Views
9 months ago

Bao cao

22 STT Tầng Kích

22 STT Tầng Kích thước đầu ra 2 Tầng Convolution (416, 416, 32) 3 Tầng Batch Normalization (416, 416, 32) 4 Tầng reLU (416, 416, 32) 5 Tầng Max-Pooling (208, 208, 32) 6 Tầng Convolution (208, 208, 64) 7 Tầng Batch Normalization (208, 208, 64) 8 Tầng reLU (208, 208, 64) 9 Tầng Max-Pooling (104, 104, 64) 10 Tầng Convolution (104, 104, 128) 11 Tầng Batch Normalization (104, 104, 128) 12 Tầng reLU (104, 104, 128) 13 Tầng Convolution (104, 104, 64) 14 Tầng Batch Normalization (104, 104, 64) 15 Tầng reLU (104, 104, 64) 16 Tầng Convolution (104, 104, 128) 17 Tầng Batch Normalization (104, 104, 128) 18 Tầng reLU (104, 104, 128) 19 Tầng Max-Pooling (52, 52, 128) 20 Tầng Convolution (52, 52, 256)

23 STT Tầng Kích thước đầu ra 21 Tầng Batch Normalization (52, 52, 256) 22 Tầng reLU (52, 52, 256) 23 Tầng Max-Pooling (26, 26, 256) 24 Tầng Convolution (26, 26, 512) 25 Tầng Batch Normalization (26, 26, 512) 26 Tầng reLU (26, 26, 512) 27 Tầng Convolution (26, 26, 256) 28 Tầng Batch Normalization (26, 26, 256) 29 Tầng reLU (26, 26, 256) 30 Tầng Convolution (26, 26, 512) 31 Tầng Batch Normalization (26, 26, 512) 32 Tầng reLU (26, 26, 512) 33 Tầng Convolution (26, 26, 256) 34 Tầng Batch Normalization (26, 26, 256) 35 Tầng reLU (26, 26, 256) 36 Tầng Convolution (26, 26, 512) 37 Tầng Batch Normalization (26, 26, 512) 38 Tầng reLU (26, 26, 512) 39 Tầng Max-Pooling (13, 13, 512)

Bao cao ve buon ban PN&TE- Den.qxd - HumanTrafficking.org
Bao cao thuong nien nam 2012 PHR - Vietstock
MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC, CAO ...
Phát triển Kế hoạch Thị trường Tổng thể về Kế hoạch hóa Gia ... - Path
nhiệt độ - Mientayvn.com
Phần 1 - VN.NET
1. Giới Thiệu Giám Hộ và Tín Nhân Công - Public Guardian and ...
Trọn bộ - VN.NET
Me Kong.qxp - Mekong Program on Water Environment and ...
HVG - Bao cao thuong nien 2012.pdf - Vietstock
VFMVF1 - Bao cao thuong nien 2012.pdf - Vietstock
Phần 1 - VN.NET
Phần 1 - VN.NET
Phần 1 - VN.NET
Personal Bankruptcy - Your financial fresh start ... - Consumer Action
So 05(06)(FILEminimizer).pdf - Cổng thông tin điện tử Viện nghiên ...
Trọn bộ - VN.NET