Views
8 months ago

qqq1

знання

знання становлять основу людських ресурсів і полягають у конкретних знаннях, уміннях, професійних навичках співробітників. Мобільність економічних ресурсів полягає в їх здатності переміщатися між галузями, регіонами, країнами. Стосовно до кожного економічного ресурсу ступінь мобільності буде різна і буде залежати від безлічі як об'єктивних, так і суб'єктивних факторів. Наприклад, мінімальна мобільність буде у економічного ресурсу - землі, так як неможливо змінити її географічне положення. Найбільшою мобільністю відрізняються людські ресурси, які здатні переміщатися між національними економіками. Важливою властивістю економічних ресурсів є їх взаємозамінність, яка полягає у здатності замінити один економічний ресурс на інший. Наприклад, для того щоб збільшити ефективність виробництва, можна використовувати як підприємницький потенціал - змінити технологію виробництва, так і знання - навчити співробітників, щоб ті більш ефективно виконували свої посадові обов'язки. Здатність до заміни у економічних ресурсів обмежена і не може бути проведена повністю і тотально. Наприклад, капітал не може повністю замінити людські ресурси. Первісна заміна ресурсів може принести позитивний результат, але надалі господарська діяльність істотно ускладнюється, і може бути знижена її ефективність. Головне завдання господарюючого суб'єкта полягає в постійному підвищенні ступеня ефективності та раціональності використання економічних ресурсів, для чого залучаються їх властивості - взаємозамінність, взаємодоповнюваність, мобільність. У рамках національної економіки звернення економічних ресурсів відбувається на відповідних їм ринках (наприклад, ринок капіталу, ринок праці). Усередині цих ринків також існує певна сегментація (наприклад, ринок праці складається з сегмента менеджерів, економістів, інженерів). 3. Закон попиту. Крива попиту. Закон попиту — величина (об'єм) попиту зменшується у міру збільшення ціни товару. Математично це означає, що між величиною попиту і ціною існує обернено пропорційна залежність (проте не обов'язково у вигляді гіперболічно представлено формулою y=a/x). Тобто підвищення ціни викликає зниження величини попиту, зниження ж ціни викликає підвищення величини попиту. Природа закону попиту не складна. Якщо у покупця є певна сума грошей на придбання даного товару, то він зможе купити тим менше товару, що більша ціна і навпаки. Звичайно, реальна картина набагато складніша, оскільки покупець може залучити додаткові кошти, придбати замість даного товару інший — товар субститут. Але в цілому закон попиту відображає головну тенденцію — згортання об'єму закупівель зі зростанням цін на товар в умовах, коли грошові можливості покупця обмежені певною межею. Нецінові фактори, які впливають на попит: кількість споживачів; розміри ринку; мода, сезонність; інфляційні очікування. Цінові фактори, які впливають на попит: ціни на товари та послуги; ціни на товари-субститути; рівень доходів у суспільстві. Графік попиту (Крива попиту) — відношення між ринковою ціною товару і грошовим виразом попиту на неї.

Крива попиту показує вірогідну кількість товару, який вдається продати за певний час та за певною ціною. Що еластичніший попит, то вища ціна може бути встановлена на товар. Еластичність попиту — це реакція ринку на відсутність товару, можливість його заміни, ціну конкурентів, пониження цін, небажання покупців змінювати свої споживчі звички і шукати дешевші товари, підвищення якості товарів, природне зростання інфляції і на інші чинники. Вплив ринку Всіх виробників (продавців) на ринку об'єднує пропозиція: при низькій ціні продавець запропонує менше товару або може його притримати; при високій — запропонувати більше товару; при дуже високій — спробує максимально збільшити виробництво. Так утворюється ціна пропозиції — гранично мінімальна ціна, за якої продавці готові реалізовувати свої товари. 4. Пропозиція та функція пропозиції. Основні поняття, пов'язані з пропозицією, значною мірою аналогічні поняттям, пов'язаним з попитом. Так, аналогічно до попиту ринкову пропозицію формує пропозиція благ окремими фірмами. Пропозиція окремої фірми19 визначається її виробничими можливостями, згідно з якими для кожної конкретної ціни фірма може запропонувати до продажу певні обсяги блага. Тому пропозиція, аналогічно до попиту, також характеризується набором обсягів певного блага, які виробники (постачальники) бажають та можуть продати на ринку, і відповідних цін. Ринкова пропозиція блага складається із суми обсягів блага, які окремі фірми можуть і хочуть запропонувати до продажу за кожної конкретної ціни. Функція пропозиції - залежність обсягу пропозиції блага від його ціни. Крива пропозиції - графічне зображення функції пропозиції. Функцію пропозиції позначають через 8(Р). Нагадаємо ще раз, що ціна на графіках відкладається на вертикальній осі, а фактор, що залежить від ціни (у даному разі обсяг пропозиції), - на горизонтальній. На рис. 2.6 зображено типовий графік кривої пропозиції: обсяг пропозиції зростає зі зростанням ціни. Це не випадково. Рис. 2.6. Крива пропозиції Численні емпіричні спостереження й теоретичні дослідження підтверджують цей взаємозв'язок, який є настільки важливим, що дістав назву економічного закону - закону пропозиції. 5. Закон пропозиції. Крива пропозиції. Закон пропозиції Обсяг пропозиції зростає за зростання ціни, і навпаки, обсяг пропозиції спадає, якщо ціна зменшується. Мабуть, основною причиною чинності закону пропозиції є зростання стимулів для збільшення виробництва зі зростанням ціни. Збільшується дохідність продажу продукції, а це дає змогу збільшувати прибутки фірми та винагороду її працівникам. У разі збільшення ціни, крім внутрішніх стимулів, для фірми покращується "зовнішнє оточення". У фірми з'являється можливість купувати більш дорогі ресурси, наймати більш кваліфікований персонал тощо.

James Franco - Salon.com - Lu Magnus
МТ- ИНВЕСТ - Форум инвесторов и международных ...
Томские плесы №6 (7) июнь 2015
Григорий Николаевич Потанин
Калила и Димна
Závěrečná zpráva veletrhu FOR GARDEN 2007
Spoje z linky íslo 6 a 8 budú vedené pod ... - SAD Prievidza
ематический указатель
Ссылка на файл в формате pdf - Вторая литература
Ô³Õ¥Õ²Õ¡Ö€Ö„Õ¸Ö‚Õ¶Õ«Ö„
Исторический материализм
способы выращивании рассады - Главный фермерский портал