Views
11 months ago

ORIGINAL-PREVEDEN-NA-SRPSKI-sa-FR

dokaza315, ova prednost

dokaza315, ova prednost bi mogla dopustiti da se veoma brzo povezati sa kontradikcijama i inkoherentnostima sadržanim u svedočenju VG013. Ako proizilazi iz diskrecionog prava jednog prvostepenog veća tolika sposobnost da se procene razmimoilaženja provere kredibiliteta dokaza u svojoj celini, bez potrebe da objašnjava sve svoje odluke u detaljima316, ipak proističe da je ono imalo obavezu da pristupi ovom ispitivanju na ozbiljniji način, izvan bilo kakve ozbiljne sumnje i u poštovanju pravila jednog ekvivalentnog sudskog procesa. Uprkos ozbiljnih neslaganja prizašlih u svedočenju VG013 od strane Prvostepenog veća i Apelacionog veća njegovo svedočenje je usvojeno kao verodostojno, kako u pogledu predhodnog poznavanja Milana Lukića tako isto u pogledu verzije njegovih činjenica317. Tako su Prvostepeno veće i Drugostepeno veće smatrali kao verodostojne izvesne ćinjenice koje, po meni izražavaju načistiju mahinaciju i izmišljotinu. Kako bi se mogla objasniti činjenica, da uprkos odsustva osvetljenja u kući Adema Omeragića, VG013 je mogla biti spposobna da prepozna Okrivljenog sa samo svetlosnim odsjajima koji su dolazili sa prozora okolnih kuća318. Još je ozbiljnije, Vg013 uverava da je videla milana Lukića da postavlj i pali eksplozivnu napravu na ulaznim vratima prostorije319 dok ista u tom trenutku nije gledala u vrata je sva njena pažnja je bila usmerena na prozor kako bi pokušala da se spase320. Osim toga, kako bi se mogla objasniti činjenica da prostorija budući da je bila napunjena osobama u trenutku pokušaja iskakanja kroz prozor, VG013 bude sposobna da potvrdi da su osobe sedele i da joj je to omogućilo da prepozna Milana Lukića, dok je dakle predhodno tvrdila da je njena pnja bila usmerena na prozor321. Na osnovu njenih iskaza , postavljam sebi pitanje da saznam koja je pravna logika322 koja omogućava jednom iole razumnom sudskom veću da prihvati takve kontradikcije da bi došlo do izmirenja dva elementa koji su potpuno suprotni ili bar nepodudarni. Osim toga, mada Drugostepeno veće otkriva očigledne nesuglasnosti između svedočenja VG013 i VG018, ono potvrđuje te činjenice navodeći da jedno Prvostepeno veće nema potrebe da objašnjava svaku etapu svog postupanja ili da se poziva na svaki element dokaza u sudskom dosijeu323. Veće tako smatra dopustivom verziju VG018, koji izjavljuje da je video tako veliku vatru da ga je sama vatra sprečila da vidi osbu koja ih je zapalila jer su svi stajali324 dok je Vg013 tvrdila potpuno suprotno325. Drugostepeno veće potvrđuje jednu takvu suprotnost objašnjavajući da su različite osobe na različitim mestima i mogu videti različite stvari326. Nasuprot jednom takvom poimanju stvari , ja mogu samo izraziti svoju sumnju. Postavljam sebi pitanje da saznam,

kako bi dve osobe koje se nalaze u istoj prostoriji i u istom trenutku bile sposobne da zadrže tako suprotne izjave? Po mom uverenju jedna od ove dve verzije nije tačna a možda i obe. Vezano za svedočenje Vg101 i VG078, istog sam mišljenja kao i Odbrana da je Prvostepeno veće počinilo povredu prava u proceni dokaza jer se veće ograničava na donošenju svojih zaključaka samo na osnovu predhodnog poznavanja Milana Lukića od strane ovo dvoje svedoka ne vodeći računa ni o realnom razlikovanju pogrešnog prepoznavanja ni o nepovezanosti koje proizilaze iz njihovih činjeničnih verzija. Tako, mada Prvostepeno i Drugostepeno veće vode računa o činjenici da VG101 nije pohađala osnovnu i srednju školu sa Milanom Lukićem tokom 11 godina328 smatraju da jedina činjenica da je mogao „prisustvovati“ zajedničkom školovanju od nekoliko godina329 bi bila određujući faktor koji joj dozvoljava da dobro poznaje okrivljenog330. Što se mene tiče, ja ne mogu pristati na jedno takvo rezonovanje koje zanemaruje činjenicu da je svedok VG101 iznosio neistinu od početka tvrdeći da su ona i Milan Lukić zajedno išli u školu 11 godina331 dok je dakle d Drugostepeno veće konstatovalo da je okrivljeni pohađao osnovnu školu u Klašniku od prvog do četvrtog razreda i školu u Prelovu od petog do osmog razreda332. Osim toga, lična verzija zbivanja ovog svedoka zahteva ispitivanje u pogledu verodostojnosti njegovog svedočenja i odvijanja incidenta333 (Ja radim izveštaj moje analize u delu analize svedoka). Dolazim do skoro iste konstatacije za vreme analize svedočenja VG078. Zaista, Prvostepeno i Drugostepeno veće su smatrali da činjenica da je svedok išao u školu sa Okrivljenim tokom sedam godina334 jeste faktor koji omogućava svedoku da identifikuje na čvrstoj osnovi Okrivljenog335. Ali takvo rezonovanje ne uzima u obzir o istom iskazu od strane VG078 koji tvrdi da, kada je Milan Lukić stigao u kuću Jusufa Memića i naredio grupi iz kkoritnika da mu predaju dragocene predmete, ona ga nije prepoznala odmah i tek kada je VG101 nju podsetio da osoba koja je tada došla jeste bila Milan Lukić , stari školski drug koga je Vg078 prepoznao336. Kako su oni mogli do takvog zaključka doći sa toliko sigurnosti dok je dakle svedok VG078 imala sumnju vezanu za identitet Okrivljenog. Konstatujem da dva veća sačinjavaju integralnost njihovog rezonovanja na bazi činjenice da su VG078 i Milan Lukić pohađali zajedno školu tokom sedam godina337 i da ta činjenica može biti dovoljno čvrst element da omogući prepoznavanje Okrivljenog u vreme incidenta338.

Poseta Intervju sa poznatima - ITHS - Srednja škola za informacione ...
motocikl i automobil, sa svim onim - MTM
angažiran na rješavanju Vukelićevog ubistva
iu_ARTUM1_2015-07
Ana Ristovic, Lajke na Mesecu
Maj 2005 - Vikend Magazin
januar - Savez pčelarskih organizacija Srbije
Reč Đački odgovori Rečnik - Politehnička škola Subotica
Borelioza – što kada se desi - Hrvatske šume
Biogradski glasnik - broj 74 - Grad Biograd na Moru
Na četiri (i dvije !) noge - Hrvatske šume
Ratovi tek dolaze.pdf - Liga socijaldemokrata Vojvodine