Views
6 months ago

ORIGINAL-PREVEDEN-NA-SRPSKI-sa-FR

Od devet svedočenja

Od devet svedočenja postoji malo nepodudarnosti među njima što predstavlja razlog da se uzmu u razmatranje. Principijelno zadržavam svedočenje Željka Markovića koje smatram kao najuverljivije. 3. Dokument 1D25 To je jedan dokument od 13.06.1992. godine sa pečatom i potpisom Riste Perišića a sadrži spisak od 15 policajaca koji su bili poslati u Kopito a na kome se nalazi ime Milana Lukića195. Prema svedočenju Huse Kurspahića, bivšeg policajca, dokument 1D25 izgleda da je autentičan dokument policije196 ali on u svakom slučaju sumnja u pečat koji je tu stavljen. Po njegovim navodima ovaj pečat nije bio u upotrebi u aprilu 1992. 197 jer u tom periodu policijske službe su koristile okrugle pečate, jedan mali i jedan veliki. Mali pečat je korićen da se ponište interna dokumenta a veliki je stavljan na sva zvanična dokumenta koja je izdavala policija198. Vilhelmus Fagel , ekspert za rukopis pozvan od strane Tužilaštva da uporedi potpis koji se nalazi na dokumentu 1D25 sa potpisom Riste Perišića koji je pribavio tim Tužilaštva199. Tako naglašavajući razlike u potpisima200 on je ipak priznao da su ova dva potpisa zvanična201. Imajući samo tvrdnje iznete od Tužilaštva vezano za autentičnost potpisa Riste perišića ekspert se bazirao samo na ova dva potpisa bez dodatnih istraživanja vezanih za njihovu autentičnost202. Tako na jednoj jedinoj osnovi običnih potpisa i bez više informacija od datuma koje je navelo Tužilaštvo203 ekspert je zaključio da Risto Perišić nije potpisao dokument 1D25204. U tom pogledu značajno je otkriti da je ekspert Vilhelmus Fagel utvrdio da se jedan potpis može menjati u toku vremena i da spljni faktori takođe mogu imati uticaj u promeni jednog potpisa205. pored toga u unakrsnom ispitivanju on je isto tako ustvrdio da potpis koji se nalazi na dokumentu 1D25 je mogao biti utisnut i u obliku pečata206 navodeći da je moguće da osobe koje imaju ulogu u administrativnim poslovima koriste ove pečati sa otiskom njihovog potpisa207 Iako prvostepeno veće podseća na zaključke ovog eksperta značajno je podsetiti da je Prvostepeni sud prvobitno odlučio „da nije bilo u interesu sudske ekonomičnosti“ da se navodi V. Fagel da

iznese mišljenje samo u pogledu dokumenta 1D25. Zbog toga je ovlastilo Tužilaštvo da iznese navode svog eksperta koji se odnose na ovaj dokument208. Ova odluka je zatim činila predmet preispitivanja i V. Fagel je saslušan povodom dokumenta 1D25 19.05.2009. Izveštaj V. Fagela nije bio uvršten u dosije tvrdeći da veće nije uvereno da bi ovaj dokument bio neistinit. Veće smatra, na moje najveće iznenađenje da može dodeliti vrlo malu pažnju dokumentu 1D25 jer ovaj dokument ne omogućava da se potvrdi ili ospori prisustvo Milana Lukića u mestu Kopito 14.06.1992. godine209 1. Dokazna sredstva pobijanja alibija od strane Tužilaštva a. Ferid Spahić i VG 136 14.06.1992. godine između 7.oo i 8.oo sati, Ferid Spahić i VG136 su se nalazili u autobusu koji je sačinjavao deo konvoja koji se zaustavio ispred hotela Višegrad210. VG136 je objasnila da se seća tog datuma jer su zbivanja nastala tog dana promenila njen život211. Esad Kustura je takođe bio u autobusu212. Dok se autobus spremao da otputuje iz Višegrada, Milan Lukić se popeo u autobus213 i naredio Esadu Kusturi da pođe sa njim ali Ljupko Tasić se usprotivio i Optuženi je izašao iz autobusa214. Dana 14.06.1992. godine u popodnevnim satima ljudi koji su se nalazili u autobusima su razdvojeni od ženskih osoba, dece i starijih osoba i morali su nastaviti put pešice215. Ljudi su odvedeni na neko drugo mesto i pogubljeni216. Ferid Spahić nije poznavao Milana Lukića pre 14.06.1992. godine217 ali je čuo o njegovom delovanju na početku rata u Višegradu218. Esad Kustura, koji je pohađao školu sa Milanom Lukićem je rekao feridu Spahiću za vreme vožnje da je čovek koji je ulazio u autobus bio Milan Lukić219. VG136 nije ranije poznavala Milana Lukića ali je saznala od Ferida Spahića, Esada Kusture i Mušana Čelika kao i od žena i devojaka koje su ga poznavale još iz škole da je čovek koji se peo u autobus bio Milan Lukić220 Svedokinja VG136 se priseća da je Milan Lukić imao zavoj na ruci i nosio teget pantalone i plavu majicu221. Prilikom unakrsnog ispitivanja svedokinja je precizirala da je čula da je Milan Lukić počinio „grozna dela“ i da se bojala da ne nanese zlo Esadu Kusturi222. Isto tako svedokinja Vg136 je potvrdila da je Ferid Spahić koji je stajao pored nje u autobusu rekao da se radi o Milanu

iu_ARTUM1_2015-07
Ratovi tek dolaze.pdf - Liga socijaldemokrata Vojvodine
EUROPA NA TANJURU - Opatija.net
eURopa na RasKRižjU - Zarez
NAUKA Embriolog dr Miodrag Stojkovi TERAPIJA SKROJENA PO ...
Fojnička škrinja broj 9 - Samostan Fojnica
EIC - Evropski puls 30 - Centar za građansko obrazovanje
iiiizz zz dddd aaaa jjjjee ee ssss aaaa vvvv eeee zzzz dddd rrrr uuuu
br. 113 siječanj / veljača 2010. tevet / švat / adar 5770. - Židovska ...
Српске народне новине, Будимпешта 2006/04
List učenika Osnovne škole Janka Leskovara ... - Pregrada.info
Amra SILAJD@I] - bhudruzenje.se
r@mc @j hcdmshsds t oqnbdot rs@qnf h mnunf - Helsinki ...
INTERVJU - KARLA DEL PONTE: SPREMNA SAM ZA PROMENE ...
NJUJORK I LOKALNA ZAJEDNICA - Glas Bosne i Hercegovine
Slavlje kraj Tise nije mogla da pokvari ni kiša - Bečejski mozaik
Avgust, 2010. go di ne Broj 16 www.forumbosnjaka.com Go di na V
bum magazin182.pdf