Views
8 months ago

ORIGINAL-PREVEDEN-NA-SRPSKI-sa-FR

U jednom sistemu stalnog

U jednom sistemu stalnog plaćanja pitanje ličnog dohodka se ne postalja ali se ono postavlja u sistemu plaćanja sudijskog rada u sistemu od slučaja do slučaja. Gde pravni slučaj postaje goteksan je kada se konstatuje da u jednom istom pravnom postupku Tužilac Suda u Hagu prima stalni lični dohodak, advokat se takođe nagrađuje po svom prisustvu koje može trajati mesecima, pomoćnik sudije plaća se stalnim ličnim dohotkom u skladu sa ugovorom a samo angažovani sudija prima honorar po učinku koji očigleno biva niži od onog koji bi mogli primiti ostali učesnici u odgovarajućem sudskom postupkiu. Sa ovim sistemom što je predvidljivo to je da u budućnosti i što je još mnogo gore za veoma važne sudske sporove, Sudije tribunala u hagu koji, budući da nisu plaćeni na adekvatan način, će moći da u obavljanju svojih sudskih obaveza, biti okupirani samo svojim površnim saznanjem odlučujućeg projekta koji je pripremio predsednik Suda i njegova ekipa pravnika i prihvatiti poziciju koja bi mogla da zahteva vreme proučavanja, ali bez stručne pomoći i adekvatnog ličnog dohotka postoji vrlo veliki rizik da pravno suđenje bude izfušereno (zapetljano). Sigurno je da bi se moglo pomisliti da u okviru jednog pravnog postupka kod ovog suda koji je od posebnog značaja, Sudija bi morao danima i danima da se posveti izvesnom dosijeu (sudskom slučaju) ali nažalost mora se priznati da odgovarajući broj Sudija Haškog Tribunala imaju neku drugu profesionalnu delatnost jer nebi mogli preživeti od honorara i postavlja se i pitanje nadležnosti (ispreavnosti) takvog obavljanja ovog posla. I tako ova procedura može dovesti do toga da odbrana, da bi bila uverena u to da je sudija dobro ispitao slučaj, postavlja zahteve za naknadu sudijama i to, u ime kompatibilnosti najtotalnije po definiciji ovih suma, pošto po određenju ove sume su upisane u budžet suda i tako postoji konstatacija različitih ličnih dohodaka bar što se tiče prošlih sudskih slučajeva. Što se mene tiče, ovo pitanje mora biti revidirano kod Saveta Bezbednosti ujedinjenih nacija koji brine za brzinu i izvore ujedinjenih nacija koje su procenile da bi to moglo biti prihvatljivo rešenje ali ono meni izgleda krajnje opasno i najbolja garancija koja bi mogla biti data ućesnicima sudskih sporova u Hagu bi bila da u okviru izvesnih sporova (drugostepeno suđenje ili reviziono suđenje) sudija bude smešten u holandskom gradu hagu gde je sedište ovog Suda Ujedinjenih nacija za stalno i da budu plaćeni za vreme njihovog boravka u Hagu do pravosnažnosti sporova koje vode. b) Funkcionisanje revizionog veća

U meri gde sud koji počinje svoje poslove sa trenutno angažovanim sudijama bilo je povoljno u okviru vezanih sudskih sporova menjati mišljenja i to na jedan vrlo kompletan način. Moja sumnja je u tome da u budućnosti, na način kako funkcioniše jedan „panel“ ili veće sudija, ako sve sudije nisu na istom mestu boravka i ako sudije moraju menjati svoja različita mišljenja odgovarajućim metodama komunikacije. Ako međunarodna zajednica ne uzme u obzir ovaj problem, mi ćemo dakle imati sistem gde će odluke biti pripremljene od strane Predsednika Suda u Hagu i da, u izvesnim slučajevima, te odluke će moći sačinjavati stotine stranica sa hiljadama primedbi na dnu pisanih stranica (dokumenata) Sudija, u svom mestu boravka, neće imati sposobnosti ni vremena da prouči dokumenta na raspolaganju, jedino mu preostaje da slepo poveruje Predsedniku Veća (Suda) ili pak pomoćnicima. Izvesno je da je predviđeno u aktuelnom razmišljanju da se omogući sudiji da prisustvuje procesu suđenja njegov pomoćnik. Ali i tu možemo zamisliti teškoće telefonskog komuniciranja, troškove takve komunikacije, probleme vezane za pristup internetu... Po gore navedenom, potvrđujem, i to na častan način da je nemoguće raditi po uslovima koje zahteva Savet Bezbednosti Ujedinjenih nacija. Sa moje tačke gledišta, potrebno je ponovo proveriti Statut da bi se omogućilo za važne sudske sporove zajednički boravak sudija u hagu na primer i to tokom višemesečnih priprema presude. Neizbežno će se postaviti pitanje u slučaju hapšenja begunaca TPIR jer im treba suditi i dakle oformiti prvostepeno veće za utvrđivanje odgovornosti i zatim za proces suđenja. I još , kako se mogu zamisliti dogovaranja poštanskim putem. U svakom slučaju je potrebno da se sudije sretnu uživo. Funkcionisanje preedviđeno i određeno funkcionisanje nije zadovoljavajuće. paralela učinjena sa Međunarodnim Sudom pravde CIJ nalaže svu pažnju jer CIJ u poslovima (sudskim sporovima) stalne sudije su prisutne i postoje jenjdan ili dvojica sudija ad­hok, ali te sudije su prisutne u CIJ u periodu većanja, imaju svokju kancalariju, sekretara, pomoćnika itd. što ovde nije slučaj. To ima za posledicu da se javlja činjenica da oni imaju isti tretman kao sudije ad­hok i to neće omogućiti da se steknu uslovi adekvatnog sudskog postupka.

iu_ARTUM1_2015-07
Ratovi tek dolaze.pdf - Liga socijaldemokrata Vojvodine
EUROPA NA TANJURU - Opatija.net
eURopa na RasKRižjU - Zarez
NAUKA Embriolog dr Miodrag Stojkovi TERAPIJA SKROJENA PO ...
EIC - Evropski puls 30 - Centar za građansko obrazovanje
br. 113 siječanj / veljača 2010. tevet / švat / adar 5770. - Židovska ...
r@mc @j hcdmshsds t oqnbdot rs@qnf h mnunf - Helsinki ...
iiiizz zz dddd aaaa jjjjee ee ssss aaaa vvvv eeee zzzz dddd rrrr uuuu
List učenika Osnovne škole Janka Leskovara ... - Pregrada.info
Српске народне новине, Будимпешта 2006/04
Fojnička škrinja broj 9 - Samostan Fojnica
Amra SILAJD@I] - bhudruzenje.se
INTERVJU - KARLA DEL PONTE: SPREMNA SAM ZA PROMENE ...
Poseta Intervju sa poznatima - ITHS - Srednja škola za informacione ...
Slavlje kraj Tise nije mogla da pokvari ni kiša - Bečejski mozaik
NJUJORK I LOKALNA ZAJEDNICA - Glas Bosne i Hercegovine
Avgust, 2010. go di ne Broj 16 www.forumbosnjaka.com Go di na V
bum magazin182.pdf