Views
8 months ago

qqq1

- не

- не настільки очевидні переваги, як у технічних нововведень, складніше визначається ефективність. Всі експерименти та випробування тут доводиться проводити не в лабораторних умовах, а на діючому об'єкті - звідси і складність виділення в загальному результаті вкладу даного нововведення; - відсутність стадії "виготовлення" (вона зливається з проектуванням). Це дозволяє уникати виходу інноваційного процесу з однієї галузі в іншу, прискорює процес створення нововведення; - своєрідність феномену "винаходу", що сприяє особливої авторської активності та просуванні на всіх стадіях. Управлінські нововведення, як правило, розробляються колективно, з безліччю погоджень. Тому новизна частіше буває не лабораторного, а "польового" походження, що робить їх більш життєздатними. За критерієм масштабу новизни розрізняють глобальні, галузеві, регіональні, локальні інновації. Глобальні інновації передбачають принципово нові види продукції, технологій, нові методи управління, що не мають аналогів у світовій практиці. Потенційним результатом глобальних інновацій є забезпечення довгострокових переваг над конкурентами. В подальшому вони є джерелами всіх наступних поліпшень, удосконалень, пристосувань до інтересів окремих груп споживачів та інших модернізацій товару. Галузеві інновації припускають нововведення, раніше не застосовувалися на підприємствах даної галузі. Регіональні інновації припускають застосування нововведення, зарекомендував себе за кордоном, за межами даної країни чи адміністративно-територіальної одиниці. Локальні інновації припускають використання окремим підприємством прогресивного досвіду іншого господарюючого суб'єкта (наприклад, у сфері ресурсозбереження, стимулювання праці, роботи з постачальниками тощо). Різні види інновацій тісно взаємопов'язані. Наприклад, технічні і технологічні інновації створюють умови для управлінських рішень, оскільки змінюють організацію виробництва. Різноманіття класифікаційних ознак інновацій свідчить про те, що форми організації нововведень, масштаби і способи впливу на економіку, а також методи оцінки їх ефективності також повинні відрізнятися різноманіттям. Класифікація інновацій дозволяє підприємству визначити найбільш ефективну інноваційну стратегію та механізм управління інноваційною діяльністю. 29. Сутність та класифікація інвестицій. нвестиції – всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, у результаті якої створюється прибуток або досягається соціальний ефект. До майнових і інтелектуальних цінностей відносять: – грошові кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери; – рухоме і нерухоме майно (будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності), майнові права, що випливають і авторські права, досвід та інші інтелектуальні цінності; – сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виробництва, але не запатентованих "ноу-хау"; – права користування землею, водою, ресурсами, будівлями, обладнанням, а також інші майнові права, інші цінності. Отже, в широкому розумінні інвестиції є вкладенням капіталу з метою його збільшення. При цьому приріст капіталу повинен бути достатнім, щоб компенсувати інвестору відмову від використання

коштів на споживання в теперішньому періоді, винагородити його за ризик та відшкодувати збитки від інфляції в майбутньому періоді. Згідно Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" інвестиція – це операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно. Під інвестиціями розуміють економічні ресурси, які спрямовуються на збільшення реального капіталу підприємства, тобто на розширення або модернізацію виробничого апарату. Це можуть бути: – вкладення, пов'язані з придбанням нових машин, будинків, транспортних засобів, а також витрати із будівництва доріг, мостів та інших інженерних споруд; – витрати на обладнання, наукові дослідження; – витрати та підготовку кадрів, що є інвестиціями в "людський капітал", оскільки саме будинки, машини, і обладнання виступають результатом людської діяльності. Розрізняють валові та чисті інвестиції. Валові інвестиції характеризують загальний обсяг інвестиційних коштів у певному періоді, спрямованих на відтворення (нове будівництво, реконструкцію, розширення, придбання засобів виробництва), приріст товарно-матеріальних запасів, а також на підтримання діючих потужностей. Чисті інвестиції є вкладенням коштів у виробничі фонди, що заново створюються та виробничий апарат, що відновлюється. Вони дорівнюють сумі валових інвестицій, зменшених на суму амортизаційних відрахувань у певному періоді. Основним джерелом інвестування є національний доход, за рахунок якого створюється фонд накопичення, який, в свою чергу, умовно поділяється на фонд відшкодування і фонд поновлення. За рахунок цих фондів формуються інвестиційні ресурси. Джерелом чистих інвестиційних ресурсів є фонд поновлення, за рахунок якого формуються нові виробничі фонди. Вони менші за валові на розмір коштів, які спрямовуються з фонду відшкодування у вигляді амортизаційних відрахувань. Інвестиції в об'єкти підприємницької діяльності здійснюються в різних формах. В економічній науці і на практиці з метою ведення обліку, аналізу і планування інвестиції класифікуються за окремими ознаками, а саме: 1. За об'єктами вкладених засобів виділяють реальні та фінансові інвестиції: – реальні інвестиції, тобто вкладення коштів у виробничі фонди (основні і оборотні). Переважно це вкладення в матеріальні активи (будівлі, споруди, техніку та матеріальні цінності), а також в нематеріальні активи (патенти, ліцензії, "ноу-хау", технічну, науково-практичну, інструктивну, проектну та іншу документацію). Реальні, тобто виробничі інвестиції мають найбільше поширення. Вони являють собою вкладення коштів (фінансування) у конкретний проект довгострокового використання. – фінансові інвестиції, тобто вкладення капіталу в розробку проектів, у купівлю акцій, облігацій та інших цінних паперів різних підприємств і установ, випущених державою або приватними юридичними особами. Таке інвестування здійснюється шляхом продажу і купівлі цих цінних паперів, як правило, на фондовому ринку, через що дані процеси найчастіше виступають як короткострокові фінансові операції. 2. За характером участі в інвестуванні виділяють прямі та непрямі інвестиції.

James Franco - Salon.com - Lu Magnus
МТ- ИНВЕСТ - Форум инвесторов и международных ...
Томские плесы №6 (7) июнь 2015
Григорий Николаевич Потанин
Калила и Димна
Závěrečná zpráva veletrhu FOR GARDEN 2007
Spoje z linky íslo 6 a 8 budú vedené pod ... - SAD Prievidza
ематический указатель
Ссылка на файл в формате pdf - Вторая литература
Ô³Õ¥Õ²Õ¡Ö€Ö„Õ¸Ö‚Õ¶Õ«Ö„
Исторический материализм
способы выращивании рассады - Главный фермерский портал