Views
9 months ago

ORIGINAL-PREVEDEN-NA-SRPSKI-sa-FR

c. Incidenta na Bikavac

c. Incidenta na Bikavac ....................................................................................................... 1. Kredibilitet svjedoka ...................................................................................................... a. Identifikacija Milan Lukić od svjedoka optužbe................................................................ I. Zehra Turjačanin ............................................................................................................. II. VG058 ........................................................................................................................... III. VG115 .......................................................................................................................... IV. VG094 i VG119 ............................................................................................................. b. Svedoci alibija Milan Lukića......... ................................................................................... c. Smrt navodnih žrtava ............................................. ........................................................ 2. Argumenti novih svedoka u zahtjevu za preispitivanje .................................................... d. Incident u fabrici Varda ................................... 10 jun 1992 ............................................ 1. Ključni svedoci o događajima u fabrici Varda ................................................................... a. Svedok VG024 ............................................................................................................... b. Svedok VG042 ............................................................................................................. Osporavanje Milana Lukića o kredibilitetu svedoka VG024 i VG042 svedoka ........................ a. Svedok VG024 ............................................................................................................... b. Svedok VG042 ............................................................................................................... 3. Zaključci ........................................................................................................................ a. Svjedok VG024 .............................................................................................................. b. Svjedok VG042 .............................................................................................................. 4. Razlike u identifikaciji sedam muškaraca bosanskih Muslimana, žrtve ubistva .................. 5. Svedoci alibija za potporu u revizionom postupku............................................................ 6. Aneks 7 zahteva za reviziju ............................................................................................. IV. OPŠTI ZAKLjUČCI ..........................................................................................................

Predgovor Većinom je odlučeno da se odbije revizioni postupak Milana Lukića. Razlog odbacivanja sadržan je u odlici od 7. jula 2015. godine i ja ne želim kritikovati ili komentarisati razloge mojih kolega.Nasuprot tome ja moram objasniti zašto je moje mišljenje osporavajuće (suprotno). Revizioni postupak je veoma značajan jer on znači da osuđenik osporava osudu izrečenu protiv njega od strane Suda i da smatra da u izvesnim slučajevima nije imao adekvatan postupak odbrane i još više , on ima u posedovanju druga dokumenta koja nisu bila navedena pri prvostepenoj ni u apelacionoj fazi i da tako ovi momenti (dokazni materijali) sačinjavaju nove činjenice. Za postizanje povoljnog ili nepovoljnog zaključka pri sudskoj proceduri ja moram kao sudija da proverim na početku presudu i hapšenje kako bih otkrio ako bi se dogodilo da postoje pogreške koje bi uticale na pravično vođenje sudskog postupka. I takođe, ovakvo postupanje mora biti kompletirano analizom dokaznih elemenata dostavljenih od strane osuđenog lica i proverom ovih elemenata kako bi se ustanovilo da li su oni već korišćeni u prvostgepenom ili drugostepenom postupku. Zbog toga postoje dve osnovne etape da se obrade : prva koju čini Sudija Revizionog postupka da proveri suđenje (sudski postupak) i presudu u pogledu poštovanja pravila adekvatnog suđenja, i druga etapa koja bi ispitala da li su priloženi elementi već obrađivani. U ovom momentu provera Sudskog postupka i Presude mi omogućava da zaključim da postoje I S P I T I V A Nj A vezana za poštovanje proceduralnih sudskih pravila.

Poseta Intervju sa poznatima - ITHS - Srednja škola za informacione ...
motocikl i automobil, sa svim onim - MTM
Ana Ristovic, Lajke na Mesecu
Maj 2005 - Vikend Magazin
januar - Savez pčelarskih organizacija Srbije
Reč Đački odgovori Rečnik - Politehnička škola Subotica
Borelioza – što kada se desi - Hrvatske šume
Biogradski glasnik - broj 74 - Grad Biograd na Moru
Na četiri (i dvije !) noge - Hrvatske šume
Brezici 4 2008.pdf - Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Gornje ...
Mart, 2009. go di ne Broj 10 www.forumbosnjaka.com Go di na IV
RaDionica na TEmu - REZ
Obiteljski list br. 4