Views
8 months ago

Bao cao

24 STT Tầng Kích

24 STT Tầng Kích thước đầu ra 40 Tầng Convolution (13, 13, 1024) 41 Tầng Batch Normalization (13, 13, 1024) 42 Tầng reLU (13, 13, 1024) 43 Tầng Convolution (13, 13, 512) 44 Tầng Batch Normalization (13, 13, 512) 45 Tầng reLU (13, 13, 512) 46 Tầng Convolution (13, 13, 1024) 47 Tầng Batch Normalization (13, 13, 1024) 48 Tầng reLU (13, 13, 1024) 49 Tầng Convolution (13, 13, 512) 50 Tầng Batch Normalization (13, 13, 512) 51 Tầng reLU (13, 13, 512) 52 Tầng Convolution (13, 13, 1024) 53 Tầng Batch Normalization (13, 13, 1024) 54 Tầng reLU (13, 13, 1024) 55 Tầng Convolution (13, 13, 1024) 56 Tầng Batch Normalization (13, 13, 1024) 57 Tầng Convolution (26, 26, 64) 58 Tầng reLU (13, 13, 1024)

25 STT Tầng Kích thước đầu ra 59 Tầng Batch Normalization (26, 26, 64) 60 Tầng Convolution (13, 13, 1024) 61 Tầng reLU (26, 26, 64) 62 Tầng Batch Normalization (13, 13, 1024) 63 Tầng reLU (13, 13, 1024) 64 Tầng Convolution (13, 13, 1024) 65 Tầng Batch Normalization (13, 13, 1024) 66 Tầng reLU (13, 13, 1024) 67 Tầng Convolution (13, 13, 30) 68 Tầng Reshape (13, 13, 5, 6) Bảng 1. Cấu trúc mạng YOLO Đầu ra của tầng Reshape cuối cùng chính là kết quả dự đoán của mô hình. Kết quả này bao gồm 6 giá trị (x, y, w, h, độ tin cậy, tỉ lệ lớp) cho mỗi bounding box thuộc 1 khung trong lưới ảnh. 5.4. Huấn luyện mô hình Các thông số huấn luyện của mô hình: Tổng số ảnh đầu vào: 614 Batch-size: 16 Kích thước ảnh đầu vào: 416 x 416 Bộ điều chỉnh tham số: Adam Learning rate ban đầu: 1e-4 Mô hình được huấn luyện trong 6 tiếng trên GPU Tesla K80, 16GB VRAM.

Bao cao ve buon ban PN&TE- Den.qxd - HumanTrafficking.org
Bao cao thuong nien nam 2012 PHR - Vietstock
HVG - Bao cao thuong nien 2012.pdf - Vietstock
VFMVF1 - Bao cao thuong nien 2012.pdf - Vietstock
Phần 1 - VN.NET
Nêu cao giá trị của chúng ta Sự quan tâm • Làm việc theo ... - Colgate
Phần 1 - VN.NET
Download - Đại học FPT
Mô hình vật lý .pdf - Khoa Kỹ thuật Biển
Nhà Tiêu Sinh Thái [PDF: 2.00MB] - EcoSanRes
THEO DÕI NGHÈO ĐÔ THỊ
Phát triển Kế hoạch Thị trường Tổng thể về Kế hoạch hóa Gia ... - Path
1. Giới Thiệu Giám Hộ và Tín Nhân Công - Public Guardian and ...
Trọn bộ - VN.NET
Me Kong.qxp - Mekong Program on Water Environment and ...
nhiệt độ - Mientayvn.com
Phần 1 - VN.NET
MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC, CAO ...
Phần 1 - VN.NET
Nghiên cứu tổng quan về cuộc sống người dân Việt ... - Vinaresearch
THÔNG TIN NỘI BỘ - Tín Nghĩa
Biodiversity and local perceptions on the edge of - Center for ...
báo cáo đánh giá cácmô hình hỗ trợ tái hòa nhập cho nạn nhân bị ...