Views
10 months ago

qqq1

фактори

фактори попиту; фактори розподілу. Фактори пропозиції включають: кількість і якість природних ресурсів; кількість і якість трудових ресурсів; обсяг основного капіталу (основні фонди); технологію; Саме ці фактори визначають спроможність до економічного зростання. Але слід розрізняти здатність до зростання і реальне зростання по суті, для чого важливим є два наступних фактори. Фактори попиту: для реалізації зрісного виробничого потенціалу в економіці треба забезпечити повне використання збільшених обсягів всіх ресурсів. А це потребує збільшення рівня сукупних витрат, тобто сукупного попиту. Фактори розподілу: здатність до нарощування виробництва недостатня для розширення загального випуску продукції. Необхідним є також розподіл зрісних обсягів ресурсів з метою отримання максимальної кількості корисної продукції. Зауважимо, що фактори пропозиції і попиту взаємопов'язані. Наприклад, безробіття уповільнює темпи нагромадження капіталу, зменшує витрати на дослідження. І навпаки, низькі темпи впровадження нововведень та інвестицій можуть стати головною причиною безробіття. 23. Основні макроекономічні проблеми. Макроекономіка є важливою складовою всієї економічної теорії. Основним завданням макроекономіки є створення економічних моделей, обгрунтування головних принципів та положень даної моделі, а також аналіз, як і в якій мірі досягаються основні економічні цілі: 1) ріст економіки; 2) повна зайнятість; 3) економічна ефективність; 4) стабільний рівень цін; 5) економічна свобода; 6) справедливий розподіл доходів; 7) економічна забезпеченість незахищених прошарків населення; 8) міжнародний торговий баланс. Макроекономічна теорія, макроекономіка, досліджує поведінку економіки в цілому, а також її великих секторів, таких як державний і приватний сектор, державні фінанси та грошовокредитну сферу, паливно-енергетичний комплекс, аграрно-промисловий комплекс, військово-оборонний комплекс, виявляє залежності між найважливішими загальноекономічними показниками. У цьому полягає предмет макроекономіки як розділу економічної науки. основні макроекономічні проблеми.До них відносяться як внутрішньоекономічні, так і зовнішньоекономічні проблеми, зокрема проблема:масштабів національного виробництва та темпів економічного зростання; накопичення і масштабів інвестицій; зайнятості та безробіття; недовантаження виробничих потужностей; інфляції;

дефіциту державного бюджету; стабільності курсу національної валюти; дефіциту зовнішньої торгівлі; дефіциту платіжного балансу макроекономічної нестабільності (проблема економічного циклу). Про стан економіки в цілому, про її макроекономічних проблеми і перспективи можна судити за різними показниками, більшість з яких публікуються органами державної статистики. Наприклад, про рівень інфляції свідчать такі показники як індекс споживчих цін та індекс цін виробників, про стан зовнішньої торгівлі - масштаби експорту та масштаби імпорту товарів і послуг. Перелік макроекономічних показників може бути дуже великим. 24. Сутність інфляції. Інфляція - це одна з найбільш гострих проблем сучасного розвитку економіки в багатьох країнах світу, що негативно впливає на всі сторони життя суспільства. інфляція є результатом порушення економічної рівноваги, яка зумовлена комплексом внутрішніх і зовнішніх причин (мал. 6.16). Зовнішні фактори інфляції пов'язані з посиленням інтернаціоналізації господарських зв'язків між державами, що супроводжуються загостренням конкуренції на світових ринках капіталів, товарів та послуг, робочої сили, загостренням міжнародних валютно-кредитних відносин, зі структурними світовими кризами (енергетичною, продовольчою, фінансовою та ін.). Інфляція - це знецінення грошей, спричинене диспропорціями в суспільному виробництві й порушенням законів грошового обігу, яке виявляється у стійкому зростанні цін на товари і послуги. Інфляція може набувати різноманітних форм (мал. 6.17). Відкрита інфляція розвивається вільно і ніким не стримується. Прихована інфляція - це така інфляція, коли держава вживає заходи, спрямовані на безпосереднє стримування цін на товари і послуги, з одного боку, і доходів населення-з іншого. Повзуча інфляція - інфляція, що розвивається поступово, коли ціни зростають незначною мірою (не перевищує 10 % на рік). Помірна інфляція (2-5 % на рік) у розвинутих країнах Заходу не розглядається як негативний фактор. Навпаки, вважається, що вона стимулює розвиток економіки, надає їй необхідного динамізму.

ематический указатель
Lucid Dreaming Experience
Инструкция - Olympus
Умовні позначення
ИСТОРИЯ КАЗАХСТАНА
James Franco - Salon.com - Lu Magnus
TACKLING INACTIVITY
Годовой отчет за 2012 год
JACK CANFIELD 24 październik 2013r. Hotel Gromada Airport ...