Views
9 months ago

ORIGINAL-PREVEDEN-NA-SRPSKI-sa-FR

zadataka od strane

zadataka od strane boraca. Dodaje da je sreo Milana Lukića i da je on bio pripadnik interventne čete Višegrada koja je bila specijalna jedinica za hitne intervencije. Njegovi saborci su ga poštovali. Bilo je puno promena u ovoj jedinici jer su njena delovanja bila na vrlo opasnim mestima. prema ovom svedoku , Milan Lukić je pristizao u pomoć stanovnicima a posebno izbeglicama, pružajući im svoju zaštitu, snabdevao ih odećom i novcem. Supruga ovog svedoka mu je naglasila da se ona osećala sigurnom kada je on (Milan Lukić) čuvao medicinski centar (dom zdravlja). Svedok navodi da u okviru svojih funkcija nikada nije dobio ni jednu informaciju vezanu za učešće Milana Lukića u zlodelima počinjenim u Višegradu u 1992. godine. Takođe precizira da je vršio istraživanja povodom Dragana Savića koji je bio optužen za ubistvo muslimana u Višegradu. U svojstvu Javnog tužioca, svedok br. 5 navodi da nikada nije imao bilo kakvu informaciju vezanu za učešće Milana Lukića u zlodelima počinjenim u Višegradu u 1992. godini. Ova činjenica ne može biti odlučujuće povezana sa izjavama svedoka br.1 i br.2. Imamo svedoka koji predstavlja posebnost jer je bio sudsko lice koje je vršilo istragu o zlodelima počinjenim u Višegradu. On o Milanu Lukiću daje potpuno suprotnu predstavu od one koju su predstavili ostali svedoci. Smatram da bi svedoko takvog renomea morao obavezno biti saslušan od strane Revizionog veća. Takođe primećujem da bi supruga ovog svedoka koja je lekar morala isto tako svedočiti kao svedok Odbrane Milana Lukića. Aneks 7 Ovaj aneks predstavlja referencu sa dokaznim činjenicama, D1115 uvrštenom u početnoj proceduri protiv Radovana Karadžića. Ovaj dokumentn za odbranu Milana Lukića u toj meri u kojoj omogućava da se iznesu novi elementi vezane za broj osoba koje su bile navedene kao žrtve pokolja za vreme zbivanja za koja je osuđen Milan Lukić a koje su umrle u kasnijem periodu pri učešću u borbama. Ovaj dokument sadrži imena tri osobe koje su bile navedene kao žrtve ubijene u dešavanju na Drini 07.06.1992. godine. U svakom slučaju, dokazni element svedoka D1115 sadrži svaku osobu koja je umrla u kasnijem periodu : Ekrem Džafić je naveden da je umro 06.07.1992.

godine, Hasan Kustura naveden da je umro 06.07.1992. godine i najzad Hasan Mutapčić koji je umro 27. jula 1992. godine. Na osnovu autentičnosti dokumenta, ni Tužilac ni Odbrana u predmetu Karadžić, nisu osporili autentičnost zvaničnog dokumenta bosanske vojske69. Odbrana okrivljenog Milana Lukića dodaje da je ovaj dokument dostavljen na znanje osuđenom tek posle presude kao rezultat tekućeg suđenja protiv Radovana Karadžića70. Treba napomenuti da ovaj dokument nije bio pristupačan u postupku protiv Milana Lukića ali sačinjava novi značajan dokaz koji omogućava da se iznesu činjenice koje su vezane za smrt tri žrtve navedene u zbivanjima na Drini. Ne slažem se sa zauzetim stavom Revizionog veća Suda. Ova činjenica koju je otkrila Odbrana Milana Lukića, zvanični dokument sačinjen od muslimanske armije sadrži sve karakteristike novog dokaznog elementa koji omogućava da se ustanovi netačnost pri definitivnoj presudi optuženog Milana Lukića. U stvari ovaj dokument dokazuje da su tri žrtve sa Drine izgubile život u kasnijim borbama. Taj materijalni dokaz vodi suprotstavljanju svedočenjima uzetog u obzir od strane Prvostepenog veća u svojoj presudi i potvrđenim kao tačnim u drugostepenom postupku. Pod predpostavkom da je Pretresno veće počinilo grešku, ta greška ozbiljno kompromituje kredibilitet ključnih svedoka VG014 i VG032. Prisustvo ovog dokumenta je od fundamentalnog značaja i trebao bi da zaslužuje makar jednu uverljivu činjenicu u radu Revizionog veća. Smatram da je ovaj dokument po mom mišljenju temeljno opravdanje barem za delimičnu reviziju postupka. Nije prihvatljivo da jedan takav materijalni dokaz ne bude ozbiljno razmatran od strane Revizionog veća u okviru kontradiktorne analize. I nije nerazumljivo konstatovati da se Reviziono veće ograničava da navede da je ovo pitanje već razmatrano u predhodnim sudskim postupcima pred Prvostepenim i Drugostepenim sudom gde je ovaj argument odbačen kao netačan. Ako nijedna argumentacija nije razrađivana po ovom zaključku, čemu onda služi Reviziono veće ako ne da potvrdi ono što je pre urađeno. P mom uverenju ovaj dokument uz svedočenje svedoka 1, 2 i 5 su novi elementi koji zajedno zaslužuju delimično ponavljanje suđenja Optuženom na osnovu aneksa 7 u prilogu molbe za reviziju.

Poseta Intervju sa poznatima - ITHS - Srednja škola za informacione ...
motocikl i automobil, sa svim onim - MTM
Ana Ristovic, Lajke na Mesecu
Maj 2005 - Vikend Magazin
januar - Savez pčelarskih organizacija Srbije
Reč Đački odgovori Rečnik - Politehnička škola Subotica
Borelioza – što kada se desi - Hrvatske šume
Biogradski glasnik - broj 74 - Grad Biograd na Moru
Na četiri (i dvije !) noge - Hrvatske šume
Brezici 4 2008.pdf - Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Gornje ...
Mart, 2009. go di ne Broj 10 www.forumbosnjaka.com Go di na IV
RaDionica na TEmu - REZ
Obiteljski list br. 4