Views
5 months ago

Bao cao

2 3.2.1.1. Tầng chập

2 3.2.1.1. Tầng chập (Convolution layer)...................................... 15 3.2.1.2. Tầng Max-Pooling ......................................................... 16 3.2.2. Phần fully-connect ....................................................................... 16 3.3. Quy trình tính toán của mạng CNN ......................................................... 16 CHƯƠNG 3 – MẠNG YOLO ....................................................................................... 18 4.1. Giới thiệu mạng YOLO ........................................................................... 18 4.2. Cách thức hoạt động của mạng YOLO .................................................... 18 4.3. Hiện thực .................................................................................................. 21 4.3.1. Chuẩn bị dữ liệu .......................................................................... 21 4.3.2. Tiền xử lý ..................................................................................... 21 4.3.3. Xây dựng mô hình ....................................................................... 21 4.3.4. Huấn luyện mô hình .................................................................... 25 4.3.5. Một số kết quả kiểm thử trên hình ảnh ........................................ 26

3 DANH MỤC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT CÁC CHỮ VIẾT TẮT ANN Mạng nơ-ron nhân tạo CNN Mạng nơ-ron tích chập YOLO You Only Look Once

Bao cao ve buon ban PN&TE- Den.qxd - HumanTrafficking.org
Bao cao thuong nien nam 2012 PHR - Vietstock
HVG - Bao cao thuong nien 2012.pdf - Vietstock
VFMVF1 - Bao cao thuong nien 2012.pdf - Vietstock
THEO DÕI NGHÈO ĐÔ THỊ
Phần 1 - VN.NET
MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC, CAO ...
Me Kong.qxp - Mekong Program on Water Environment and ...
Trọn bộ - VN.NET
Phần 1 - VN.NET
1. Giới Thiệu Giám Hộ và Tín Nhân Công - Public Guardian and ...
nhiệt độ - Mientayvn.com
Phát triển Kế hoạch Thị trường Tổng thể về Kế hoạch hóa Gia ... - Path
Tín Quỹ của Con Quý Vị - Public Guardian and Trustee of British ...
Phần 1 - VN.NET
Nhà Tiêu Sinh Thái [PDF: 2.00MB] - EcoSanRes
Download - Đại học FPT
Mô hình vật lý .pdf - Khoa Kỹ thuật Biển
Nêu cao giá trị của chúng ta Sự quan tâm • Làm việc theo ... - Colgate
Phần 1 - VN.NET