Views
2 months ago

Dapat Sila'y Pinagmamalasakitan din Natin

Halimbawa't nagkamali ang sinomang deboto, sila ba'y dapat nating pagmalasakitan at paalalahanan?

Dapat Sila'y Pinagmamalasakitan din

Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh Philippines – Śrī Nāma Hāééa Center Pebrero 14, 2018 Dapat Sila’y Pinagmamalasakitan din Natin, Pinagsasabihan at Pinaaalalahanan Turong-aral nang Kanyang Banal na Pagpapala Om Viṣṇupād Śrīla Bhakti Nirmal Āchārya Mahārāj Nirmal Bhakti – Dapat Sila’y Pagmamalasakit Din Natin Pinagsasabihan at Pina-aalalahanan 1

Available for free download at TheWaterSchool
Mga Mensahe sa Pangkalahatang Kumperensya - The Church of ...
i-download ang kodigo ng asal at mga etika - EthicsPoint
ang aklat ni mormon - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Ang Templo: Binabago ang mga Puso at Tahanan, mga pahina 24, 28
Ang Handog ng Tagapagligtas na Kapayapaan at Kagalakan, p. 18 ...
Be Sincere. Don't Imitate (Filipino)
Ang mga dapat mong malaman bilang isang Ahente ng Real Estate ...
Ang Diyos ay Ating Ama, mga pahina 20, 52, 60 - The Church of ...
Ang Pagmamalasakit sa Ating Misyon
Priesthood: Ang Kapangyarihan ng Pagiging Makadiyos, mga ...
Mga Alituntunin ng Ebanghelyo
Karayom at Sinulid - UCLA International Institute
Mahal ng Diyos ang Kanyang mga Anak
huwag matakot! humayo at maging saksi! - OFM
Tinawag Upang sa Diyos Maglingkod - The Church of Jesus Christ ...