Views
10 months ago

Bao cao

4 DANH MỤC CÁC BẢNG

4 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ DANH MỤC HÌNH Hình 1. Bài toán nhận diện đối tượng ............................................................................. 5 Hình 2. Bài toán phân vùng đối tượng ............................................................................ 5 Hình 3. Xe tự lái ứng dụng thị giác máy tính .................................................................. 6 Hình 4. Cấu trúc của mạng ANN .................................................................................... 8 Hình 5. Dạng đồ thị của hàm sigmoid ........................................................................... 10 Hình 6. Dạng đồ thị của hàm tanh ................................................................................. 10 Hình 7. Dạng đồ thị của hàm reLU ............................................................................... 11 Hình 8. Quá trình tính toán của nơ-ron ......................................................................... 12 Hình 9. Cấu trúc của mạng CNN .................................................................................. 14 Hình 10. Tầng max-pooling .......................................................................................... 16 DANH MỤC BẢNG Bảng 1. Cấu trúc mạng YOLO ...................................................................................... 25

5 CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1.1. Giới thiệu đề tài Thị giác máy tính (Computer vision) là một lĩnh vực thuộc ngành khoa học máy tính. Thị giác máy tính sử dụng các thuật toán để giúp máy tính có thể hiểu và trích xuất các thông tin từ hình ảnh và video thực tế và xử lý chúng. Một trong những bài toán lớn của thị giác máy tính là nhận diện vật thể (Object Recognition). Bài toán này hiện đang được áp dụng vào rất nhiều lĩnh vực trong đời sống như an ninh quốc phòng, giao thông, tự động hóa, … Hình 1. Bài toán nhận diện đối tượng Hình 2. Bài toán phân vùng đối tượng

Bao cao ve buon ban PN&TE- Den.qxd - HumanTrafficking.org
Bao cao thuong nien nam 2012 PHR - Vietstock
HVG - Bao cao thuong nien 2012.pdf - Vietstock
VFMVF1 - Bao cao thuong nien 2012.pdf - Vietstock
MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC, CAO ...
Phát triển Kế hoạch Thị trường Tổng thể về Kế hoạch hóa Gia ... - Path
nhiệt độ - Mientayvn.com
Phần 1 - VN.NET
1. Giới Thiệu Giám Hộ và Tín Nhân Công - Public Guardian and ...
Me Kong.qxp - Mekong Program on Water Environment and ...
Trọn bộ - VN.NET
THEO DÕI NGHÈO ĐÔ THỊ
Phần 1 - VN.NET
Nêu cao giá trị của chúng ta Sự quan tâm • Làm việc theo ... - Colgate
Tín Quỹ của Con Quý Vị - Public Guardian and Trustee of British ...
Phần 1 - VN.NET
Download - Đại học FPT
Nhà Tiêu Sinh Thái [PDF: 2.00MB] - EcoSanRes
Mô hình vật lý .pdf - Khoa Kỹ thuật Biển