Views
9 months ago

Bao cao

18 CHƯƠNG 4 – MẠNG

18 CHƯƠNG 4 – MẠNG YOLO 4.1. Giới thiệu mạng YOLO YOLO là mô hình nhận diện đối tượng mới, được giới thiệu bởi Joseph Redmon và các đồng nghiệp. Đây được xem là mô hình nhận diện đối tượng sử dụng học sâu có hiệu năng tốt nhất hiện nay và đang là nền tảng để các nhà nghiên cứu xây dựng nên những phiên bản cải tiến tốt hơn. 4.2. Cách thức hoạt động của mạng YOLO Hình 11. Cách thức hoạt động của mạng YOLO Mạng YOLO sẽ tiến hành chia bức hình đầu vào thành dạng lưới với kích thước 13 x 13. Mỗi ô trong lưới sẽ chịu trách nhiệm dự đoán 5 bounding box có kích thước thông dụng trong tập dữ liệu huấn luyện và độ tin cậy cho từng bouding box đó. Kích thước của các bouding box này thông thường được gom cụm theo kết quả gán nhãn của tập dữ liệu huấn luyện, sau đó lấy ra 5 bounding box có độ phủ tốt nhất. Độ tin cậy cho biết khả năng xuất hiện đối tượng trong bouding box. Đồng thời, độ tin cậy này cũng cho biết độ chính xác của việc dự đoán. Độ tin cậy được tính bằng công thức:

19 truth Confidence score = P(Object) ∗ IOH predict Trong đó: P(Object): Khả năng tồn tại đối tượng trong bouding box. IOH truth predict : Độ chính xác của dự đoán, bằng độ chồng lấp của bouding box dự đoán ra với vùng được gán nhãn. Mỗi bouding box cũng sẽ tiến hành dự đoán thêm C giá trị tỉ lệ đối tượng thuộc vào lớp tương ứng. Tỉ lệ này được tính bằng công thức: P(Class i |Object) = P(Class i ) ∗ Confidence score Hàm loss của mô hình được tính theo công thức: S 2 B L = λ coord ∑ ∑ 1 obj ij [(x i − x̂ i ) 2 + (y i − ŷi) 2 ] S 2 B i=0 j=0 + λ coord ∑ ∑ 1 obj ij [(√w i − √ŵi) 2 + (√h i − √ĥ i ) S 2 B i=0 j=0 + ∑ ∑ 1 obj ij (C i − Ĉi) 2 i=0 j=0 2 ] S 2 B + λ noobj ∑ ∑ 1 noobj ij (C i − Ĉi) 2 + − p̂i(c)) 2 i=0 j=0 S 2 ∑ 1 i obj i=0 B ∑ c ∈ classes (p i (c) Trong đó:

Bao cao ve buon ban PN&TE- Den.qxd - HumanTrafficking.org
Bao cao thuong nien nam 2012 PHR - Vietstock
MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC, CAO ...
Phát triển Kế hoạch Thị trường Tổng thể về Kế hoạch hóa Gia ... - Path
1. Giới Thiệu Giám Hộ và Tín Nhân Công - Public Guardian and ...
Trọn bộ - VN.NET
Me Kong.qxp - Mekong Program on Water Environment and ...
nhiệt độ - Mientayvn.com
Phần 1 - VN.NET
HVG - Bao cao thuong nien 2012.pdf - Vietstock
VFMVF1 - Bao cao thuong nien 2012.pdf - Vietstock
Phần 1 - VN.NET
Phần 1 - VN.NET
Personal Bankruptcy - Your financial fresh start ... - Consumer Action
So 05(06)(FILEminimizer).pdf - Cổng thông tin điện tử Viện nghiên ...
Trọn bộ - VN.NET
P H IÊ N B A N M IE N P H Í