необхідних витрат на розвиток соціальної сфери, матеріальне заохочення праці. 2. Якість продукції (товарів, робіт, послуг). Величина прибутку в основному залежить від попиту. 3. Резерви зростання. Постійний пошук невикористаних можливостей збільшення прибутку, що забезпечуватиме його зростання. .4 Ділова репутація. Одержувати додатковий прибуток і підвищити рентабельність підприємству дозволяє висока ділова репутація. Вчасне розрахування з постачальниками, якість та швидкість наданих товарів і послуг, прийнятна ціна - основні її показники. 28. Сутність інновацій та їх види.

ематический указатель
Lucid Dreaming Experience
Инструкция - Olympus
Умовні позначення
ИСТОРИЯ КАЗАХСТАНА
TACKLING INACTIVITY
Годовой отчет за 2012 год
JACK CANFIELD 24 październik 2013r. Hotel Gromada Airport ...
James Franco - Salon.com - Lu Magnus