Views
9 months ago

ORIGINAL-PREVEDEN-NA-SRPSKI-sa-FR

se priseti

se priseti sa toliko preciznosti i tačnosti svih tih incidenata. Štaviše, iako događaji opisani od strane VG089 deluju zbznjujuće kako zbog okrutnosti zlodela toliko isto zbog kompleksnosti izlaganja oni čine da se jave nezanemarljive kontradikcije u sledu činjenica i u identifikaciji Optuženog. Stoga kao jedini preživeli njegova verzija događaja nije pogodna da bude proverena ni potkrepljena od strane drugih svedočenja jer su dve druge osobe na koje se poziva mrtve. Što se mene tiče, ja smatram, da bi njegovo svedočenje trebalo da bude uzeto u obzir sa puno opreznosti. Bio sam zapanjen opisom ubistva Samira Derviševića i Ajvaza čija je smrt morala da bude dokazana od državnih organa. Što je veoma iznenađujuće to je činjenica da Milan lukić ostavlja u životu VG089 a da je bogubio dva druga mladića. c. Mirsada Kahriman Ona tvrdi da nije poznavala Milana Lukića pre rata ali da ga je srela prvi put na Drinskom mostu gde se on predstavio izgovarajući svoje ime, svoje godine (25) i naglasio da je on tamo da ubija bosanske muslimane255. Prema svedokinji Milan Lukić je nosio vojnu uniformu ukrašenu sa značkom belog dvoglavog orla.256. U tom smislu moram da istaknem da se iskazi mnogo razlikuju po pitanju uniforme i belih orlova. Na primer VG022 je rekao da je nosio plavu maskirnu uniformu ukrašenu sa kokardom i znakom dvoglavog orla i crvenu kapu257. Prema svedoku VG058 kada je ista srela pripadnike Belih orlova po prvi put imali su crnu uniformu sa belom trakom na epoleti i kapu sa znakom koji predstavlja mrtvačku glavu258. Po MLD023 njihova odeća je bila slična onoj ostalih jedinica angažovanih u borbama159. Drugi svedoci su tvrdili da nije bilo određene uniforme i da su svi nosili različitu odeću260. Ako ova različita svedočenja naglašavaju činjenicu da je Milan Lukić nosio različitu uniformu u toku incidenata, ona ne dopuštaju zaključak počevši od same unifrme da je imao bilo kakvu vezu sa Belim orlovima.261 sa druge strane, Mirsada Kahriman precizira da je 18.05.1992. bila svedokinja zbivanja vezano za ubistvo Behije Zukić, njene komšinice od strane Milana Lukića i Sredoja Lukića. Ona

takođe navodi da je videla Milana Lukića kako je ukrao cveni Pasat Behije Zukić262 potpuno insistirajući na činjenici da je Milan Lukić ubio Behiju Zukić a da je Sredoje Lukić bio prisutan u trenutku ubistva263. U svakom slučaju , u toku unakrsnog ispitivanja, Mirsada Kahriman je priznala da nije videla Milana Lukiča da puca u Behiju Zukić ali da vraćajući se kući žrtve, ona je videla da Milan Lukić drži pušku i da je imao prst na okidaču264. milan lukić ju je odgurnuo, govoreći da se to nje ne tiče i da će doživeti istu sudbinu265. Tog dana Milan Lukić je bio obučen u vojnu uniformu sa oznakom belih orlova prišivenim na rukavu266. Sredoje Lukić je imao vojnu uniformu iste vrste i pušku na ramenu267. Na isti način Mirsada kahriman iznosi da je videla Milana i Sredoja Lukića kako nose četničku zastavu sa mrtvačkom glavom268 a posle toga je takođe videla Milana Lukića u Pasatu Behije Zukić269 razvijajući ponekad crnu četničku zastavu270. Ako ova svedočenja koja se vežu za direktno uplitanje Milana Lukića u smrt Behije Zukić otkrivaju kontradikcije, njeni navodi sa opšteg aspekta dopuštaju pojavu očigledne želje da uplete okrivljenog u sva ova zlodela. Ona priča da je njen muž bio ubijen 10.06.1992.271 i da je između 10 i 14.6.1992. godine ista prelazila stari most u Višegradu do šest puta dnevno da bi pokušala organizovati sahranu svog muža272. Ista priča da je pri svakom prelazu viđala crveni Pasat parkiran u blizini mosta273, navodeći „Kada sam prolazila često sam viđala Milana Lukića, Sredoja Lukića i Mitra Vasiljevića kako ubijaju ljude na mostu“274. 11.06.1992. godine videla je Milana Lukića da vozi crveni Pasat do mosta sa drugim srbima. Isti je ubio 49 osoba u periodu od 20 minuta275. Povodom 14.06.1992. ona daje jednu nepovezanu i kontraverznu izjavu. U stvari, ona kaže da je išla na glavno komandno mesto Bikavac da bi dobila saglasnost za pogreb svog muža i to joj je bilo odbijeno276. Zatim uprkos nasilnoj i napetoj atmosferi i pritisku koji je vladao ona navodi da se vratila kući, i u trenutku dok ju je njen svekar kritikovao zbog toga čuli su škripu kočnica jednog vozila277. Ona je tada izašla i videla Pasat crvene boje i Milana Lukića kako iz njega izlazi zahtevajući od nje da se približi vozilu a ona je odbila i pobegla ali je on trčao za njom otvarajući puščanu vatru pri čemu nije uspeo da je pogodi. On je prestao da je juri govoreći njenom svekru: “Ona će biti moja kao i deca takođe ili će ih Bog sebi prizvati“279.

Poseta Intervju sa poznatima - ITHS - Srednja škola za informacione ...
motocikl i automobil, sa svim onim - MTM
Ana Ristovic, Lajke na Mesecu
Maj 2005 - Vikend Magazin
Reč Đački odgovori Rečnik - Politehnička škola Subotica
januar - Savez pčelarskih organizacija Srbije
Borelioza – što kada se desi - Hrvatske šume
Biogradski glasnik - broj 74 - Grad Biograd na Moru
Na četiri (i dvije !) noge - Hrvatske šume
Brezici 4 2008.pdf - Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Gornje ...
Mart, 2009. go di ne Broj 10 www.forumbosnjaka.com Go di na IV
RaDionica na TEmu - REZ
Obiteljski list br. 4