Views
8 months ago

ORIGINAL-PREVEDEN-NA-SRPSKI-sa-FR

1. Poseban slučaj

1. Poseban slučaj svedoka Mitra Vasiljevića Slučaj Mitra Vasiljevića zaslužuje posebnu pažnju budući da je on svedočio u slučaju Vasiljević i to je, prema Tužilaštvu, jedan od protagonista događaja na Drini. Prvostepeni sud će prihvatiti ovog svedoka kao verodostojnog odbacujući argumente iznesene od Odbrane50. Za veće, svedok kao bivši ko­optuženi sa Milanom Lukićem u okviru događaja na Drini, imao je interes da proglasi krivim ovog poslednjeg. Mada nije posećivao Milana Lukića jer dvojica ljudi nisu pripadali istoj generaciji, Prvostepeno veće će otkriti da Mitar Vasiljević koji je poznavao Milana Lukića odavno, mogao ga je prepoznati 07.06.1992. godine kada je Milan Lukić ušao u hotel Vilina Vlas sa ljudima muslimanske veroispovesti51. Veće smatra da je on bio sposoban da prepozna Milana Lukića pre i za vreme događanja na obali reke Drine te večeri52. Veće smatra da je on bio sposoban da prepozna Milana Lukića i da ga je prepoznao 07.06.1992. godine53. U donošenju zaključka Prvostepeni Sud će naglasiti da u pogledu validnih dokaznih elemenata iznesenih od strane svedoka VG 014 i podkrepljenih svedočenjem Mitra vasiljevića, a vezano za prisustvo Milana Lukića u toku događanja koja su dovela do ubistava u Sasama, i Veće će odbaciti argument Odbrane optuženog po kome ovo svedočenje ne sme biti prihvaćeno kao verodostojno. Ako bi ovo kazivanje koje dovodi do tog zaključka moglo izgledati logično vezano za elemente dobijene od više svedoka, ni najmanje nema potrebe da Mitar Vasiljević bude prodiskutovan. Ustvari ovaj svedok po elementima iz dosijea je bio hronični alkoholičar u 1992. godini i 07.06.1992. godine je bio pijan sat i po ili dva sata pre događaja u Sasama. U sudskom sporu Vasiljević , jedan ekspert Optužnice, dr. Vera Folnegović – Šmalc je pristupila psihijatrijskom ispitivanju ovog lica u decembru 2001. godine54. Zaključci njenog izveštaja koji je bio prikazan kao dokazni elemenat otkrivaju činjenicu da Mitar Vasiljević nije patio od duševnih poremećaja u trenutku tog ispitivanja. Nasuprot tome, ovaj izveštaj pokazuje da se imenovani prijavio bolnici u Užicu dana 15.06.1992. godine nalazeći se u stanju pred­delirijuma55 koje se zatim pretvorilo u delirijum usled korišćenja alkohola. Ovo kliničko ispitivanje otkriva da njegov delirijum nije bio izazvan činjenicom da je prisustvovao pogubljenjima na obali Drine, jedan takav događaj bi mogao

izazvati kod ovog lica post – traumatske posledice što Mitar Vasiljević nije opisao za vreme ispitivanja57. U ovoj etapi rezonovanja sigurno je da tokom događaja na Drini , kao navedeni u optužnici, Mitar vasiljević je bio u stanju povećanog pijanstva. Ovo proizilazi iz izveštaja Dr. Folgenović –Šmalc da je Mitar Vasiljević počeo da pije više u toku rata, kada je njegova porodica bila u Beogradu i kada je on sam bio u Višegradu, i da je bio bez prekida i poodavno u takvom stanju koje uslovljava hroničnog alkoholičara a koje se manifestuje u njegovom slučaju58. Pri čitanju ove analize sačinjene od jednog eksperta i da je on opisao ove događaje i svoja iskustva vrlo detaljno, ne ostaje ništa manje nego da kao iole razuman sudija zaključim da ne mogu da prihvatim pouzdanost takvog svedoka u stanju hroničnog alkoholizma koji je dostigao nivo delirijuma. Barem ja mislim da je Pretresno veće u ovom slučaju demonstriralo lakoću prihvatajući svedočenje dotične osobe. Što se mene tiče to stanje alkoholizma pobija njegovo svedočenje i ne dozvoljava da se istražuju svedočenja ovog svedoka. Činjenica da njegovo svedočenje podkrepljuje iskaze svedoka VG 014 nije razuman argument i dovoljan da učini njegovo svedočenje vnjrodostojnim. Osim toga, po ovom medicinskom aspektu, Odbrana optuženog Milana Lukića je pozvala na suđenje Dr. Lindu Langraž, profesora eksperimentalne psihologije, kako bi osporila svedočenje Mitra Vasiljevića vezano za događaje od 07.06.1992. godine i preciznije njegovu sposobnost da se priseti ovh događaja u stanju njegovog alkoholizma59. Na prvom mestu može se navesti da ovaj ekspert nije pristupao kliničkoj obradi svedoka Mitra Vasiljevića. Za izvođenje svojih zaključaka Dr. Langraž će se bazirati na procentu alkohola koji varira između 0,10 i 0,20 miligrama/decilitar svakodnevno u krvi60. Sa jednim takvim procentom alkohola, ekspert će potvrditi da je bilo malih izgleda da se priseti događaja nastalih u vreme dok je bio pod uticajem alkohola. Doktorka će precizirati u svom izveštaju da su velike doze alkohola imale dubok uticaj na pamćenje i da one mogu ponekad čak izazvati potpunu amneziju o događajima nastalim dok je osoba bila pod uticajem konzumiranja alkohola. ovaj momenat se mora povezati sa činjenicom da je Mitar Vasiljević bio alkoholičar u dužem periodu. U zaključku svog izveštaja doktorka će izneti sumnje vezane za tačnost njegovog svedočenja o događajima od 07.06.1992. godine.

iu_ARTUM1_2015-07
Ratovi tek dolaze.pdf - Liga socijaldemokrata Vojvodine
EUROPA NA TANJURU - Opatija.net
eURopa na RasKRižjU - Zarez
NAUKA Embriolog dr Miodrag Stojkovi TERAPIJA SKROJENA PO ...
EIC - Evropski puls 30 - Centar za građansko obrazovanje
br. 113 siječanj / veljača 2010. tevet / švat / adar 5770. - Židovska ...
r@mc @j hcdmshsds t oqnbdot rs@qnf h mnunf - Helsinki ...
iiiizz zz dddd aaaa jjjjee ee ssss aaaa vvvv eeee zzzz dddd rrrr uuuu
List učenika Osnovne škole Janka Leskovara ... - Pregrada.info
Српске народне новине, Будимпешта 2006/04
Fojnička škrinja broj 9 - Samostan Fojnica
INTERVJU - KARLA DEL PONTE: SPREMNA SAM ZA PROMENE ...
Amra SILAJD@I] - bhudruzenje.se
Poseta Intervju sa poznatima - ITHS - Srednja škola za informacione ...
Slavlje kraj Tise nije mogla da pokvari ni kiša - Bečejski mozaik
NJUJORK I LOKALNA ZAJEDNICA - Glas Bosne i Hercegovine
Avgust, 2010. go di ne Broj 16 www.forumbosnjaka.com Go di na V
bum magazin182.pdf