Views
8 months ago

qqq1

капітальних

капітальних витрат. З допомогою СНС розраховують найважливіші макроекономічні показники. Основні показники СНР - валовий національний продукт (ВНП), валовий внутрішній продукт (ВВП), чистий національний продукт (ЧНП), національний дохід (НД) і чистий дохід (РД). Всі основні макроекономічні показники умовно поділяють на потокові показники і показники запасів. До потоковим величин відносять валовий випуск, ВНП, ВВ11, ЧНП, НД, РД, а також витрати на споживання, заощадження, інвестиції, державні закупівлі, податки, експорт, імпорт та ін. Показники запасів в макроекономіці - це майно, національне багатство, реальні касові залишки. 16. Номінальний та реальний ВВП. ВВП виражає сукупну вартість кінцевої продукції, виробленої на території даної країни, незалежно від того, чи належать фактори виробництва громадянам країни або іноземним громадянам. Реальні касові залишки представляють собою запас платіжних засобів, які економічний суб'єкт хоче мати в готівки. Центральний показник Системи національних рахунків - ВВП, який обчислюється трьома способами: 1) по потоку доходів; 2) по потоку витрат; 3) з виробництва. По потоку доходів ВВП визначається як загальна сума заробітної плати працівників, усіх видів прибули, рентних доходів, амортизаційних відрахувань і непрямих податків. По потоку витрат ВВП розраховується як сукупна вартість: Номінальний ВВП – це обсяг виробництва, який вимірюється в поточних цінах, тобто в цінах, що існують на момент виробництва: Номінальний ВВП = pi Ч qi , де qi – обсяг виробництва і-го товару в поточному році; pi – ціна i-го товару в поточному році. Отже, на величину номінального ВВП впливають два чинники:1) динаміка обсягу виробництва; 2) динаміка рівня цін. Реальний ВВП – це обсяг виробництва, який вимірюється в сталих (незмінних, базових) цінах, тобто на величину цього показника впливає лише зміна обсягів виробництва: Реальний ВВП = рoЧ qi., де рo – ціна i-го товару в базисному році. Реальний ВВП можна розрахувати шляхом коригування номінального ВВП на індекс цін (Ip): Реальний ВВП = . Звідси випливає, що Зміна реального ВВП, % – Зміна номінального ВВП, % = Зміна індексу цін, %. Якщо величина індексу цін менша за одиницю (Ip < 1), то відбувається коригування номінального ВВП у бік збільшення, яке називається інфлюванням (рис. 2.1). Якщо ж величина індексу цін більша за одиницю (Ip > 1), то відбувається дефлювання – коригування номінального ВВП у бік зменшення.

17. Національний дохід та чистий національний продукт. Націона́льний дохі́д — це сукупність усіх доходів в економіці домашніх господарств і підприємців незалежно від того, де вони використовують ресурси — у своїй країні чи за межами своєї країни. НД = ЧНД — Tn, де, ЧНД — чистий національний дохід, а Tn — непрямі податки. Фонд нагромадження — частина національного доходу, що використовується на розширене відтворення, збільшення невиробничих фондів, створення державних резервів і запасів. Фонд споживання — частина національного доходу, що використовується для задоволення невиробничих потреб (особистих і суспільних), а також на утримання організацій невиробничої сфери. Чи́стий націона́льний продуќт (ЧНП) — це сумарний обсяг вартості всіх кінцевих товарів і послуг, які країна за певний проміжок часу зробила і спожила у всіх секторах свого національного господарства, за вирахуванням суми амортизації-вартості зношування основних фондів(обладнання, виробничих приміщень). Тому: де А — амортизація. ЧНП=ВНП-А, Якщо з ЧНП відняти суму непрямих податків,можна отримати значення національного доходу. НД - це новостворена за рік вартість, що характеризує, що додало виробництво в даному році до добробуту суспільства. Це чистий заробітний дохід суспільства, цим пояснюється важливість і широке застосування НД у зіставному аналізі. У практиці розрізняють виробничий і використаний НД. Використаний НД - це виробничий НД за мінусом втрат (від стихійних лих, збитку при зберіганні т.д.) і зовнішнього сальдо. 18. Валовий внутрішній продукт. Валовий внутрішній продукт (ВВП) — один із найважливіших показників розвитку економіки, який характеризує кінцевий результат виробничої діяльності економічних одиниць-резидентів у сфері матеріального і нематеріального виробництва. Вимірюється вартістю товарів та послуг, виготовлених цими одиницями для кінцевого використання. ВВП — сума валової доданої вартості (ВДВ) галузей плюс чисті податки на продукти (ПДВ) (ЧПІ) не зараховані до неї: ВВП = ∑ ВДВ + ПДВ, ЧПІ. ВВП визначають, як суму первинних доходів, розподілених економічними одиницямирезидентами між виробниками товарів та послуг: оплата праці найманих працівників, чисті податки на виробництво та імпорт, валовий прибуток та валові змішані доходи. Використання ВВП — кінцеве споживання товарів та послуг, валове накопичення основного капіталу, зміна запасів матеріальних оборотних коштів, чисте надбання цінностей і сальдо експорту та імпорту товарів і послуг. 19. Економічні цикли. Економі́чний циќл — періодичне повторення протягом років піднесення і спаду в економіці. Складається з таких фаз: криза, депресія, пожвавлення, піднесення. Криза (спад) — завершує попередній періодичний цикл і є початком наступного. Характеризується: труднощами збуту виробленої продукції, скороченням виробництва, зростанням попиту на ліквідність (готівку), збільшенням ставки позичкового відсотка. Паніка на

James Franco - Salon.com - Lu Magnus
МТ- ИНВЕСТ - Форум инвесторов и международных ...
Томские плесы №6 (7) июнь 2015
Григорий Николаевич Потанин
Калила и Димна
Závěrečná zpráva veletrhu FOR GARDEN 2007
Spoje z linky íslo 6 a 8 budú vedené pod ... - SAD Prievidza
ематический указатель
Ссылка на файл в формате pdf - Вторая литература
Ô³Õ¥Õ²Õ¡Ö€Ö„Õ¸Ö‚Õ¶Õ«Ö„
Исторический материализм
способы выращивании рассады - Главный фермерский портал
Сибирская Старина №18. 2001 год - Цифровая библиотека ...