Views
8 months ago

Bao cao

20 Các giá trị λ

20 Các giá trị λ thể hiện mức độ ảnh hưởng đến giá trị hàm L của các thành phần. S 2 là số lượng ô trong lưới hình (13 x 13). B là số lượng bounding box được dự đoán trong mỗi ô lưới (5). 1 i obj bằng 1 nếu tồn tại đối tượng trong ô lưới i và 0 trong trường hợp ngược lại 1 obj ij bằng 1 nếu j đang là bouding box chịu trách nhiệm chính cho việc dự đoán đối tượng trong ô lưới i và bằng 0 trong trường hợp còn lại. Các giá trị x, y, w, h, C, p là các giá trị dự đoán của mô hình. Các giá trị x̂, ŷ, ŵ, ĥ, Ĉ, p̂ là các giá trị dự đoán của mô hình.

21 CHƯƠNG 5 – HIỆN THỰC HÓA MÔ HÌNH Mô hình được hiện thực trên ngôn ngữ lập trình Python, sử dụng bộ thư viện hỗ trợ Keras. 5.1. Chuẩn bị dữ liệu Mô hình sử dụng bộ tham số đã được huấn luyện sẵn trên bộ dữ liệu COCO với khả năng nhận dạng được khoảng 80 đối tượng khác nhau trong đó có đối tượng người. Tiếp đến, dựa trên bộ tham số này, mô hình tiếp tục được huấn luyện trên tập dữ liệu INRIA Person để tăng cường độ chính xác và chỉ tập trung vào nhận diện đối tượng người. Cách học trên được gọi là Transfer Learning. Mô hình sử dụng phương pháp này sẽ được huấn luyện trên nền tảng của một bộ tham số đã được huấn luyện sẵn. Mục đích sử dụng phương pháp này là để làm giảm thời gian huấn luyện của mô hình. 5.2. Tiền xử lý Tất cả hình ảnh đầu vào của mô hình đều được chuyển thành kích thước 416 x 416 và đều được tăng cường (augmentation) ngẫu nhiên trước khi được đưa vào mô hình. Những cách tăng cường dữ liệu được sử dụng trong mô hình: Phóng to, thu nhỏ hình với tham số ngẫu nhiên. Thêm nhiễu ảnh. Làm sắc cạnh. Loại bỏ pixel ảnh ngẫu nhiên. Tăng độ sáng. Cân bằng tương phản. 5.3. Xây dựng mô hình STT Tầng Kích thước đầu ra 1 Tầng đầu vào (416, 416, 3)

Bao cao ve buon ban PN&TE- Den.qxd - HumanTrafficking.org
Bao cao thuong nien nam 2012 PHR - Vietstock
MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC, CAO ...
Phát triển Kế hoạch Thị trường Tổng thể về Kế hoạch hóa Gia ... - Path
nhiệt độ - Mientayvn.com
Phần 1 - VN.NET
1. Giới Thiệu Giám Hộ và Tín Nhân Công - Public Guardian and ...
Trọn bộ - VN.NET
Me Kong.qxp - Mekong Program on Water Environment and ...
Phần 1 - VN.NET
Phần 1 - VN.NET
Personal Bankruptcy - Your financial fresh start ... - Consumer Action
So 05(06)(FILEminimizer).pdf - Cổng thông tin điện tử Viện nghiên ...
Trọn bộ - VN.NET
P H IÊ N B A N M IE N P H Í
Portland 2030 . . . . . . tùy thuộc vào quí-vi ̣ - visionPDX
P. LTM1a Chuong 3.pdf - Mientayvn.com