Views
8 months ago

Bao cao

10 Hình 5. Dạng đồ

10 Hình 5. Dạng đồ thị của hàm sigmoid Hàm tanh (Hyperbolic Tangent): Đưa các giá trị đầu vào về miền giá trị từ - 1 đến 1. tanh(x) = 1 − e−2x 1 + e −2x Hình 6. Dạng đồ thị của hàm tanh Hàm reLU (Rectified Linear Unit): Nhận vào các giá trị và bỏ đi những giá trị âm. f(x) = max (0, x)

11 Hình 7. Dạng đồ thị của hàm reLU 2.3. Quy trình hoạt động của ANN 2.3.1. Cách thức hoạt động của nơ-ron Mỗi nơ-ron trong mạng ANN sẽ bao gồm bộ các tham số Wi tương ứng với mỗi i là một đầu vào của nơ-ron và một tham số bias b. Giá trị đầu ra của một neural được tính bằng công thức: i output = f(∑ W i ∗ X i + b) Trong đó: f: Hàm chuẩn hóa chọn để sử dụng X i : Các giá trị đầu vào của nơ-ron b: Tham số bias 1 Vai trò của tham số bias b: Tham số b có vai trò rất quan trọng, tham số này giúp cho nơ-ron thể hiện kết quả đầu ra trong nhiều trường hợp phức tạp. Hãy tưởng tượng đến phương trình tổng quát của đường thẳng: y = ax + b

Bao cao ve buon ban PN&TE- Den.qxd - HumanTrafficking.org
Bao cao thuong nien nam 2012 PHR - Vietstock
MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC, CAO ...
Phát triển Kế hoạch Thị trường Tổng thể về Kế hoạch hóa Gia ... - Path
1. Giới Thiệu Giám Hộ và Tín Nhân Công - Public Guardian and ...
Trọn bộ - VN.NET
Me Kong.qxp - Mekong Program on Water Environment and ...
nhiệt độ - Mientayvn.com
Phần 1 - VN.NET
Phần 1 - VN.NET
Phần 1 - VN.NET
Personal Bankruptcy - Your financial fresh start ... - Consumer Action
So 05(06)(FILEminimizer).pdf - Cổng thông tin điện tử Viện nghiên ...
HVG - Bao cao thuong nien 2012.pdf - Vietstock
VFMVF1 - Bao cao thuong nien 2012.pdf - Vietstock
Trọn bộ - VN.NET
P H IÊ N B A N M IE N P H Í