Views
4 months ago

ORIGINAL-PREVEDEN-NA-SRPSKI-sa-FR

I još svedok VG 014 će

I još svedok VG 014 će izjaviti da Milan Lukić i on imaju skoro iste godine i da su pohađali istu srednju školu između 1983. i 1984. godine ali u različitim odeljenjima40. VG 014 je znao da je Milan Lukić bio iz sela Rujišta i da je učio zanat metalske struke. On navodi da je viđao Milana Lukića u dvorištu škole kao i u hodniku škole za vreme odmora. Tu bi se mogli videti i provesti zajedno određeno vreme. VG 014 će objasniti da je Milan Lukić napustio ovu školu na kraju druge godine da bi bio angažovan u policiji u Obrenovcu. Pre 07.06.1992. godine, VG 014 nije više viđao Milana Lukića ali navodi da ga je prepoznao čim je prekoračio prag kuće tog dana. Lice mu je bilo u bradi pomalo znojavo ali nije bio potpuno kamufliran i VG 014 ga je mogao prepoznati bez većih teškoća. To može izgledati začuđujuće da se može prepoznati neko deset godina kasnije sa kim smo pohađali školu. Najzad, Mitar Vasiljević je izjavio u sudskom sporu Vasiljević da je Milan Lukić bio prisutan pre i za vreme događaja na obali Drine 07.06.1992. godine. On će opisati svoju vezu sa Milanom Lukićem kao veoma blisku41. 41 – Suđenje, par. 132 Izjavljuje da je bio kum Milanu Lukiću što znači da je on imao jednu obavezu celog života prema svom kumu prilikom krštenja deteta ili venčanja dodajući da se gaženje ove veze smatra grehom. Bio je svedok Milanu Lukiću na venčanju i on je kum njegove ćerke. Međutim mitar Vasiljevič će precizirati da se nije družio sa Milanom Lukićem jer nisu bili iste generacije42. Ta veza može normalno samo diskreditovati iskaze Mitra Vasiljevića. Vezano za identifikaciju Milana Lukića od strane svedoka, potrebno je najpre podsetiti da po svedoku VG 032, Milan Lukić je nosio maskirnu plavo­ljubičastu uniformu kakvu nose u policiji, crnu kapu sa ukrasom dvoglavog orla i sa patikama na nogama. Rukavi njegove uniforme bili su ukrašeni amblemom dvoglavog orla i imao je lice premazano tamnom bojom43. Tim opisom, u sudskom sporu Vasiljević, taj isti svedok je izjavio da su se navedene oznake malazile na džepovima košulje Milana Lukića i sadržavale su natpis „Policija“ ćiriličnim slovima44. On je takođe dodao da je video izrasline na njegovom licu. U prvoj analizi, proizilazi da je bilo teško sa sigurnošću razlikovati počinioce zlodela izuzimajući činjenicu da su bili obučeni u odeću koju nosi policija. Lice osobe koja bi trebalo da bude Milan Lukić je bilo premazano tamnom bojom. Tim povodom, pri unakrsnom ispitivanju,

Odbrana optuženog će postaviti pitanje svedoku VG 032 da li je jedini razlog na osnovu koga je svedok Vg 032 prepoznao Milana Lukića taj što je on pozvan po imenu? Svedok će odgovoriti negativno46. Svedok VG 014 što se njega tiče će navesti da je video jednu izraslinu na licu Milana Lukića i pošto je imao premazano lice, izraslina je ostala vidljiva47. Dakle odbrana Milana Lukića je pokazala na ekranu u sali za saslušanja fotografije lica Milana Lukića, ukazujući svedoku VG 014 da nema nikakve vidljive izrasline kod optuženog. Ovaj mali bezazleni detalj za Prvostepeno veće nije bez značaja u meri gde elementi omogućavaju da se razlikuje Milan Lukić su malobrojni. Radi se o čoveku obučenom u policijsku uniformu, sa patikama na nogama i licem premazanim tamnom bojom. Svedok VG 014 će navesti da nije video izraslinu na licu Milana lukića. Može izgledati paradoksalno, na tom nivou utvrđivanja, da se odbaci ova pogreška jer bi ona mogla imati značajne posledice. Ustvari, VG 014 naglašava da poznaje Milana Lukića imajući od prilike isto godina i pohađajući istu školu. U svakom slučaju, odbrana optuženog će navesti da se jedna osoba može promeniti između 17 i 25 godina. Ako je odgovor svedoka bio da kaže da se neka osoba može promeniti u izgledu ali ne dotle da postane neprepoznatljiva, ostaje bar to da ova pogreška izaziva značajnu sumnju da identitet ove osobe i po tome čak i prisustvo Milana Lukića na mestu zlodela. Za razliku od zaključaka Prvostrepenog veća koje navodi da indikacije date od strane svedoka VG 032 o izgledu Milana Lukića dana 07.06.1992. godine su vrlo slične onima koje je naveo svedok VG 014 koji je dobro poznavao Milana Lukića49. Manje sam kategoričan iznoseći na videlo detalj vezan za mladež koji je primetio VG 014. Ovaj detalj je bitan u meri u kojoj ga navodi prvostepeno veće, dva svedoka su mogla videti da je lice Milana Lukića bilo premazano nekom vrstom crne boje ili gareži i da je nosio maskirnu policijsku uniformu. Obojica su precizirali da je Nilan Lukić imao patike i zavoj oko desne ruke. Uprkos ovih elemenata koji su identični pri prvoj analizi, primećujem sa jedne strane da je svedok VG 014 poznavao Milana lukića kada je bio mlađi i sa druge strane navodim činjenicu da svedok VG 032 nije poznavao Milana Lukića i da bi bilo teško za njega da ga prepozna u maskirnoj uniformi i nagaravljenog lica. Osetljivost svedočenja me vodi da zauzmem stav suprotan od pretresnog veća da bi pokazao da ova svedočenja nisu van razumne sumnje da je osoba uočena od strane svedoka VG 032 na dan 07.06.1992. godine bila Milan lukić. Jedino svedočenje VG 032 njemu samom ne dozvoljava da iznese takav zaključak.

angažiran na rješavanju Vukelićevog ubistva
ALO-Sprint-broj-1@16-nov-2017
List u~enika O[ "Vasa @ivkovi}" Pan~evo
preuzmite PDF dokument - Novosti.rs
NLO - Misterija Dvadesetog Vijeka - Ponude.biz
Broj 249 listopad 2011. - HEP Grupa
108 Kolovoz 2012 - Pučka Kasina 1878
106 107 Lipanj Srpanj 2012 - Pučka Kasina 1878
TRGOVINA ljudima: priručnik za novinare - OSCE
Svjetska banka kreditira obnovu dalmatinskih šuma - Hrvatske šume
Poseta Intervju sa poznatima - ITHS - Srednja škola za informacione ...
LED NA LJETNOJ DAROVAO 56 LITARA KRVI - Opatija.net
U - Svjetski Savez Dijaspore Bosne i Hercegovine SSDBiH
rusenje_republike_srpske
Obiteljski list br. 12
PLAY!Zine81-Februar2015