Views
6 months ago

qqq1

зміни попиту

зміни попиту та пропозиції безперечно впливають на ціну рівноваги. Нескладний графічний аналіз дає змогу дослідити цей вплив. o Вплив змін попиту На рис. 2.11 відображена графічна модель впливу змін попиту на ціну рівноваги. Очевидно, що при зростанні попиту (крива попиту і) зміщується праворуч і вгору до £+) зростає як ціна рівноваги, так і обсяг рівноваги. Протилежна тенденція спостерігається при спаданні попиту. Рис. 2.11. Зміни у попиті та рівновага Отже, при зростанні (спаданні) попиту ціна й обсяг рівноваги зростають (спадають). o Вплив змін пропозиції Вплив змін пропозиції на рівновагу ілюструє рис. 2.12. При зростанні пропозиції (зміщення кривої вниз і праворуч до кривої 5o ) обсяг рівноваги збільшується, а ціна рівноваги зменшується. При зменшенні пропозиції обсяг рівноваги зменшується, а ціна рівноваги збільшується. Рис. 2.12. Зміни у пропозиції та рівновага Отже, при збільшенні (зменшенні) пропозиції обсяг рівноваги збільшується (зменшується), а ціна рівноваги знижується (зростає) 9. Чинники, що впливають на пропозицію. Нецінові фактори впливу на пропозицію Технологічний прогрес. Застосування нових технологій, наприклад, у виробництві йогуртів дає змогу скоротити період визрівання продукту, продовжити термін зберігання ним корисних властивостей, зменшити собівартість одиниці продукції. Це сприяє розширенню пропозиції йогуртів на ринку, відтак крива 5в зсувається праворуч. Зміна цін на ресурси. Зростання цін на ресурси (за інших незмінних умов) призводить до збільшення витрат виробництва, зростання собівартості продукції, що змушує підприємця скорочувати пропозицію свого товару. Тому крива пропозиції зсувається ліворуч. Зміна цін на споріднені товари. Якщо, наприклад, ціна на маргарин зростає, а на йогурти залишається незмінною, то підприємець, що виробляє йогурти, шукатиме альтернативний спосіб застосування своїх ресурсів і, вірогідно, спрямує їх на виробництво маргарину, зменшивши тим самим виробництво йогуртів. При цьому крива 55 зміститься ліворуч. Зміни у бюджетно-податковій політиці. У випадку зростання ставки оподаткування крива 55 (за інших однакових умов) зміститься ліворуч. Якщо ж зростатимуть трансферти бізнесу, крива 55 зміститься праворуч. Очікування підприємців. Оптимістичні очікування підприємців сприятимуть зсуву кривої 5в праворуч, а песимістичні зумовлять й зміщення ліворуч. На зсув кривої 55 можуть впливати і зміни моди, і релігійні традиції (у піст, наприклад, зменшується споживання м'яса та м'ясних продуктів) тощо. 10. Державне регулювання економіки. Державне регулювання економіки — це система заходів задля здійснення підтримуючої, компенсаційної та регулюючої діяльності держави, спрямованої на створення нормальних умов ефективного функціонування ринку та вирішення

складних соціально-економічних проблем розвитку національної економіки й всього суспільства. Підтримуюча діяльність держави (підтримка функціонування ринку) передбачає: правове забезпечення ринкової діяльності, створення ринкової та виробничої інфраструктури, підтримання конкурентного середовища тощо. Компенсаційна діяльність держави покликана компенсувати (лат. — зрівноважувати) недоліки або негативні наслідки функціонування ринку шляхом проведення антимонопольних та екологічних заходів, організації системи захисту для непрацездатних та малозабезпечених верств населення, боротьби з безробіттям тощо. Регулююча діяльність держави передбачає регулювання економічних та соціальних відносин з метою реалізації певних цілей. Макроекономічна ефективність означає: забезпечення зростання продуктивності праці у суспільному виробництві на основі його технічного і технологічного оновлення, вдосконалення організації й управління; збалансований, пропорційний розвиток економіки; повне та оперативне задоволення соціально-економічних потреб суспільства. Реалізація соціальних цілей розвитку суспільства передбачає забезпечення:

ематический указатель
Banja Luka - FIMA Global Invest
James Franco - Salon.com - Lu Magnus
Значение определения ортостатических реакций артериального ...
美林一週論「證」 港股成交回升,看好港交所
N 9, 2012 г. - Министерство социального развития Саратовской ...
Заселение Сибири и быт первых ее насельников
элеуметтану
יש רייטינג לתורה
សមាគមអាដហុក - Adhoc Cambodia
986accordo-audiovide.. - Grobel Audio - Dystrybutor sprzętu Hi-Fi
2 - FIMA Global Invest
Умовні позначення
ИСТОРИЯ КАЗАХСТАНА