Views
6 months ago

qqq1

Дисципліна

Дисципліна «Економічна теорія» 1. Суб’єкти ринку. Суб'єктами ринкових відносин у сучасній економіці стають усі результати суспільної діяльності. Тобто, ними можуть бути матеріальні продукти праці, інтелектуальні продукти праці, робоча сила, цінні папери, валюта, позичкові капітали тощо. суб'єктами, ринку є домашні господарства, фірми і держава. Суб'єктами ринкової економіки можуть бути: практично кожний індивідуум як фізична особа, що не обмежена законом у правосуб’єктності та дієздатності; групи громадян (партнерів); трудові колективи; юридичні особи всіх форм власності. Щодо останніх, то світова практика нагромадила значну кількість різних форм господарювання, які водночас є господарськими суб'єктами. Зокрема, йдеться про такі організаційно-господарські форми, як індивідуально-трудова діяльність; державні підприємства; кооперативи; орендні підприємства; фермерські господарства; колективні господарства; народні підприємства; акціонерні товариства; малі підприємства; корпорації, об'єднання, господарські товариства; асоціації, консорціуми; спільні (змішані) підприємства. На ринку, як правило, виступають дві головні діючі особи: продавці та покупці. Між ними і встановлюються відносини купівлі-продажу. Розглянемо як продав і покупців трьох головних суб’єктів економіки – державу, підприємства (фірми) і населення у вигляді домашніх господарств. Їхні товарно-грошові відносини через ринок, на якому вони виступають і в ролі продавця, і в ролі покупця. Кожний з трьох суб’єктів товарно-грошових відносин постає на ринок товари, що є їхньою власністю. Підприємства продають передусім вироблені ними засоби виробництва, які мають придбати інші покупці (держава, підприємства, населення). Вони реалізують також споживчі товари і послуги, якими користується переважно населення. Держава має можливість поставляти на ринок природні, паливно-енергетичні ресурси, що є у її розпорядженні, а також надає державні платні послуги (оренда землю тощо) і державне майно (під час аукціонів у процесі приватизації). Головний товар, який продає на ринку праці населення, є його робоча сила. Водночас населення може торгувати на ринку різними товарами, які йому належать. Усі три суб’єкти ринкових відносин можуть продавати цінні папери у вигляді акцій, облігацій, векселів. І держава, і підприємства, і населення використовують на ринку гроші як засіб оплати за куплені товари і отримують їх у вигляді платежу за реалізований товар. Різниця полягає лише в тому, які це розрахунки: готівкові чи безготівкові. Держава як покупець придбаває на ринку в населення робочу силу для використання на державній службі. У підприємств вона купує замовлені товари і послуги, потрібні для задоволення загальнодержавних потреб. Найпоширенішими є три основні форми підприємництва (бізнесу): одноосібне володіння, товариства, корпорації. Узагальнюючим для всіх цих форм є поняття фірми, тобто всі вони є юридичними особами, суб'єктами ринкової економіки. В останні десятиліття суттєво змінилася роль певних суб'єктів господарського життя. Технологічні зрушення у виробництві значно зменшили можливості й переваги великосерійного виробництва, гігантських підприємств та об'єднань. Водночас рентабельність і життєздатність

малих форм господарювання, так званих малих підприємств, суттєво зросла. В результаті в країнах з розвинутою ринковою економікою питома вага суб'єктів малого бізнесу та підприємницької діяльності стрімко зростає. 2. Види виробничих ресурсів, які використовуються в економіці. Економічні ресурси - це вид ресурсів, необхідних для виробництва благ - товарів і послуг. Існують наступні види економічних ресурсів: 1) підприємницький потенціал. Це здатність населення до організації виробництва благ в різних формах; 2) знання. Це конкретні наукові та технічні розробки, які дозволяють організувати виробництво і споживання благ на більш високому, ніж попередній, рівні; 3) природні ресурси. Це конкретні корисні копалини, наприклад, земля, надра, а також кліматичне і географічне положення країни; 4) людські ресурси. Це конкретна кількість населення країни, що відрізняється певними якісними показниками - освітою, культурою, професіоналізмом. У сукупності людські ресурси є найбільш важливим економічним ресурсом, так як без нього неможливо уявити нормальне функціонування національної економіки; 5) фінансові ресурси. Це капітал, представлений конкретними грошовими коштами, наявними в національній економіці. Природні ресурси за своїм складом досить різноманітні і включають земельні, енергетичні, водні, біологічні, лісові, мінеральні, рекреаційні, кліматичні ресурси. Їх використання взаємопов'язано між собою (наприклад, для використання земельних ресурсів необход-ма техніка, а для її роботи потрібні мінеральні ресурси - паливо). Природні ресурси поділяють на: 1) розвідані. Видобуток їх вже ведеться; 2) достовірні. Про існування їх достовірне відомо, але з різних причин їх видобуток не ведеться; 3) прогнозні. Це корисні копалини, які гіпотетично повинні існувати, але це достовірне невідомо. За оцінками фахівців при існуючих темпах видобутку корисних копалин їх запаси будуть вичерпані приблизно через 500 років. Одночасно потреба в них економік постійно збільшується в середньому на 10% щорічно. Для підвищення ефективності використання цього ресурсів постійно ведеться розробка і впровадження ресурсозберігаючих технологій. Людські ресурси в нашій країні обмежені. Незважаючи на високий рівень безробіття, існує брак людських ресурсів, що відрізняються певними якісними характеристиками - професійним та кваліфікаційним рівнем. Відчувається гостра нестача співробітників певних кваліфікацій і професій, що істотно загальмовує розвиток національної економіки. 12. Властивості економічних ресурсів Основною властивістю економічних ресурсів є їх обмеженість при безмежності потреби в них для виробництва благ - товарів і послуг. Ізетого властивості випливає закономірна необхідність ефективного використання економічних ресурсів для максимально повного задоволення потреб населення. У цьому випадку необхідно постійно приймати рішення про доцільний розподілі ресурсів, тобто про їх застосування таким чином, щоб отримати від цього максимальний результат. Іншим властивістю економічних ресурсів є їх взаємодоповнюваність. Наприклад, для раціоналізації використання природних ресурсів використовуються знання - економічний ресурс, який на підставі науково-технічних розробок дозволяє зробити взаємодоповнюваність більш ефективним і оптимальним чином. У свою чергу,

ематический указатель
James Franco - Salon.com - Lu Magnus
ИСТОРИЯ КАЗАХСТАНА
Умовні позначення
Инструкция - Olympus
Lucid Dreaming Experience
JACK CANFIELD 24 październik 2013r. Hotel Gromada Airport ...
Годовой отчет за 2012 год
TACKLING INACTIVITY
Banja Luka - FIMA Global Invest