Views
6 months ago

Bao cao

24 STT Tầng Kích

24 STT Tầng Kích thước đầu ra 40 Tầng Convolution (13, 13, 1024) 41 Tầng Batch Normalization (13, 13, 1024) 42 Tầng reLU (13, 13, 1024) 43 Tầng Convolution (13, 13, 512) 44 Tầng Batch Normalization (13, 13, 512) 45 Tầng reLU (13, 13, 512) 46 Tầng Convolution (13, 13, 1024) 47 Tầng Batch Normalization (13, 13, 1024) 48 Tầng reLU (13, 13, 1024) 49 Tầng Convolution (13, 13, 512) 50 Tầng Batch Normalization (13, 13, 512) 51 Tầng reLU (13, 13, 512) 52 Tầng Convolution (13, 13, 1024) 53 Tầng Batch Normalization (13, 13, 1024) 54 Tầng reLU (13, 13, 1024) 55 Tầng Convolution (13, 13, 1024) 56 Tầng Batch Normalization (13, 13, 1024) 57 Tầng Convolution (26, 26, 64) 58 Tầng reLU (13, 13, 1024)

25 STT Tầng Kích thước đầu ra 59 Tầng Batch Normalization (26, 26, 64) 60 Tầng Convolution (13, 13, 1024) 61 Tầng reLU (26, 26, 64) 62 Tầng Batch Normalization (13, 13, 1024) 63 Tầng reLU (13, 13, 1024) 64 Tầng Convolution (13, 13, 1024) 65 Tầng Batch Normalization (13, 13, 1024) 66 Tầng reLU (13, 13, 1024) 67 Tầng Convolution (13, 13, 30) 68 Tầng Reshape (13, 13, 5, 6) Bảng 1. Cấu trúc mạng YOLO Đầu ra của tầng Reshape cuối cùng chính là kết quả dự đoán của mô hình. Kết quả này bao gồm 6 giá trị (x, y, w, h, độ tin cậy, tỉ lệ lớp) cho mỗi bounding box thuộc 1 khung trong lưới ảnh. 5.4. Huấn luyện mô hình Các thông số huấn luyện của mô hình: Tổng số ảnh đầu vào: 614 Batch-size: 16 Kích thước ảnh đầu vào: 416 x 416 Bộ điều chỉnh tham số: Adam Learning rate ban đầu: 1e-4 Mô hình được huấn luyện trong 6 tiếng trên GPU Tesla K80, 16GB VRAM.

Bao cao ve buon ban PN&TE- Den.qxd - HumanTrafficking.org
Bao cao thuong nien nam 2012 PHR - Vietstock
Phần 1 - VN.NET
Phần 1 - VN.NET
Mô hình vật lý .pdf - Khoa Kỹ thuật Biển
Nhà Tiêu Sinh Thái [PDF: 2.00MB] - EcoSanRes
Download - Đại học FPT
Jardine Informational Brochure (Vietnamese)
Hội nhập người nước ngoài với môi trường sống trong khu vực Plzeň
THÔNG TIN NỘI BỘ - Tín Nghĩa
Tài liệu tuyên truyền của Ban Chỉ đạo Quốc gia Năm Quốc tế Hành ...
THÔNG TIN NỘI BỘ - Tín Nghĩa
Bao cao su cho Nam giới - the NSW Multicultural Health ...
Nhöõng caûi thieän tích cöïc treân tinh caàu
HVG - Bao cao thuong nien 2012.pdf - Vietstock
VFMVF1 - Bao cao thuong nien 2012.pdf - Vietstock
Phần 1 - VN.NET
Hưởng Thú Vui & Chơi Xổ Số Chừng Mực
Sống Với Bệnh Viêm Gan B Mãn tính - ICHS