Views
9 months ago

ORIGINAL-PREVEDEN-NA-SRPSKI-sa-FR

još veće dodaje da,

još veće dodaje da, čak da su advokati Šljivančanina mogli otkriti neku novu činjenicu, da su dostavili dokaz svake tražene marljivosti, revizija presude Mrkšića i Šljivančanina je neophodna, jer pojava nove činjenice, ako je dokazana, može biti takva da njeno nepoznavanje bi povuklo za sobom sudijski prestup, prihvatilo je svedočenje Panića i konstatujući da ovaj svedok postupa u pravcu moljenja po drugi put, Veće je dakle povoljno prihvatilo zahtev za reviziju. interesantno je za mene da se usmerim na transkript saslišanja od 03. juna 2010. godine naređen od strane Drugostepenog veća da bi se saznali razlozi dolaska jednog svedoka čije svedočenje je predhodno izazvalo reviziju suđenja. Predsednik veća, sudija Meron koji je isti u ovom sudskom sporu reći će sledeće : „Radi se o saslušanju koje se održava u okviru predhodnog ročišta pri reviziji u sudskom postupku Tužilac i osumnjičeni Veselin Šljivančanin. Počeću ukratko pretresti pitanja koja su u prvostepenom postupku i o načinu na koji ćemo danas postupati. Želim insistirati na činjenici da nijedan od komentara koje ću danas izneti ne pokazuje na jedan ili neki drugi način položaj Drugostepenog veća na Revizionu istragu. Ovaj poziv (rasprava) će dotaći dve tačke : vrednost kao dokaz i umesnost novog svedočenja gospodina Milana Panića koje je od izvesnog pitanja, dovelo do osude g. Šljivančanina da je pomagao i ohrabrivao ubistvo kao i povredu zakona i običaja ratovanja i druga tačka, da se utvrdi da li je to svedočenje koje je prediđeno da se utvrdi nova činjenica vezana za članove 119 i 120 pravila procedure i izvođenja dokaza.“ Kao što se može videti, Predsednik Meron potvrđuje da se radi o jednoj raspravi i da ona ima naklonost, sa jedne strane, da konstatuje da predlozi svedoka mogu imati uticaj na presudu i sa druge strane da ti predlozi (svedočenja) predstavljaju jednu novu činjenicu. U ovom slučaju general Miodrag Panić će pokazati da čitanje rezimea presude Drugostepenog veća a gde je on svedočio, bio je veoma iznenađen da pročita kako je gospodin Šljivančanin bio osuđen na dvanaest godina dodatno od strane apelacionog (Drugostepenog veća) i da je ova presuda bila proglašena zato što Mrkšić, koji je bio komandant, je naredio da se ljudstvo za zaštitu povuče sa ovčare i o tome obavestio Šljivančanina a da ovaj, u funkciji organa zaduženog za sigurnost nije reagovao da zaštiti zarobljenike u Ovčari (Ključ str. 12 iz transkripta). General Panić će navesti da je bio prisutan u vreme razgovora između mrkšića i Šljivančanina i da mu Mršić nije rekao da povuče ljudstvo obezbeđenja. Na izuzetno precizan način on navodi sledeće: „Gospodine pukovniče, stižem iz bolnice. Moja misija je izvršena. Molim vas da mi kažete šta se desilo i šta je promenilo odluku

koja se sastojala u tome da se članovi paravojnih formacija koji su se bili povukli u bolnicu, zašto ti ljudi nisu bili prebačeni u Mitrovicu? Zašto je izvršena promena odluke da se isti usmere ka Ovčari?“ Mrkšić je kratko odgovorio : „To je bila odluka vlade. Bila je održana jedna sednica vlade danas i vlada je ta koja odlučuje. Slušaj dobro koja je tvoja uloga za sutra i to, o tome će se moći govoriti naknadno.“ /Navod: paragraf 26 transkripta/. Vezano za ovaj kasniji element, Reviziono veće opovrglo je presudu Drugostepenog veća. Pitanje koje danas postavljam sebi je da saznam zašto ova procedura koja je bila u primeni, nije primenjena u sudskom postupku pojavom svedoka koji bi dokazali činjenicu da Milan Lukić nije bio prisutan na mestima zločina. I još više Reviziono veće u svojoj nadležnosti je moglo takođe da izvede dva ključna svedoka VG024 i VG042 da potpuno preuzme sadržaj njihovih izjava. Jedan Revizioni postupak je značajan jer on može dovesti do uočavanja nevinosti jedne osobe koja je bila osuđena i zbog te činjenice, svi osuđenici moraju imati ista prava. 1. Nova činjenica Želim da podvučem nekoliko predhodnih primedbi koje će kasnije biti kompletirane po primedbama više proučenim na bazi svedočenja i dokaznim elementima dostavljenim od strane optuženog u njegovoj revizionoj žalbi. Ja tako smatram da analiza odluke, koja je bila odobrena većinom Revizionog veća, ne pokazuje istinsko predhodno proveravanje u smislu člana 149 pravilnika procedure i izvođenja dokaza. Ako deo na primenljivo pravo ima zaslugu da se izvrši rekapitulacija dosta kompletna sudskog postupka TPIU i TPIR u svetlu članova 24 Statuta i 146­148 Pravilnika, ovaj deo ne dodiruje značajno pitanje analize novih činjenica u pogledu uslova revizione sadržine2. Postavljam sebi pitanje da saznam da li u okviru poštovanja proceduralnih pravila nije trebalo reagovati na savestan način pristupajući predhodnoj analizi dokaznih elemenata i ne ograničavati se jednostavno na iskaze predhodnih sudskih većanja. Drugim rečima ako nam učesnici posvećeni diskusiji ponude određenja vezana za proceduru koja se odvija pred prvostepenim sudom i pozovu na argumente učesnika spora, radi se jednostavno o

iu_ARTUM1_2015-07
Ratovi tek dolaze.pdf - Liga socijaldemokrata Vojvodine
EUROPA NA TANJURU - Opatija.net
eURopa na RasKRižjU - Zarez
NAUKA Embriolog dr Miodrag Stojkovi TERAPIJA SKROJENA PO ...
EIC - Evropski puls 30 - Centar za građansko obrazovanje
br. 113 siječanj / veljača 2010. tevet / švat / adar 5770. - Židovska ...
r@mc @j hcdmshsds t oqnbdot rs@qnf h mnunf - Helsinki ...
iiiizz zz dddd aaaa jjjjee ee ssss aaaa vvvv eeee zzzz dddd rrrr uuuu
List učenika Osnovne škole Janka Leskovara ... - Pregrada.info
Српске народне новине, Будимпешта 2006/04
Fojnička škrinja broj 9 - Samostan Fojnica
INTERVJU - KARLA DEL PONTE: SPREMNA SAM ZA PROMENE ...
Amra SILAJD@I] - bhudruzenje.se
Poseta Intervju sa poznatima - ITHS - Srednja škola za informacione ...
Slavlje kraj Tise nije mogla da pokvari ni kiša - Bečejski mozaik
NJUJORK I LOKALNA ZAJEDNICA - Glas Bosne i Hercegovine
Avgust, 2010. go di ne Broj 16 www.forumbosnjaka.com Go di na V
bum magazin182.pdf