Views
4 months ago

Bao cao

22 STT Tầng Kích

22 STT Tầng Kích thước đầu ra 2 Tầng Convolution (416, 416, 32) 3 Tầng Batch Normalization (416, 416, 32) 4 Tầng reLU (416, 416, 32) 5 Tầng Max-Pooling (208, 208, 32) 6 Tầng Convolution (208, 208, 64) 7 Tầng Batch Normalization (208, 208, 64) 8 Tầng reLU (208, 208, 64) 9 Tầng Max-Pooling (104, 104, 64) 10 Tầng Convolution (104, 104, 128) 11 Tầng Batch Normalization (104, 104, 128) 12 Tầng reLU (104, 104, 128) 13 Tầng Convolution (104, 104, 64) 14 Tầng Batch Normalization (104, 104, 64) 15 Tầng reLU (104, 104, 64) 16 Tầng Convolution (104, 104, 128) 17 Tầng Batch Normalization (104, 104, 128) 18 Tầng reLU (104, 104, 128) 19 Tầng Max-Pooling (52, 52, 128) 20 Tầng Convolution (52, 52, 256)

23 STT Tầng Kích thước đầu ra 21 Tầng Batch Normalization (52, 52, 256) 22 Tầng reLU (52, 52, 256) 23 Tầng Max-Pooling (26, 26, 256) 24 Tầng Convolution (26, 26, 512) 25 Tầng Batch Normalization (26, 26, 512) 26 Tầng reLU (26, 26, 512) 27 Tầng Convolution (26, 26, 256) 28 Tầng Batch Normalization (26, 26, 256) 29 Tầng reLU (26, 26, 256) 30 Tầng Convolution (26, 26, 512) 31 Tầng Batch Normalization (26, 26, 512) 32 Tầng reLU (26, 26, 512) 33 Tầng Convolution (26, 26, 256) 34 Tầng Batch Normalization (26, 26, 256) 35 Tầng reLU (26, 26, 256) 36 Tầng Convolution (26, 26, 512) 37 Tầng Batch Normalization (26, 26, 512) 38 Tầng reLU (26, 26, 512) 39 Tầng Max-Pooling (13, 13, 512)

Bao cao ve buon ban PN&TE- Den.qxd - HumanTrafficking.org
Bao cao thuong nien nam 2012 PHR - Vietstock
THEO DÕI NGHÈO ĐÔ THỊ
HVG - Bao cao thuong nien 2012.pdf - Vietstock
VFMVF1 - Bao cao thuong nien 2012.pdf - Vietstock
Tín Quỹ của Con Quý Vị - Public Guardian and Trustee of British ...
Phần 1 - VN.NET
MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC, CAO ...
Nêu cao giá trị của chúng ta Sự quan tâm • Làm việc theo ... - Colgate
Me Kong.qxp - Mekong Program on Water Environment and ...
Trọn bộ - VN.NET
Phần 1 - VN.NET
1. Giới Thiệu Giám Hộ và Tín Nhân Công - Public Guardian and ...
Phát triển Kế hoạch Thị trường Tổng thể về Kế hoạch hóa Gia ... - Path
nhiệt độ - Mientayvn.com
THÔNG TIN NỘI BỘ - Tín Nghĩa
THÔNG TIN NỘI BỘ - Tín Nghĩa
Kinh tế Việt Nam năm 2012: Khởi động mạnh mẽ ... - Ủy ban kinh tế
Khảo sát Năng lượng Tương lai