Views
11 months ago

Bao cao

14 CHƯƠNG 3 – MẠNG

14 CHƯƠNG 3 – MẠNG NƠ-RON TÍCH CHẬP (CNN) 3.1. Giới thiệu về CNN Mạng nơ-ron tích chập (Convolutional neural network) là một loại mạng nơ-ron tương tự như mạng nơ-ron truyền thống, nhưng điểm khác biệt chính giữa chúng là mạng CNN được chuyên dùng để giải quyết các bài toán mà dữ liệu đầu vào có thể được mô hình dưới dạng ma trận đa chiều và các phần tử của ma trận có sự tương quan với nhau về vị trí. Hình ảnh là một ví dụ điển hình. Một bức hình khi được đọc lên máy tính sẽ có cấu trúc ma trận 3 chiều (với ảnh màu) và 2 chiều (với ảnh xám). Mỗi một phần tử thuộc ma trận ảnh sẽ là giá trị màu của điểm ảnh tương ứng. Nếu ta đảo lộn giá trị màu của các điểm ảnh, ta không còn nhận ra được tấm ảnh như trước. Vì vậy, giá trị màu của các điểm ảnh có sự tương quan với nhau. Và chính vì lí do trên mà mạng CNN được sử dụng tối ưu nhất cho các bài toán xử lý trên ảnh như nhận diện đối tượng (Object recognition), xe tự lái (self-driving car), … 3.2. Cấu trúc của mạng CNN Mạng CNN được cấu tạo từ 2 phần: Hình 9. Cấu trúc của mạng CNN

15 Phần convolution: Là tập hợp nhiều tầng Convolution, mỗi tầng chịu trách nhiệm trích xuất đặc trưng từ bức ảnh đầu vào. Phần Fully-connect: Là một mạng neural truyền thống chịu trách nhiệm dự đoán lớp của ảnh dựa vào đặc trưng đã được trích xuất từ phần convolution. 3.2.1. Phần convolution Convolution là phần rất quan trọng của mạng CNN, nó chịu trách nhiệm trích xuất ra những đặc trưng từ bức ảnh đầu vào. Những đặc trưng này ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả dự đoán của mạng. 3.2.1.1. Tầng chập (Convolution layer) Tầng chập có thể được xem là trái tim của mạng CNN. Tầng này giữ nhiệm vụ trích xuất ma trận đặc trưng từ bức ảnh đầu vào. Sau khi trích xuất ra ma trận đặc trưng, hàm chuẩn hóa reLU [2.2.5] sẽ được áp vào từng giá trị của ma trận để chuẩn hóa. Lý do ta chọn hàm reLU thay vì các hàm khác là bởi CNN chịu gánh nặng tính toán khá lớn vì chủ yếu sử dụng trong các bài toán trên ảnh, do vậy việc sử dụng hàm reLU sẽ giảm bớt áp lực tính toán của mạng nhưng sai số về độ chính xác là không đáng kể.

Bao cao ve buon ban PN&TE- Den.qxd - HumanTrafficking.org
Bao cao thuong nien nam 2012 PHR - Vietstock
HVG - Bao cao thuong nien 2012.pdf - Vietstock
VFMVF1 - Bao cao thuong nien 2012.pdf - Vietstock
THÔNG TIN NỘI BỘ - Tín Nghĩa
Biodiversity and local perceptions on the edge of - Center for ...
báo cáo đánh giá cácmô hình hỗ trợ tái hòa nhập cho nạn nhân bị ...
Nghiên cứu tổng quan về cuộc sống người dân Việt ... - Vinaresearch
S Tay Đ i Phó Trong Trư ng H p Kh n C p S Tay Đ i Phó ... - Heco.com
Chuẩn bị sẵn sàng để làm việc. Chuẩn bị sẵn sàng vào Đại Học ...
2. Sách hướng dẫn quản lý thực hiện dự án của ngân hàng ADB
nhaø thaàu & thò tröôøng xaây döïng 06|2011 - Hiệp hội Nhà thầu ...
môùi nhaát cuûa Thanh Haûi Voâ Thöôïng Sö
Code of Conduct 04 08 Vietnamese
Mời download & xem file đính kèm.
THÔNG TIN NỘI BỘ - Tín Nghĩa
Tuyển Tập Giải Viết Văn I - VN.NET
Người đàn bà hạnh phúc - Tinlanh Ru
Worldwide AHtersales - Schiff & Hafen