Views
8 months ago

Amanpath

C M Y K

C M Y K SXfªf³ffaQ¦ffa½f A¸f³f ´f±f SXf¹f´fbSX, fb²f½ffSX, 14 RYSXUSXe 2018 A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ fbÔQZ»feJbQÊ IZY d³fUfÀfe IYfd°fÊIYSXf¸f ÀffWXc ²feSXZ-²feSXZ ßfU¯fff²ff IZY dVfIYfSX WXû°fZ ¦fE ±fZ AüSX Af CX³fIYf Àfb³f³ff IYfRYe IY¸f WXû ¦f¹ff ±ffÜ UZ IY»fZ¢MXSX þ³fQVfʳf ¸fZÔ Af¹fZ AüSX A´f³fe Àf¸fÀ¹ff SXJeÜ IY»fZ¢MXSX ³fZ CX³WXZÔ dfNXf¹ff AüSX Àf¸ffþ IY»¹ff¯f dU·ff¦f IZY Ad²fIYfSXe IYû B³fIYe Àf¸fÀ¹ff QcSX IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQEÜ A¦f»fZ Af²fZ §fÔMXZ ¸fZÔ WXe¹fdSXÔ¦f EOX Af ¦fEÜ ßfe ÀffWXc IYû IY»fZ¢MXSX ³fZ A´f³fZ WXf±fûÔ ÀfZ WXe¹fdSXÔ¦f EOX dQEÜ ßfe ÀffWXc ³fZ IYWXf dIY IYBÊ fSXÀfûÔ ffQ CX³WXZÔ À´fá Àfb³ffBÊ QZ SXWXf WX` AüSX ¹fWX fWXb°f Af³fÔdQ°f IYSX³fZ Uf»ff A³fb·fU WX`Ü ´fZ¯OÑe ¦ffhU, OXûÔ¦fSX¦fPÞX IZY dUþ¹f dÀf³WXf ·fe A´f³fe IÈYd¿f À±ff¹fe Àfd¸fd°f IYe f`NXIY 15 IYû SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f SXfþ³ffÔQ¦ffÔU IÈYd¿f À±ff¹fe Àfd¸fd°f IYe f`NXIY 15 RYSXUSXe 2018 IYû Qû´fWXSX 1 fþZ ÀfZ dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f Àf·ffIYÃf ¸fZÔ Af¹fûdþ°f IYe ¦fBÊ WX`Ü f`NXIY ¸fZÔ ¸f°À¹f, ´fVfb d¨fdIY°Àff, IiYZOXf, feþ EUÔ IÈYd¿f dUIYfÀf d³f¦f¸f IZY IYf¹fûÊÔ IYe ´fi¦fd°f IYe Àf¸feÃff IYe þfE¦feÜ SXûþ¦ffSX ÀfWXf¹fIY IYe ·f°feÊ WXZ°fb AfUZQ³f 15 °fIY Af¸fÔdÂf°f SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ SXfþ³ffÔQ¦ffÔU dUIYfÀfJÔOX IZY ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f ÀfWXÀf´fbSX Q»»fe ¸fZÔ A³¹f d´fLOÞXf U¦fÊ (¸fböY) EUÔ ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f dÀfÔ§fû»ff ¸fZÔ A³¹f d´fLOÞXf U¦fÊ (¸fdWX»ff) SXûþ¦ffSX ÀfWXf¹fIY IYe ·f°feÊ WXZ°fb AfUZQ³f Af¸fÔdÂf°f IYe ¦fBÊ WX`Ü SXûþ¦ffSX ÀfWXf¹fIY IZY ´fQ WXZ°fb B¨LbIY EUÔ ´ffÂf A·¹f±feÊ 15 RYSXUSXe 2018 °fIY IYf¹ffÊ»f¹f þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f (¸f³fSXZ¦ff À±ff´f³ff) SXfþ³ffÔQ¦ffÔU ¸fZÔ AfUZQ³f ´fÂf fÔQ d»fRYfRZY ¸fZÔ þ¸ff IYSX ´ffU°fe ´fif~ IYSX ÀfIY°fZÔ WX`Ü BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ dUÀ°fÈ°f þf³fIYfSXe IYf¹ffÊ»f¹f þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f SXfþ³ffÔQ¦ffÔU ÀfZ ´fif~ IYe þf ÀfIY°fe WX`Ü dUd·f³³f ´fQûÔ IZY d»fE AfUZQ³f 22 °fIY SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ SXfþ³ffÔQ¦ffÔU dþ»fZ IZY dUd·f³³f dUIYfÀfJÔOXûÔ IZY d»fE SXfª¹f ¦fif¸fe¯f AfþedUIYf d¸fVf³f AÔ°f¦fÊ°f ÀfÔdUQf (d³fd›°f UZ°f³f) ÃfZÂfe¹f Àf¸f³U¹fIY IZY 8 ´fQ EUÔ »fZJf ÀfWX E¸fAfBÊEÀf ÀfWXf¹fIY IZY 6 ´fQ WXZ°fb AfUZQ³f Af¸fÔdÂf°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü CXöY ´fQûÔ IZY d»fE B¨LbIY EUÔ ´ffÂf A·¹f±feÊ d³f²ffÊdSX°f ´fiføY´f ¸fZÔ AfUZQ³f 22 RYSXUSXe 2018 °fIY IYf¹ffÊ»f¹f dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f SXfþ³ffÔQ¦ffÔU ¸fZÔ SXdþÀMXOXÊ OXfIY/À´feOX ´fûá IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ´fiÀ°fb°f IYSX ÀfIY°fZ WX`Ü BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ dUÀ°fÈ°f þf³fIYfSXe IYf¹ffÊ»f¹f dþ»ff SXûþ¦ffSX EUÔ ¸ff¦fÊQVfʳf IZY³Qi, dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f SXfþ³ffÔQ¦ffÔU IZY Àfc¨f³ff ´fMX»f °f±ff UZfÀffBÊMX ´fSX QZJf þf ÀfIY°ff WX`Ü dþ»ff dUIYfÀf Àf¸f³U¹fIY E½fa d³f¦fSXf³fe Àfd¸fd°f IYe f`NXIY 15 IYû SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ ÀffÔÀfQ Ad·f¿fZIY dÀfÔWX IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ dþ»ff À°fSXe¹f Àf°fÊIY°ff EUÔ d³f¦fSXf³fe Àfd¸fd°f IYe f`NXIY 15 RYSXUSXe 2018 IYû ´fif°f: 9.30 fþZ dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f SXfþ³ffÔQ¦ffÔU IZY Àf·ffIYÃf ¸fZÔ Af¹fûdþ°f IYe ¦fBÊ WX`Ü f`NXIY ¸fZÔ ÀfÔfÔd²f°fûÔ IYû CX´fdÀ±f°f WXû³fZ IYWXf ¦f¹ff WX`Ü Vff»ffAûÔ ¸fZÔ þe¯fûÊðfSX IYf¹fÊ WXZ°fb SXfdVf ÀUeIÈY°f SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f IZY ¸fb£¹f IYf¹fÊ´ff»f³f Ad²fIYfSXe ¨fÔQ³f IbY¸ffSX ³fZ SXfþ³ffÔQ¦ffÔU dþ»fZ IZY LbdSX¹ff dUIYfÀfJÔOX IZY 47 Vff»ffAûÔ IZY þe¯fûÊðfSX IYf¹fÊ WXZ°fb °fIY³feIYe ÀUeIÈYd°f IZY Af²ffSX ´fSX 14 »ffJ 75 WXþfSX øY´fE IYe SXfdVf ÀUeIÈY°f IYe WX`Ü IÔYfIZY°fSXf ¸fZÔ ¸ff³fÀf ¦ff³f ´fid°f¹fûd¦f°ff ÀfÔ´f³³f SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ ¦fif¸f IÔYfIZY°fSXf dþ»ff SXfþ³ffÔQ¦ffÔU ¸fZÔ Af¹fûdþ°f ¸ff³fÀf¦ff³f ´fid°f¹fûd¦f°ff IZY Àf¸ff´f³f AUÀfSX ´fSX dþ»ff ·ffþ´ff ¸fÔÂfe SXfþZVf V¹ff¸fIYSX ¸fb£¹f Ad°fd±f IZY øY´f ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ CX³WXûÔ³fZ þ¹f ßfeSXf¸f IZY CXîû¿f IZY Àff±f ßfeSXf¸f þeU³f IYf ´fdSX¨f¹f QZ°fZ WXbE IYWXf ßfe þeU³føY´fe ·fUÀff¦fSX ÀfZ ßfeSXf¸f øY´fe ´f°fUfSX WXe ´ffSX »f¦ffE¦ffÜ ßfeSXf¸f IZY ³ff¸f ÀfZ EIY Af³fÔQ IYe ÀfbJ°f A³fb·fcd°f WXû°fe WX`Ü ¸f¹ffQfÊ ¸fZÔ SXWXIYSX I`YÀfZ þeU³f dþ¹ff þfE ¹fWX ßfeSXf¸f ³fZ ÀfeJ Qe WX` BÀfd»fE CX³WXZÔ ¸f¹ffQfÊ ´fbøY¿fûØf¸f IYWXf ¦f¹ff WX`Ü CX³fIZY õfSXf f°ffE ¦fE ¸ff¦fÊ ´fSX ¹fdQ IYûBÊ ½¹fdöY ¨f»f°ff WX` °fû CXÀfIYf IY»¹ff¯f d³fd›°f WX`Ü ßfe V¹ff¸fIYSX ³fZ Af¹fûþ³f Àfd¸f°fe õfSXf Af³fÔQ¸fe¹f Af¹fûþ³f IZY d»fE CX³WXZÔ ²f³¹fUfQ Äffd´f°f dIY¹ff EUÔ IYWXf dIY BÀf ´fiIYfSX IZY A¹fûþ³fûÔ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ WX¸f A´f³fe ÀfÔÀIÈYd°f ÀfÔþû IYSX SXJ ÀfIY°fZ WX`Ü WX¸ffSXe Af³fZ Uf»fe ´fePÞXe IYû ¹fdQ WX¸f IbYL QZ³ff ¨ffWX°fZÔÔ WX`Ô °fû CX³WXZ ÀfÔÀIYfSX QZ ¢¹fûÔdIY ÀfÔÀIYfSX EZÀfe UÀ°fb WX` dþÀf ³ff IY·fe Àf¸ff~ WXû ÀfIY°ff WX` ³ff WXe ¨fbSXf¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü ¹fWX IbYÔQ³f IZY Àf¸ff³f WX` »fû¦f dþ°f³fZ ÀfÔÀIYfSXe WXûÔ¦fZ CX³fIYf þeU³f CX°f³ff WXe Q¸fIZY¦ffÜ IYf¹fÊIiY¸f IYe A²¹fÃf°ff ´fiZ¸f»ff»f ÀffWXc ¦fif¸f ´fMXZ»f ³fZ IYeÜ dUVfZ¿f Ad°f±fe Q¹ff»fcSXf¸f ÀffWXc CX´fÀfSX´fÔ¨f, ¦fû´feSXf¸f fÔþfSXZ ´fcUÊ ÀfSX´fÔ¨f, °fûSX³f»ff»f ÀffWXc ´fcUÊ ÀfSX´fÔ¨f, ´fQd¸f³fe QZUÔf¦f³f ÀfSX´fÔ¨f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ Àf¸fÀ¹ff »fZIYSX IY»fZ¢MXSX þ³fQVfʳf ¸fZÔ Af¹fZÜ CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY dSXIYfOXÊ QbøYÀ°f ³fWXeÔ WXû ´ff SXWXf WX`Ü °fWXÀfeQfSX ³fZ RYû³f ´fSX WXe IY»fZ¢MXSX IYû Àfc¨f³ff Qe dIY IbYL °fIY³feIYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYe UþWX ÀfZ dSXIYfOXÊ QbøYÀ°f ³fWXeÔ WXû ´ff SXWXf ±ff »fZdIY³f Af ¹fWX dSXIYfOXÊ QbøYÀ°f IYSX d»f¹ff ¦f¹ff WX`Ü J`SXf¦fPÞX dUIYfÀfJÔOX IZY ¸fWXøY¸fIY»ff ÀfZ AfE d°f»fIY ¹ffQU ³fZ f°ff¹ff dIY BÀf ffSX CXÀfIYf dfþ»fe df»f 9000 ÷Y´fE Af¹ff WX`Ü IY»fZ¢MXSX ³fZ DYþfÊ dU·ff¦f IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû df»f QbøYÀ°f IYSX QZ³fZ IZY d³fQZÊVf dQEÜ ¦fif¸f QeUf³f·fZOÞXe IZY §f³ffSXf¸f ÀffWXc ³fZ þ³fQVfʳf ¸fZÔ dVfIYf¹f°f IYe dIY CX³WXZÔ ¸f³fSXZ¦ff IZY AÔ°f¦fÊ°f SXûþ¦ffSX ³fWXeÔ d¸f»f SXWXfÜ IY»fZ¢MXSX ³fZ IYWXf dIY www.amanpath.com TODAY þû ·fe dWX°f¦fifWXe ¸f³fSXZ¦ff AÔ°f¦fÊ°f SXûþ¦ffSX ¸ffÔ¦fZÔ¦fZ, CX³WXZÔ SXûþ¦ffSX CX´f»f²f IYSXf¹ff þfE¦ffÜ Àf·fe ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ ¸fZÔ 5 fOÞXZ IYf¹fÊ d¨f³WXfÔdIY°f IYSX³fZ d³fQZÊdVf°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü dþ³f ´fdSXUfSX ¸fZÔ Ad°fdSXöY ÀfQÀ¹fûÔ õfSXf þfgf IYfOXÊ ¸ffh¦fZ þf SXWXZ WX`Ô CX³WXZÔ þfgf IYfOXÊ CX´f»f²f IYSXf¹fZ þf SXWXZ WX`ÔÜ BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ ¹fdQ dVfIYf¹f°f AfE¦fe °fû ÀfÔfÔd²f°f À±ff³fe¹f A¸f»fZ ´fSX IYfSXÊUfBÊ IYe þfE¦feÜ ¸fSXIYfMXû»ff IZY IY³WX`¹ff MXÔOX³f ³fZ ¸fbQif »fû³f ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f AfUZQ³f IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ f`ÔIY õfSXf Af °fIY IYfSXÊUfBÊ ³fWXeÔ dIYE þf³fZ IYe ff°f IYWXeÜ BÀf ´fSX »feOX f`ÔIY AfgdRYÀfSX ³fZ f°ff¹ff dIY AfUZQ³f ¸fZÔ IbYL QÀ°ffUZþ ¸ffh¦fZ ¦fE WX`ÔÜ B³WXZÔ ´fcSXf IYSX »fZ³fZ IZY ffQ AfUZQ³f ´fSX IYfSXÊUfBÊ IYSX »fe þfE¦feÜ SXfþ³ffÔQ¦ffhUÜ dþ»ff IYûÀfdSX¹ff ¹ffQU Àf¸ffþ IZY dþ»ff²¹fÃf ¸f³³ff»ff»f ¹ffQU ÀfdWX°f ÀfÔ·ff¦fe¹f A²¹fÃf EUÔ Qb¦fÊ dþ»ff IZY A²¹fÃf fû²f³f ¹ffQU ÀfdWX°f ÀfÔ·ff¦fe¹f ´fQfd²fIYfSXe¦f¯f ¸fb»ffIYf°f dIY¹fZÜ IYfd°fÊIYSXf¸f Af AfÀff³fe ÀfZ Àfb³f ÀfIY°fZ WX`Ô, þ³fQVfʳf ¸fZÔ d¸f»fZ WXe¹fdSXÔ¦f EOX dVfÃff IYû EIY ³f¹ff Af¹ff¸f QZ¦ff LØfeÀf¦fPÞX IYf fþMX : Ad·f¿fZIY A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ LØfeÀf¦fPÞX IYe ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX õfSXf dVfÃff ´fSX dUVfZ¿f ²¹ff³f QZ°fZ WXbE 10 RYSXUSXe IYû ´fiÀ°fb°f fþMX ¸fZÔ SXfþ³ffÔQ¦ffÔU EUÔ IYfeSX²ff¸f dþ»fZ IZY d»fE IYSXûOÞXûÔ ÷Y´fE IYf ´fifU²ff³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¹fWXe ³fWXeÔ AÔ¨f»f IYe ÀffÀfZ ´fbSXf³fe AüSX ÀffÀfZ fOÞXe dVfÃf¯f ÀfÔÀ±ff dQd¦Uþ¹f ¸fWXfdUôf»f¹f SXfþ³ffÔQ¦ffÔU EUÔ Af¨ff¹fÊ ´fÔ°fßfe ¦fÔ²f¸fbd³f ³ff¸f ÀffWXZf VffÀfIYe¹f ´feþe ¸fWXfdUôf»f¹f IYU²ffÊ IYû ´fÔ. Qe³fQ¹ff»f CX´ff²¹ff¹f AfQVfÊ ¸fWXfdUôf»f¹f ¹fûþ³ff°fÔ¦fÊ°f CX³³f¹f³f IYSX³fZ IYf fþMX ¸fZÔ ´fifU²ff³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¹fWX d³f›¹f WXe SXfþ³ffÔQ¦ffÔU »fûIYÀf·ff ÃfZÂf ¸fZÔ dVfÃff IYû EIY ³f¹ff Af¹ff¸f QZ¦ffÜ CXöY IY±f³f fþMX ´fSX A´f³fZ dU¨ffSX QZ°fZ WXbE ÀffÔÀfQ Ad·f¿fZIY dÀfÔWX ³fZ IYWXZÜ ßfe dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX ³fZ ÃfZÂf IYe ¸ffÔ¦f EUÔ AfUV¹fIY°ff A³fbÀffSX CX³fIZY õfSXf ´fiÀ°fb°f ´fiÀ°ffUûÔ IYû fþMX ¸fZÔ Àfd¸¸fd»f°f dIY¹ff WX`, dþÀfIZY d»fE UZ EUÔ Àf·fe IYf¹fÊIY°ffÊ ùQ¹f ÀfZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY Af·ffSXe WX`ÔÜ ßfe dÀfÔWX ¹fWX ·fe À¸fSX¯f dIY¹ff dIY CX³WXûÔ³fZ 6 RYSXUSXe IYû LbBÊJQf³f, J`SXf¦fPÞX IZY þ³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ EUÔ IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IZY Àff±f d¸f»fIYSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY Àf¸fÃf LbBÊJQf³f ¸fZÔ IÈYd¿f ¸fWXfdUôf»f¹f IYe À±ff´f³ff IYe ¸ffÔ¦f °f±ff ¸fûWX»ff-¸ff³f´fbSX IZY þ³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ, IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ EUÔ ÃfZÂfUfdÀf¹fûÔ IZY Àff±f d¸f»fIYSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe ÀfZ Aü²fe ¸fZÔ ³fUe³f ¸fWXfdUôf»f¹f Jû»f³fZ IYe ¸ffÔ¦f SXJe ±fe AüSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ WX¸ffSXe B³f ¸ffÔ¦fûÔ ´fSX °UdSX°f d³f¯fʹf »fZIYSX Qû³fûÔ ´fiÀ°ffU fþMX ¸fZÔ Vffd¸f»f IYSX d»f¹fZ WX`ÔÜ dþÀfÀfZ WX¸f Àf·fe þ³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ EUÔ IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ ¸fZÔ WX¿fÊ ½¹ff~ WX`Ü BÀf ´fiIYfSX fþMX ¸fZÔ LbBÊJQf³f ¸fZÔ ³fUe³f IÈYd¿f ¸fWXfdUôf»f¹f °f±ff NXZ»fIYfOXeWX EUÔ AüÔ²fe ¸fZÔ ¸fWXfdUôf»f¹f IYe À±ff´f³ff ·fe dþ»fZ IZY ¹fbUf dUôfd±fʹfûÔ IYû CX¨¨f dVfÃff dQ»ff³fZ IYf EIY A¨Lf ´fi¹ffÀf dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf WX` dIY d¨fdIY°Àff ¸fWXfdUôf»f¹f SXfþ³ffÔQ¦ffÔU IYû ÀfbúPÞX IYSX³fZ IZY d»fE Àfc¨f³ff EUÔ ´fiüôûd¦fIY ¸fQ ¸fZÔ 62 »ffJ, A³fbSXÃf¯f IYf¹fÊ WXZ°fb 70 »ffJ, RY³feʨfSX IiY¹f WXZ°fb 46 »ffJ EUÔ ·fU³f d³f¸ffʯf WXZ°fb 50 IYSXûOÞX IYf ´fifU²ff³f BÀf fþMX ¸fZÔ dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfIZY A»ffUf ´fif±fd¸fIY, ¸ff²¹fd¸fIY, WXfBÊ ÀIcY»fûÔ IYf ·fe fOÞXZ ´f`¸ff³fZ ´fSX CX³³f¹f³f EUÔ þ¦fWX-þ¦fWX ÀIcY»f ·fU³f Àfû¸f³fe ÃfZÂf IYû ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ ÀfOÞXIYûÔ IZY d»fE dQ¹fZ IYSXûOÞXûÔ IYe Àfü¦ff°f SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfaWX IZY õfSXf fþMX ¸fZÔ Àfû¸f³fe ÃfZÂf IYe ÀfOÞXIYûÔ IZY dUÀ°ffSX IZY d»fE IYSXûOÞXûÔ ÷Y´fE IYf ´fifU²ff³f dIY¹fZ þf³fZ ÀfZ ÃfZÂf IZY þ³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ U ¦fif¸fe¯fûÔ ¸fZÔ WX¿fÊ IYf ¸fWXü»f WX` Àfû¸f³fe ÃfZÂf IYe ÀfOÞXIYûÔ IZY Àfb²ffSX U ¨füOÞXeIYSX¯f IYe ¸ffÔ¦f Àf¸f¹f-Àf¸f¹f ´fSX ÀUQZVfe þf¦fSX¯f ¸fÔ¨f IZY ´fi¨ffSX ´fiÀffSX ´fi¸fbJ IY¸f»fZVf d°fUfSXe õfSXf »f¦ff°ffSX dIY¹ff þf SXWXf ±ffÜ Àfû¸f³fe- ³fUf¦ffÔU-¸f³f¦fMXf-¦fd³f¹ffSXe þe.BÊ. SXûOÞX ÀfZ BÔQfUf³fe f`¦ffMXû»ff ÀfdWX°f IYBÊ ÀfOÞXIYûÔ IZY d»fE ÀUeIÈYd°f fþMX ¸fZÔ Qe ¦fBÊ WX`Ü BÀfIZY A»ffUf Àfû¸f³fe ÀffÔIYSXf, NXZUIYf, IYIYSXZ»f, ´fSX¸ff»fIYÀff, ³fUf¦ffÔU ¸f³f¦fMXf ÀfdWX°f IYBÊ ÀfOÞXIYûÔ IZY SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ ³f¦fSX IZY Àff¸ffdþIY ÀfbSXÃff ´fZÔVf³f²ffdSX¹fûÔ IYe ÀfbdU²ff IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXb¹fZ ³f¦fSX d³f¦f¸f õfSXf ´fZÔVf³f IYf ·fb¦f°ff³f UfOXûÊ ¸fZÔÔ ´fid°f¸ffWX dVfdUSX »f¦ffIYSX dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü BÀfe IYOXe ¸fZÔ ´fb³f: UfOXûÊ ¸fZÔ ´fZÔVf³f ·fb¦f°ff³f WXZ°fb 22 þ³fUSXe ÀfZ 26 RYSXUSXe °fIY dVfdUSX IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü dþÀfIZY °fWX°f 13 U 15 RYSXUSXe IYû UfOXÊ 30, UfOXÊ ³fÔ. 31, UfOXÊ ³fÔ. 32, UfOXÊ ³fÔ. 34 EUÔ UfOXÊ ³fÔ. 35 IZY d»f¹fZ Àff¸fbQfd¹fIY ·fU³f »fJû»fe ¸fZÔ dVfdUSX Af¹fûdþ°f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü CXöY AfVf¹f IYe þf³fIYfSXe QZ°fZ WXb¹fZ ¸fWXf´füSX ¸f²fbÀfcQ³f ¹ffQU ³fZ f°ff¹ff dIY Àff¸ffdþIY ÀfbSXÃff ´fZÔVf³f²ffdSX¹fûÔ IYe ÀfbdU²ff IZY d»f¹fZ ³f¦fSX d³f¦f¸f õfSXf UfOXûÊ ¸fZÔ ´fZÔVf³f ·fb¦f°ff³f IYSX³fZ IYe ½¹fUÀ±ff IYe þf SXWXe WX`Ü BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ fþMX ¸fZZÔÔ ·fe ´fifU²ff³f dIY¹ff ¦f¹ff ±ff AüSX ´fid°f¸ffWX dVfdUSX »f¦ff¹ff þf°ff WX`Ü ¨füOÞXeIYSX¯f IYf IYf¸f ¨f»f SXWXf WX`Ü Àfû¸f³fe ÃfZÂf IZY ¦fif¸fe¯fûÔ IZY AfUf¦f¸f³f IYû Àfb»f·f f³ff³fZ ¸fZÔ ¸fWX°U´fc¯fÊ d³f¯fʹf IZY d»f¹fZ ÃfZÂf IZY þ³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ, ¸f°fQf°ffAûÔ U UdSXâ ·ffþ´ff ³fZ°ff, IY¸f»fZVf d°fUfSXe ³fZ ¸ff³f³fe¹f ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYû ²f³¹fUfQ dQ¹ff WX` B°f³ff WXe ³fWXe ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY ÃfZÂf ¸fZÔ IYBÊ fOÞXZ-fOÞXZ IYSXûOÞXûÔ-IYSXûOÞXûÔ IYe »ff¦f°f ÀfZ dUIYfÀf IZY IYf¹fÊ °fZþe ÀfZ ¨f»f SXWXZ WX` dþÀfÀfZ ÃfZÂf IYe þ³f°ff IYfRYe JbVf WX`Ü Af¸fþ³fûÔ IYf ¹fWX ·fe IYWX³ff WX` dIY ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYû df³ff dIYÀfe ·f¹f IZY BÀfe ÃfZÂf ÀfZ ¨fb³ffU »fOX?f ¨ffdWXE A·fe B»ffIZY ¸fZÔ CX³fIYf IYûBÊ dUIY»´f ³fWXe WX`Ü CXöY þf³fIYfSXe UdSXâ ·ffþ´ff ³fZ°ff IY¸f»fZVf d°fUfSXe ³fZ Qe WX`Ü dUd·f³³f UfOXûÊÔ ¸fZÔ WXû¦ff Àff¸ffdþIY ÀfbSXÃff ´fZÔVf³f IYf dU°fSX¯f dVfdUSX ¸fZZÔ AfBÊÀfeAfBÊÀfeAfBÊ fÔ`IY õfSXf Àf°¹ff´f³f ·fe dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ dþ³fIYf Àf°¹ff´f³f dIY¹ff ¦f¹ff ±ff CX³fIYf ´fb³f: dVfdUSX IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ff¹fû¸fZdMÑIY ´fðd°f ÀfZ ·fb¦f°ff³f dIY¹ff þf¹fZ¦ff AüSX dþ³fIYf Àf°¹ff´f³f ³fWXeÔ WXû ´ff¹ff WX` CX³fIYf dVfdUSX ¸fZÔ WXe Àf°¹ff´f³f dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ ¸fWXf´füSX ßfe ¹ffQU ³fZ f°ff¹ff dIY dQ³ffÔIY 13 U 15 RYSXUSXe 2018 IYû ´fif°f: 10 fþZ ÀfZ Vff¸f 4 fþZ °fIY þ³f°ff IYf»fû³fe UfOXÊ 30, ÀfÔþ¹f UfOXÊ ³fÔ. 31, f`¦ff´ffSXf UfOXÊ ³fÔ. 32, »fJû»fe UfOXÊ ³fÔ. 34 EUÔ ÀfZNXe³f¦fSX UfOXÊ ³fÔ. 35 IZY d»f¹fZ Àff¸fbQfd¹fIY ·fU³f »fJû»fe ¸fZÔ dVfdUSX IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü dþÀf¸fZÔ Àf°¹ffd´f°f dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYf ff¹fû¸fZdMÑIY ´fðd°f ÀfZ ´fZÔVf³f SXfdVf IYf ·fb¦f°ff³f dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ dþ³fIYf Àf°¹ff´f³f ³fWXeÔ WXû ´ff¹ff WX` CX³fIYf dVfdUSX ¸fZÔ WXe Àf°¹ff´f³f dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ f³ff³fZ IZY d»fE SXfdVf IYf ´fifU²ff³f fþMX ¸fZÔ dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfIZY ´feLZ CXïZV¹f ¹fWX WX` dIY dUôfd±fʹfûÔ IYû dVfÃff ¦fiWX¯f IYSX³fZ IZY d»fE »f¸ff ÀfRYSX °f¹f ³ff IYSX³ff ´fOÞXZ EUÔ UZ dVfÃff ÀfZ UÔd¨f°f ³f WXûÔÜ CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY SXfþ³ffÔQ¦ffÔU dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf ¸fZÔ ¦fif¸f SXf³fe°fSXfBÊ IYû WXfBÊ ÀIcY»f IYû WXf¹fSX ÀfZIZYÔOXSXe ¸fZÔ CX³³f¹f³f IYSX³fZ EUÔ ÀfbIbY»fQ`WXf³f ¸fZÔ IÈYd¿f ÀfÔIYf¹f ´fifSXÔ·f IYSX³fZ IYf ´fifU²ff³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü AÔþûSXf ¸fZÔ WXfBÊ ÀIcY»f ·fU³f d³f¸ffʯf IZY d»fE 73 »ffJ 73 WXþfSX ÷Y´fE, VfÔIYSX´fbSX EUÔ WXSXQe WXf¹fSX ÀfZIZY¯OXSXe ÀIcY»f ·fU³f d³f¸ffʯf IZY d»fE 1 IYSXûOÞX 21 »ffJ 16 WXþfSX ÷Y´fE ´fid°f ·fU³f IZY dWXÀfff ÀfZ fþMX ¸fZÔ ´fifU²ff³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfe °fSXWX Jbªþe dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf IZY ´fif±fd¸fIY Vff»ff ·fU³f d´f³fIYf´ffSX EUÔ IY»»fcfÔþfSXe IZY d»fE ´fid°f ·fU³f 11 »ffJ 48 WXþfSX ÷Y´fE fþMX ¸fZÔ ´fifU²ff³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¦fif¸f SXf¸f´fbSX, fZÔQfOXe, fc¨ffMXû»ff EUÔ IY³¹ff WXfBÊ ÀIcY»f A. ¨füIYe ¸fZÔ WXfBÊ ÀIcY»f ·fU³f d³f¸ffʯf IZY d»fE 73 »ffJ 73 WXþfSX ÷Y´fE ´fid°f ·fU³f IZY dWXÀfff ÀfZ fþMX ¸fZÔ ´fifU²ff³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¦fif¸f °fZÔQb³ff»ff, Af°fSX¦ffÔU, WXf»fZIYûÀff IYe WXfBÊ ÀIcY»fûÔ IYf CX³³f¹f³f WXf¹fSX ÀfZIZY¯OXSXe ÀIcY»f IZY øY´f ¸fZÔ IYSX³fZ IYf ´fifU²ff³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü LbdSX¹ff EUÔ d¨fSX¨ffSXeIY»ff ¸fZÔ WXf¹fSX ÀfZIZY¯OXSXe ÀIcY»f ·fU³f d³f¸ffʯf IZY d»fE 1 IYSXûOÞX 21 »ffJ 16 WXþfSX ÷Y´fE ´fid°f ·fU³f IZY dWXÀfff ÀfZ fþMX ¸fZÔ ´fifU²ff³f SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ dþ»fZ IZY Jbªþe dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf IZY dU²ff¹fIY ·fû»ffSXf¸f ÀffWXc ³fZ dU²ff³fÀf·ff IZY fþMX ¸fZ A´f³fZ ÃfZÂf IZY d»fE IYSXûOÞXûÔ ÷Y´f¹fZ IZY IYf¹fûÊÔ IYe ÀUeIÈYd°f dQ»ffBÊ WX`Ü BÀf ÀUeIÈYd°f ÀfZ AÔ¨f»f IZY ¦fif¸fe¯fûÔ ¸fZÔ WX¿fÊ ½¹ff~ WX`Ü ´fZVf fþMX ¸fZÔ ÀUeIÈY°f IYf¹fÊ CXÀf ´fiIYfSX WX`ÔÜ ASXÀfeMXû»ff, ¦f`ÔQfMXû»ffE Àfe°ffIYÀff ¦f`. ¸ff¦fÊ IZY ³ff»ff ´fSX ´fbd»f¹ff d³f¸ffʯf 280 »ffJ, IY»»fcMXû»ff ÀfZ fSXLfMXû»ff ÓfcSXf³fQe ´fSX ´fbd»f¹ff d³f¸ffʯf 150.00 »ffJ, ffQSXfMXû»ff ÀfZ ¨fûSXWXffÔþfSXe §fb¸fdSX¹ff ³ff»ff ´fSX ´fb»f d³f¸ffʯf 395.00 »ffJ, ´f±fSXfMXû»ff ÀfZ Àfû³fUf³feMXû»ff ³ff»ff ´fSX SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ IY»fZ¢MXSX ·fe¸f dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY dþ»fZ ¸fZÔ IYüVf»f dUIYfÀf ¹fûþ³ff IZY AÔ°f¦fÊ°f ÀfÔ¨ffd»f°f ½¹fUÀffd¹fIY ´fidVfÃf¯f ´fiQf°ff ÀfÔÀ±ff³fûÔ ¸fZÔ ´fidVfÃf¯ffd±fʹfûÔ IYe IY¸f CX´fdÀ±fd°f WXû³fZ ´fSX ÀfÔfÔd²f°f ÀfÔÀ±ff³fûÔ IZY dUøYð IYOÞXe IYfSXÊUfBÊ IYe þfE¦feÜ IY»fZ¢MXSX ßfe dÀfÔWX ³fZ AüÀf°f ÀfZ IY¸f CX´fdÀ±fd°f Uf»fZ ½¹fUÀffd¹fIY dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü J`SXf¦fPÞX dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf IZY ¦fif¸f ¨fÔQ`³fe IYe WXfBÊ ÀIcY»f IYf WXf¹fSX ÀfZIZY¯OXSXe ÀIcY»f ¸fZÔ CX³³f¹f³f, Àff±f WXe CX¨¨f°fSX ¸ff²¹fd¸fIY dUôf»f¹f J`SXf¦fPÞX ¸fZÔ IÈYd¿f ÀfÔIYf¹f ´fifSXÔ·f IYSX³fZ EUÔ ·fe¸f´fbSXe WXfBÊÀIcY»f ·fU³f d³f¸ffʯf WXZ°fb 73 »ffJ 73 WXþfSX, ·fÔOXfSX´fbSX EUÔ Àff»WXZIY»ff ¸fZÔ WXf¹fSX ÀfZIZY¯OXSXe ÀIcY»f ·fU³f d³f¸ffʯf WXZ°fb 1 IYSXûOÞX 21 »ffJ 16 WXþfSX ÷Y´fE ´fid°f ·fU³f IZY dWXÀfff ÀfZ fþMX ¸fZÔ ´fifU²ff³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¦fif¸f ·fbSX·fbÀfe, J`SXf³ff, þûSXf°fSXfBÊ, d»f¸fûÔ, QZUSX¨ff, dÀfÔ§füSXe IYe ´fcUÊ ¸ff²¹fd¸fIY Vff»ffAûÔ IYf WXfBÊ ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ CX³³f¹f³f IZY ´fifU²ff³f ÀfdWX°f ¦fif¸f J`SXe ¸fZÔ ´fif±fd¸fIY Vff»ff ·fU³f d³f¸ffʯf IZY d»fE 11 »ffJ 48 WXþfSX ÷Y´fE IYf ´fifU²ff³f fþMX ¸fZÔ dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¸fûWX»ff-¸ff³f´fbSX dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf IZY ¦fif¸f ´fZÔQfIYûOÞXû, ¸fbIYfQfWXE d¸fÀ´fie, MXûWXZ EUÔ ¸fdOX?f³fUfOÞXUe ¸ff²¹fd¸fIY Vff»ff IYû WXfBÊ ÀIcY»f ¸fZÔ CX³³f¹f³f, ¦fif¸f IbYQbSX§fûOÞXf WXfBÊÀIcY»f IYf WXf¹fSX ÀfZIZY¯OXSXe ¸fZÔ CX³³f¹f³f IYSX³fZ IZY Àff±f WXe ¦fif¸f Af°fSX¦ffÔU EUÔ ¸ff³f´fbSX ¸fZÔ IÈYd¿f ÀfÔÔIYf¹f ´fifSXÔ·f IYSX³fZ IYf ´fifU²ff³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¦fif¸f UfÀfOÞXe, fcMXfIYÀff, ¸fûWX»ff, SXf³ffMXû»ff ¸fZÔ WXfBÊ ÀIcY»f ·fU³f d³f¸ffʯf WXZ°fb ´fid°f ·fU³f 73 »ffJ 73 WXþfSX, Qb¦ffMXû»ff, VfZSX´ffSX EUÔ dQ§fUfOÞXe ¸fZÔ WXf¹fSX ÀfZIZY¯OXSXe ÀIcY»f ·fU³f d³f¸ffʯf IZY d»fE 1 IYSXûOÞX 21 »ffJ 16 WXþfSX ÷Y´fE ´fid°f ·fU³f IZY dWXÀfff ÀfZ fþMX ¸fZÔ ´fifU²ff³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ´fb»f d³f¸ffʯf 150.00 »ffJ, Jbªþe IZY §fb¸fdSX¹ff ³fQe ¸fZÔ ¸f²¹f¸f ´fb»f d³f¸ffʯf 50.00 »ffJ ¸fdMX¹ff¸fû°fe ffÔ²f ÀfZ À´fe»f ¨f`³f»f AfSXOXe 390 ¸feMXSX °fIY ÀfcMX RYf»f d³f¸ffʯf 700.00 »ffJ, §fb¸fdSX¹ff ³ff»ff f`SXfþ ´fdSX¹fûþ³ff IZY ¸fb£¹f ³fWXSX »ffBd³fÔ¦f IYf¹fÊ 1000.00 »ffJ, ¸ffÀfb»fþûf þ»ffVf¹f ³fWXSX EUÔ »ffBd³fÔ¦f IYf¹fÊ 400.00 »ffJ, JbÀfe´ffÊSX þ»ffVf¹f ³fWXSX »ffBÊd³fÔ¦f IYf¹fÊ 400.00 »ffJ, ÀffÔIYSXfQfWX ÀfüÔQ¹fÊIYSX¯f IYf¹fÊ ´fidVfÃf¯f ´fiQf°ff ÀfÔÀ±ff³fûÔ IYû ³fûdMXÀf þfSXe IYSX UWXfÔ ´fidVfÃf¯f WXZ°fb ÀfÔ¨ffd»f°f f`¨f IYû d³fSXÀ°f IYSX³fZ EUÔ CX³fIZY dUøYð IYOÞXe IYfSXÊUfBÊ IYSX³fZ Àfbd³fd›°f IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf ·fe dQEÜ IY»fZ¢MXSX ·fe¸f dÀfÔWX ³fZ IY»fZ¢MXûSXZMX Àf·ffIYÃf SXfþ³ffÔQ¦ffÔU ¸fZÔ Af¹fûdþ°f dþ»ff IYüVf»f dUIYfÀf ´fifd²fIYSX¯f IYe f`NXIY ¸fZÔ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IZY ´fbSXû²ff, þ³fÀfÔ§f ÀfÔÀ±ff´fIY, ¸fWXf³f QZVf·föY ´fÔdOX°f Qe³fQ¹ff»f CX´ff²¹ff¹f IYe ´fb¯¹fd°f±fe Àf¸f´fʯf dQUÀf IZY øY´f ¸fZÔ UfOXÊ IiY¸ffÔIY 16 f»QZUff¦f ¸fZÔ dþ»ff ·ffþ´ff ¸fWXf¸fÔÂfe ÀffU³f U¸ffÊ, ³f´ffd³f A²¹fÃf dVfU U¸ffÊ IYe CX´fdÀ±fd°f ¸fZÔ Àf¸ffSXûWX ´fcUÊIY ¸f³ffBÊ ¦f¹feÜ dþ»ff ¸fWXf¸fÔÂfe ÀffU³f U¸ffÊ ³fZ ´fb¯¹fd°fd±f IZY AUÀfSX ´fSX ´fÔdOX°f Qe³fQ¹ff»f CX´ff²¹ff¹f þe IZY þeU³f ´fiIYfVf OXf»ff AüSX f°ff¹ff WX¸ffSXe SXf¿MÑXe¹f°ff IYf Af²ffSX ·ffSX°f ¸ff°ff WX`Ü ·ffSX°f ¸ff°ff ÀfZ ¸ff°ff VfQ WXMXf QZÔ °fû ·ffSX°f IZYU»f EIY þ¸fe³f IYf °fbIYOÞXf ¸ffÂf SXWX þfE¦ffÜ CXöY CXífSX ´fÔdOX°f þe ³fZ dQ¹ff ±ffÜ ´fÔdOX°f þe IYf ´fcSXf þeU³f SXf¿MÑX Àf¸fd´fÊ°f ±ffÜ CX³WXûÔ³fZ WXe QZVf IYû WXe ³fWXeÔ ´fcSXZ dUV½f IYû EIYf°¸f ¸ff³fUUfQ þ`ÀfZ ´fi¦fd°fVfe»f dU¨ffSX²ffSXf QeÜ CX³WXûÔ³fZ WXe A°¹fûQ¹f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ Àf¸ffþ IZY AÔd°f¸f ½¹fdöY IYf dUIYfÀf WXû AüSX ¹fWXe IYf¸f IZY³Qi IZY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe AüSX L¦f ¸fZÔ OXfg. SX¸f³fdÀfÔWX IYSX SXWXZ WX`ÔÜ ßfe U¸ffÊ ³fZ Af¦fZ IYWXf ´fÔdOX°f þe IYf ´fcSXf þeU³f ´fiZSX¯ffQf¹fe WX` CX³fIZY þeU³f ÀfZ WX¸fZÔ dþ»fZ ¸fZÔ IYüVf»f dUIYfÀf ¹fûþ³ff IZY AÔ°f¦fÊ°f ¨f»f SXWXZ IYf¹fûÊÔ IYe dUÀ°fÈ°f Àf¸feÃff IYeÜ ßfe dÀfÔWX ³fZ ½¹fUÀffd¹fIY ´fidVfÃf¯f ´fiQf°ff ÀfÔÀ±ffUfSX ff¹fû¸f`dMÑIY CX´fdÀ±fd°f IYe Àf¸feÃff IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY ´fidVfÃf¯ffd±fʹfûÔ IYe CX´fdÀ±fd°f ¸fZÔ IY¸fe dIYÀfe ·fe dÀ±fd°f ¸fZÔ fQfÊV°f ³fWXeÔ IYe þfE¦feÜ BÀf ¸füIZY ´fSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe AfUfÀf ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f AfUZQ³f ·fe dWX°f¦fifdWX¹fûÔ ³fZ dQEÜ IY»fZ¢MXSX ³fZ CX³WXZÔ f°ff¹ff dIY ¨fSX¯ffð øY´f ÀfZ Àf·fe IYû ´fi²ff³f¸fÔÂfe AfUfÀf IYf »ff·f dQ¹ff þf SXWXf WX`Ü þû ·fe Àff¸ffdþIY Afd±fÊIY þ³f¦f¯f³ff IZY AÔ°f¦fÊ°f ´ffÂf dWX°f¦fifWXe WX`Ô CX³WXZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe AfUfÀf ¹fûþ³ff IYf »ff·f dQ¹ff þfE¦ffÜ þ³fQVfʳf ¸fZÔ ·fc-Aþʳf IZY ¸fbAfUþf IZY ´fiIYSX¯f ·fe AfE dþ³fIZY d³fSXfIYSX¯f IZY d³fQZÊVf IY»fZ¢MXSX ³fZ dQEÜ dþ³f »fû¦fûÔ IYû B»ffþ IYe AfUV¹fIY°ff ±fe, CX³fIZY ´fiIYSX¯f ÀfÔþeU³fe ¹fûþ³ff IZY AÔ°f¦fÊ°f IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQEÜ BÀf ¸füIZY ´fSX A´fSX IY»fZ¢MXSX þZIZY ²fbiU EUÔ ÀfÔ¹fböY IY»fZ¢MXSX E¸fOXe d°f¦ff»ff ³fZ ·fe »fû¦fûÔ IZY AfUZQ³fûÔ IYf d³fSXfIYSX¯f dIY¹ffÜ ´fÔdOX°f þe ³fZ EIYf°¸f¸ff³fUUfQ þ`ÀfZ ßfZâ QVfʳf QZVf IYû dQE : ÀffU³f U¸ffÊ 400.00 »ffJ, ¸fûÔ¦fSXf ´fdSX¹fûþ³ff RZYÀf 2 IYf¹fÊ 100.000 »ffJ, ¸fûÔ¦fSXe ff¹fe °fMX ¸fb£¹f ³fWXSX »ffBd³fÔ¦f IYf¹fÊ 100.00 »ffJ, ¸fûÔ¦fSXf ff¹fe °fMX ³fWXSX ÀfZ ·fÔOXfSXe·fSXQf »f§fb ³fWXSX IYf d³f¸ffʯf IYf¹fÊ 800.00 »ffJ, ffQSXfMXû»ff ÀfZ ¨fûSXWXffÔþfSXe °fIY ÀfOÞXIY d³f¸ffʯf 3.5 dIY¸fe 200.00 »ffJ, ffÔ²ffffþfSX ÀfZ ±fbWXfOXfSXe °fIY ÀfOÞXIY d³f¸ffʯf 2.00 dIY¸fe 120 »ffJ, AfÔ°fSX¦ffÔU ÀfZ °fb¸fOÞXe»fZUf °fIY ÀfOÞXIY d³f¸ffʯf 1.2 dIY¸fe 105.00 »ffJ, ´fidVfÃf¯ffd±fʹfûÔ IYe IY¸f CX´fdÀ±fd°f Uf»fZ UeMXe´fe ´fSX WXû¦fe IYfSXÊUfBÊ : ·fe¸f dÀfÔWX ■ IYüVf»f dUIYfÀf ´fifd²fIYSX¯f IYe Àf¸feÃff f`NXIY ¸fZÔ Qe ¨fZ°ffU³fe ■ IYüVf»f dUIYfÀf ¹fûþ³ff IZY AÔ°f¦fÊ°f ´fidVfdÃf°fûÔ IZY CX°´ffQûÔ IZY ÀfÔ¦fiWX¯f EUÔ dfiIYe WXZ°fb SXfþ³ffÔQ¦ffÔU ¸fZÔ Jb»fZ¦ff E¸´fûdSX¹f¸f ´fiZSX¯ff »fZ³fe ¨ffdWXEÜ ³f¦fSX d³f¦f¸f A²¹fÃf dVfU U¸ffÊ ³fZ CX´fdÀ±f°f þ³fûÔ IYû ÀfÔfûd²f°f IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY ´fÔdOX°f þe IZY A°¹fûÔQ¹f IZY AU²ffSX¯ff IYû f°ff°fZ WXbE IZY³Qi EUÔ SXfª¹f ÀfSXIYfSX IZY »fûIYIY»¹ff¯fIYfSXe ¹fûþ³ffAûÔ IYû CX´fdÀ±f°f þ³fûÔ IZY fe¨f SXJfÜ Àff±f WXe ´fÔdOX°f þe IZY þeU³f ´fSX dUÀ°ffSX ´fcUÊIY A´f³ff dU¨ffSX ½¹föY dIY¹ffÜ CXöY AUÀfSX ´fSX VffÀfIYe¹f ÀfZUf³fÈdU°f EÀfIZY ÀfSXIYfSX, OXfg. feE»f ´ff»f, OXfg. E»fIZY ·fQi ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³fdÀfÔWX EUÔ Ad·f¿fZIY dÀfÔWX õfSXf dþ»fZ ¸fZÔ dIYE dUIYfÀf IYf¹fûÊÔ ÀfZ ´fi·ffdU°f WXûIYSX ·ffþ´ff ´fiUZVf dIY¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f IYf Vfb·ffSXÔ·f ´fÔdOX°f Qe³fQ¹ff»f CX´ff²¹ff¹f IZY °f`»fd¨fÂf ´fSX Qe´f- ´fiªþU»f³f EUÔ ´fb¿´f Ad´fÊ°f IYSX dIY¹ff ¦f¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f IYf ÀfÔ¨ff»f³f fc±f A²¹fÃf ´fiQe´f AU±f³fIYSX ³fZ dIY¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX ÀfZ¢MXSX ´fi·ffSXe ¸fÔOX»f CX´ff²¹fÃf dUþ¹f Vf¸ffÊ, ¸fÔÂfe ÀfÔQe´f ·f˜f¨ff¹fÊ CX´ff²¹fÃf Lf¹ff d°fUfSXe, E»OX¸fZ³f ÀfÔþ¹f »fOXU³f, °fû¸fSX, CX¿ff ¦fb~f, SXfdVfSXf AÀfSXRYe, dU³fûQ SXþIY, ´fiVfÔf°f ÓfÔÓffOXZ, ÀfdWXÔ°f fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ fc±f IYf¹fÊIY°ffÊ EUÔ UfOXÊUfÀfe CX´fdÀ±f°f ±fZÜ dU²ff¹fIY ·fû»ffSXf¸f ³fZ IYSXfE d½fIYfÀf IYf¹fûË IYe ¸fÔþcSXe ³ffdQ¹ff ´fb»f ÀfZ fSXf¸fbOÞXe °fIY OXf¸fSXeIYSX¯f 1.2 dIY¸fe 105 »ffJ, ¸fWX÷Y¸f ÀfZ ´f°fûSXf °fIY ÀfOÞXIY d³f¸ffʯf 3 dIY¸fe 180 »ffJ, IYüOXbMXû»ff ÀfZ d¨fJ»fe °fIY ÀfOÞXIY d³f¸ffʯf 1.5 dIY¸fe 105 »ffJ, IbY»WXfOXe ÀfZ fif¸WX¯f·fZOÞXe °fIY ÀfOÞXIY d³f¸ffʯf 184.48 »ffJ, ALû»fe ÀfZ IYSXZNXe °fIY ÀfOÞXIY d³f¸ffʯf 3 dIY¸fe 180 »ffJ, JbÀfeÊdMXIbY»f ÀfZ d¨fSX¨ffSXeJbQÊ °fIY ÀfOÞXIY d³f¸ffʯf 3 dIY¸fe 180 »ffJ, ¦fZøY§ffMX ÀfZ ¸fWXfSXf¿MÑX Àfe¸ff °fIY ÀfOÞXIY d³f¸ffʯf 3 dIY¸fe 180 »ffJ, ¦fû´ff»f´fbSX ÀfZ Jû·ff °fIY ÀfOÞXIY d³f¸ffʯf 5 dIY¸fe 865 »ffJ AfdQÜ ¸fûWXfSXf Afßf¸f ¸fZÔ ¸f³fZ¦ff ¸ff°fÈ-d´f°fÈ ´fbþ³f IYf¹fÊIiY¸f SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ ßfe ¹fû¦f UZQfÔ°f ÀfZUf Àfd¸fd°f SXfþ³ffÔÔQ¦ffÔU IZY õfSXf ´fid°fU¿ff³fÊbÀffSX BÀf U¿fÊ ·fe dþ»ff À°fSXe¹f ¸ff°fÈ-d´f°fÈ ´fbþ³f IYf Af¹fûþ³f ¸fûWXfSXf dÀ±f°f ÀfÔ°f ßfe AfVffSXf¸f þe Afßf¸f ¸fZÔ ´fif°f: 11 fþZ ÀfZ ¸f³ff¹ff þfEZ¦ffÜ ÀfÔÀ±ff IZY A²¹fÃf SXûdWX°f ¨fÔQifIYSX ³fZ f°ff¹ff dIY UZ»fZ³f MXfB³f OXZ þ`ÀfZ ´ff›f°¹f IY»¨fSX ÀfZ ´fi·ffdU°f WXûIYSX f¨¨fZÔ A´f³fZ ¸ff°ff-d´f°ff IZY ´fid°f CX´fZÃff AfQSX ·ffU IYf fPX?f WX` AüSX CXÀfIZY RY »fÀUøY´f dQVffdWX³f WXûIYSX ¦f»f°f SXfÀ°fZ ´fSX þf³fZ IYe Àf¸fÀ¹ff Afþ ·fe dUQZVfû IYe °fSXWX WX¸ffSXZ QZVf ¸fZÔ dQ³fûÔ-dQ³f fPÞX°fe þf SXWXe WX` A»´f Af¹fb ¸fZÔ WXe f¨¨fûÔ ¸fZÔ AÔÀf°fû¿f, °f³ffU, d¨f³°ff, ·f¹f d³fSXfVff þ`ÀfZ J°fSX³ffIY QbÀ´fdSX¯ff¸f QZJ³fZ IYû d¸f»f SXWXZ WX`Ü BÀf Àff Qb¿´fdSX¯ff¸f ÀfZ f¨ff³fZ WXZ°fb ßfe ¹fû¦f UZQfÔ°f Àfd¸fd°f IZY ¸ff¦fÊQVfʳf ¸fZÔ d´fL»fZ 12 U¿fûÊ ÀfZ ·ffSX°f ÀfdWX°f IYBÊ QZVfûÔ ¸fZÔ 14 RYSXUSXe IYû ¸ff°fÈ-d´f°fÈ ´fcþ³f dQUÀf ¸ff³f°fZ Af SXWXZ WX`Ü C M Y K