Views
6 days ago

ORIGINAL-PREVEDEN-NA-SRPSKI-sa-FR

ostalima učestvovao u

ostalima učestvovao u materijalnim elementima zločina i ubistava i da je bio odgovoran za smrt pet žrtava, nezavisno do činjenice da se dokaže da je on lično ispalio kobni smrtni metak na svaku osobu. prigovor Milana Lukića je tako bio odbačen14 . 1. Analiza odvijanja događaja a. Činjenični elementi Ja morram najpre pribeležiti kratkotrajnost sinteze događaja iznetih od strane Revizionog veća u njegovoj odluci, bilo bi interesantno podsetiti na više elemenata koji omogućuju da se ima globalna vizija jednog događaja u pitanju i eventualne potpore sa novim svedocima odbrane. Po rečenom, kako to naglašava reviziono veće, 07.06.1992. godine Milan Lukić, Mitar Vasiljević i dva vojnika su prikupili sedam zatvorenika da ih pobiju na obali Drine u blizini Sasa 15. Ovo veće dodaje da dva ključna svedoka ovog događaja, VG 014 i Vg 032 predstavljaju deo preživelih koji su prepoznali Milana Lukića kao jednog od egzekutora ovog zločina. Većina Revizionog sudskog veća se dakle zadovoljila da ukratko poseti na činjenice kao i dva glavna svedoka a da nemaju tačnu ulogu protagonista u navedenim događajima. Ako je uloga Revizionog veća da zaključi ili ne zaključi postojanje jedne nove činjenice, treba li još da ovo veće može proceniti ovaj element pri rasvetljavanju sa jedne strane, činjeničnih i sudskih zaključaka izvedenih na predhodnim većanjima i sa druge strrane novih elemenata dostavljenih sudu od strane odbrane okrivljenog. Na tom stadijumu, sumnjam da je taj rad vodio računa o kratkoći činjeničnih aspekata vezanih za događaje na Drini utoliko što veoma kratko izvesno vreme između revizione istraage i odluke odbacivanja nije omogućavalo adekvatan pristup obradi ovog slučaja. Tim povodom, da se primetiti odsustvo pozivanja od strane Suda (revizionog veća) svedoka Mitra Vasiljevića koji je ocenjen kao verodostojan u prvostepenom postupku16. Po ovom svedoku Milan Lukić je bio prisutan pre i za vreme događaja na obali Drine dana 07.06.1992. godine17.

Ovaj svedok je takođe pokazao za vreme njegovog ispitivanja u sudskom sporu Vasiljević da je bio alkoholičar i da mu se dešavalo da zaboravi šta se dešavalo u noći ili kako se on vratio kući18. Ovaj svedok Optužbe činiće predmet dela Odbrane sa jednim opovrgavanjem prihvatanjem svedočenja doktora Vere Folgenovic – Smale u postupku Vasiljević i dr. Linda la Grange u ovom sudskom sporu.19. Ovaj viši svedok za ovaj sudski spor nije bio pozvan od strane Revizionog veća, osim toga svedoci VG 014 i VG 032 što mi izgleda da je jedna omaška vezana za činjenicu iznenađenja ovog svedočenja o krivici Optuženog. Ova tačka biće analizirana detaljnije u nastavku odvijanja razrade. Svedočenja pribavljena od svedoka VG 014 i VG 032 predstavljaju činjenično stanje da je Milan Lukić bio naoružan sa snajperskom puškom, Mitar Vasiljević sa poluautomatskom ili automatskom puškom a dva druga vojnika su posedovala automatsko oružje20. Mitar Vasiljević je objasnio sudskom postupku Vasiljević, da je pitao Milana Lukića za vreme puta šta će se desiti sa uhapšenima. Milan Lukić mu je odgovorio da će biti „razmenjeni“ za 300 boraca palih u Žepi21. Dodao je da je trebalo reagovati brzo jer su morali pokupiti šest drugih ljudi koji su se nalazili u kući gde su uhapšeni prvobitno zadržani od strane Milana Lukića, da ih pogubi. Došavši na raskrsnicu Sase, Milan Lukić je naredio svim osobama da izađu iz vozila i krenu u pravcu Drine. Pretio im je smrću ako pokušaju da beže22. Ljudi su prešli jedno polje u indijanskom nizu. Na desetak metara od reke, Milan Lukić je naredio zarobljenima da se zaustave23. Pitao ih je da li znaju da plivaju. Milan Lukić im je dakle naredio da krenu do reke upozoravajući ih da će biti ubijeni ako budu pokušali da beže. Sedam ljudi bilo je poređano duž rečne obale24. Jedan od vojnika je pitao da li da pucaju metak po metak ili rafalno a Milan Lukić je naredio da podese svoje puške za pucanje metak po metak25. Vojnici su poslušali naredbu podešavajući dugme na njihovom oružju. Vređali su uhapšenike nazivajući ih „balijama“. Mitar Vasiljević u sudskom sporu Vasiljević je izjavio da kada su dva vojnika i Milan Lukić otvorili vatru, on bio najudaljeniji od obale reke. Među žrtvama, VG 014 je pao u vodu nepovređen a VG 032 se bacio u reku isto tako nepovređen26.

Poseta Intervju sa poznatima - ITHS - Srednja škola za informacione ...
angažiran na rješavanju Vukelićevog ubistva
motocikl i automobil, sa svim onim - MTM
iu_ARTUM1_2015-07
Ana Ristovic, Lajke na Mesecu
ALO-Sprint-broj-1@16-nov-2017
Ratovi tek dolaze.pdf - Liga socijaldemokrata Vojvodine
januar - Savez pčelarskih organizacija Srbije
Reč Đački odgovori Rečnik - Politehnička škola Subotica
Maj 2005 - Vikend Magazin
Borelioza – što kada se desi - Hrvatske šume
Biogradski glasnik - broj 74 - Grad Biograd na Moru