Views
3 months ago

qqq1

регіони. Щодо

регіони. Щодо названих об'єктів держава проводить відповідну економічну політику. 11. Ринок цінних паперів. Ринок цінних паперів (РЦП) - механізм взаємодії попиту і пропозиції цінних паперів, що регулює відносини між суб'єктами купівлі-продажу акцій, облігацій та їхніх похідних інструментів (рис. 14.4). Ринок цінних паперів поділяють на первинний і вторинний Суб'єктами РЦП є: - акціонерні товариства; - фізичні особи; - фінансові посередники. На первинному ринку ЦП відбувається розміщення нових випусків ЦП. Найпоширенішими способами їх розміщення є: - посередництво фірм андерайтерів (фінансові інститути як гаранти розміщення і реалізації ЦП). - продаж варантів (передплатні сертифікати); - торгівля опціонами; - торгівля ф'ючерсами. На вторинному ринку ЦП здійснюють операції з ЦП особи, що не є їхніми первинними власниками. Структурним елементом вторинного ринку ЦП є фондова біржа - постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля ЦП. Членами фондової біржі є: - фізичні особи; - фізичні особи, які мають власну фірму. Члени фондової біржі поділяються на такі категорії: - брокери (приватні особи, компанії); - дилери; - фахівці бірж (найуніверсальніші посередники). Фондова біржа має переважно акціонерну форму організації і функціонування. Характерною ознакою ФБ є її некомерційний характер, їй заборонено займатися підприємницькою діяльністю. Форми доходів біржі: - грошові надходження акціонерів; - біржові збори; - внески; - комісійні відрахування тощо. На фондовій біржі обертаються тільки цінні папери тих емітентів, що включенні в біржовий список і пройшли процедуру лістингу. Складовою вторинного ринку є позабіржовий обіг. Він являє собою купівлю-продаж ЦП через посередницькі фірми, обминаючи фондові біржі. Позабіржовому ринку належить важливе місце в обслуговуванні обігу ЦП. Він має суттєві переваги перед фондовими біржами, а саме:

- менш тверді правила регулювання фондових операцій; - неоднорідність ЦП, що обертаються на ньому; - велика гнучкість; - відносна свобода здійснення угод; - здійснення операцій на позабіржовому ринку коштує дешевше, ніж на фондовій біржі. Проте компанії, як правило, прагнуть того, щоб їхніми цінними паперами торгували на біржі. Обіг цінних паперів на біржі підвищує престиж компанії в інвесторів, поліпшує купівлю-продаж паперів на ринку, тобто підвищує їхню ліквідність, поліпшує умови кредитування під заставу цінних паперів. Формування моделей ринку цінних паперів у нашій країні, їх пріоритетні напрями і принципи цілісності визначені Концепцією функціонування та розвитку фондового ринку України. Ринок цінних паперів (РЦП) Ринок цінних паперів (фондовий ринок) - особливий сегмент фінансового ринку, на якому складаються відносини між суб'єктами з приводу вільного продажу спеціальних грошових документів (цінних паперів), які власну вартість мають 12. Об’єкти та суб’єкти макроекономіки. Предметом макроекономіки є вивчення механізму функціону-вання сучасної економічної системи, тобто домінуючих тенденцій поведін-ки макроекономічних суб’єктів, їх зв’язків та взаємодії, які формують імане-нтні закономірності розвитку економіки як єдиного цілого на рівні окремих країн та всього світу. Основними суб’єктами макроекономіки є домашні господарства, підприємницькі структури, держава та інші країни світу. Домогосподарства об’єднують власників ресурсів виробництва (робочої сили, сировини, земельних ресурсів), які вони не використовують самостійно, а продають підприємцям через ринок ресурсів з метою одержання особистого доходу. Отриманий доход домогосподарства використовують на споживання і заощадження. Споживання виступає важливим компонентом сукупного по-питу на готову продукцію, а заощадження домогосподарств утворюють кре-дитні ресурси, які згодом трансформуються в інвестиції фірм. Підприємницькі структури (бізнес) використовують куплені у домогос-подарств економічні ресурси для виробництва товарів і послуг, які вони про-дають на ринку готової продукції з метою одержання прибутків. Доходи від реалізації продукції розподіляються на споживання і заощадження. Фірми пред’являють попит на інвестиційні товари (засоби виробництва) і здійсню-ють інвестування, а обсяги інвестицій визначають темпи економічного зрос-тання в країні. Держава (уряд) виконує в змішаній економіці досить важливі функції. У багатьох країнах вона є власником підприємств, здійснює підприємницьку Об'єктом макроекономіки є економічна система, що являє собою сукупність економічних суб'єктів, діяльність яких спирається на історично визначені форми виробничих відносин та адекватні їм механізми регулювання економічної діяльності. Окремі економічні системи відрізняються між собою формами власності на засоби виробництва та механізмами регулювання економіки. За цими ознаками економічні системи поділяють на три типи: ринкова економіка (чистий ринок), командно-адміністративна економіка (планова економіка), змішана економіка. Проміжним варіантом економічної системи є перехідна економіка. Суб'єктами макроекономіки є: держава, підприємства, домогосподарства. Предметом макроекономіки є причинно-наслідковий механізм функціонування економіки, який являє собою сукупність зв'язків

ематический указатель
ИСТОРИЯ КАЗАХСТАНА
Умовні позначення
Инструкция - Olympus
Lucid Dreaming Experience
JACK CANFIELD 24 październik 2013r. Hotel Gromada Airport ...
Годовой отчет за 2012 год
TACKLING INACTIVITY
ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Фальшивомонетчики. Как распознать фальшивые деньги
Доклад 2007-2008 - Администрация Ярославской области
Полярная звезда, книга 5.
Доктор скважин - Юбилейный - Татнефть