Views
9 months ago

ORIGINAL-PREVEDEN-NA-SRPSKI-sa-FR

prve žene su krvarile,

prve žene su krvarile, imala je modrice na vratu, licu i grudima a odeća joj je bila vlažna i pocepana. Druga žena je bila u sličnom stanju. Nekoliko dana kasnije, Milan Lukić se vratio sa Ljubišom Cvijović i naredio dvema ženama da ga prate i trećoj koja je bila prisutna. Dve žene su se vratile rekavši da su bile silovane u prostoriji gde su silovane nekoliko dana ranije. Treća žena se nikada nije vratila i nikada nije bila viđena. Iako VG­063 je imao veze sa Udruženjem Žene žrtve rata i bio korisnik zarada kod ovog udruženja, postavlja se pitanje o kredibilitetu njegovog svedočenja. Što se mene tiče, reči VG­063 morale bi biti potvrđene od druge žene koja je bila silovana. Zanimljivo je da optužnica ne tereti Optuženog za silovanja što svedoči da optužnica nije dovoljno uvažila svedoka VG­63 . 6​.​Novi svedoci alibija Optuženog Prvostepeno veće u svojoj presudi je odbacilo alibi naveden od strane Milana Lukića po kome je na dan zbivanja na Drini on vodio svoju majku u Beograd na medicinska ispitivanja66. Kao deo njegove primene u reviziji, Odbrana Milana Lukića će dostaviti nove izjave kao i izvod iz registra armije BiH o stanju poginulih u borbi. . U ovoj fazi, treba napomenuti da je svedok 2 svedočio na suđenju Lukića u januaru 2009. Što se tiče svedoka broj 1, njegovo svedočenje ne može biti obavljeno ranije u postupku jer strahuje za svoju ličnu bezbednost i bezbednost svoje porodice. Konačno, u pogledu svedoka broj 5, tužilac u Bosni i Hercegovini bio je intervjuisan od strane odbrane Milana Lukića u oktobru 2006. godine u MKSJ kancelariji u Sarajevu. On je kontaktiran od strane odbrane u Sarajevu. On kaže da je svedočio u postupku Stanišića i Župljanina i u predmetu Milošević. I. Svedok broj 2 Svedok br.2 koji je svedočio tokom suđenja Lukić u januaru 2009. godine pod pseudonimom MLD4 će prepričavati događaje na Drini67. Ovaj svjedok je dana 07.06.1992. godine putovao iz Višegrada u Rujišta da poseti svoju majku. Sam je vozio kola. Na jednoj krivini na putu ka

Višegradskoj banji čuo je pucnje i zaustavio se upravo posle raskrsnice. Od raskrsnice je mogao posmatrati događaj. Video je izvesnog Kovača koji je bio ranjen u predelu stomaka i odveo ga je u bolnicu da bi mu sanirali povrede. Malo kasnije Mitar Knežević i Mitar Vasiljević su pristigli. On naglašava da je ove događaje prijavio istog dana svedoku br.1, policajcu u Višegradu. Za odbranu Milana Lukića ovaj očevidac iznosi u detaljima zbivanja na Drini. Pretresno veće za razliku od onog što navodi optužba nije cenilo ovog svedoka kao nepouzdanog u drugim zbivanjima u okviru njegovog svedoćenja. Odbrana Milana Lukića u svojoj argumentaciji navodi da po tom svedoku, Milan Lukić nije bio u grupi i nije bio prisutan u toku incidenta na Drini. Ovaj svedoko potvrđuje činjenicu da je slučaj prijavio policiji u Višegradu i da je imao priliku da razgovara sa svedokom br.1 istog dana o okolnostima stradanja. Prema navodima Odbrane nijedna od ovih izjava nije bila navedena pre toga pred Prvostepenim Sudom ni pred Drugostepenim Sudom i ovi elementi sačinjavaju dakle za Odbranu nove činjenice koje moraju biti razmatrane u okviru revizionog postupka. Većina Revizionog veća će navesti da se prisustvo Milana Lukića za vreme zbivanja na Drini i njegovo učešće u zlodelima nalazilo u značajnim spornim pitanjima i da su ona bila dugo raspravljana. Prisustvo Milana Lukića za vreme zbivanja na Drini njegovo učešće u zlodelima i odbacivanje njegovog alibija su jednako bili ispitivani i potvrđeni na drugostepenom nivou. Za Reviziono veće značajno razlikovanje zasniva se na razlikovanju priloženih dokumenata za potkrepljenje jedne činjenice koja nije razmatrana ni raspravljana u početnom proceduralnom postupku. U tom pogledu Reviziono veće će razmatrati ove činjenice kao dodatna sredstva dokaza a ne kao nove činjenice takve kakve su. ovakav način pristupanja je iznenađujući više zbog stava koji čisto i jednostavno ukazuje na činjenicu da jedna reviziona procedura neće biti započeta ako je jedna činjenica već obrađivana. Jedno takvo rezonovanje tako zatupasto i strogo u svom stavu može biti veoma opasno i u izvesnim slučajevima proizvesti teške sudske greške. U tom slučaju, svedočenje svedoka br.2 stvara jednu drugu veziju događaja sa prisustvom drugih protagonista uključujući izvesnog Kovača. Treba podsetiti da se Pretresno veće prilikom donošenja svog zaključka oslonilo na izjave dva ključna svedoka a to su VG014 i VG032.

Poseta Intervju sa poznatima - ITHS - Srednja škola za informacione ...
motocikl i automobil, sa svim onim - MTM
angažiran na rješavanju Vukelićevog ubistva
Ana Ristovic, Lajke na Mesecu
Maj 2005 - Vikend Magazin
Reč Đački odgovori Rečnik - Politehnička škola Subotica
januar - Savez pčelarskih organizacija Srbije
Borelioza – što kada se desi - Hrvatske šume
Biogradski glasnik - broj 74 - Grad Biograd na Moru
iu_ARTUM1_2015-07
ALO-Sprint-broj-1@16-nov-2017