Views
11 months ago

ORIGINAL-PREVEDEN-NA-SRPSKI-sa-FR

jednostavno se

jednostavno se samo oslanjajući na više tabela sačinjeni počevši od različitih izvora po svom ekspertu iz domena demografije, Eva Tabeau, gde se navode imena osoba koje se još vode kao nestale358. Posle saslušanja sedam prisutnih svedoka od kojih su šest preživeli VG013, VG018, VG038, VG078, VG084, VG101 359 jednog na odstojanju VG115 360 , jednog svedoka koji nije bio prisutan u vreme incidenta Huso Kurspahić (koji je izneo kazivanja svog pokojnog oca Hasiba Kurspahića koja mu je ispričao) i CV1 koji je bio odsutan za vreme incidenta ali koji je izgubio svoje roditelje u incidentu361. Prvostepeno veće suda u hagu je zaključilo izvan svake sumnje da su 59 osoba muslimanske veroispovesti iz Bosne umrli u požaru kuće Adema Omeragića kao posledica ubacivanja ručnih bombi bačenih u unutrašnjost kuće362. Moram ovde navesti više detalja koji protivreče ovoj analizi, Najpre Prvostepeno veće nije dalo objašnjenje o odsutnosti matičnog broja građana JMBG za 25 od 59 žrtava365. Ako za drugostepeno veće činjenica da JMBG nije predviđen za izvesne žrtve i služi samo da naglasi činjenicu da Tužilaštvo i lokalne vlasti nisu u stanju da utvrde JMBG364, po mom mišljenju, jedno takvo tvrđenje bi moralo odvesti u svakom slučaju u nemogućnost da se dokaže izvan svake razumne sumnje stvarno postojanje tih osoba. U ovom slučaju jedna osoba je identifikovana po svom JMBG. Ako prema pravosuđu MKSJ da bi se dokazalo da je jedna osoba umrla nije neophodno zahtevati da telo te osobe bude pronađeno365 i ako smrt jedne žrtve može biti direktno izvedena iz skupa dokaza dostavljenih u sudskom procesu366 jasno je da u svakom slučaju takvi dokazi mogu biti odbijeni tek nakon nalaza izvan svake razumne sumnje367. Zaključujući da nije bilo greške u odeređivanju postojanja žrtava uprkos odsustva JMBG i bazirajući se isključivo na svedočenjima od kojih je većina neuverljiva368 Drugostepeno veće je počinilo neoprostuvu pravnu grešku koja će izazvati teške posledice u procenjivanju dokaza i da tako Reviziono veće može ispraviti ovu grešku u okviru svoje nadležnosti. Mada je Drugostepeno veće zaključilo da je Prvostepeno veće napravilo prestup kada je navelo Minu Kurspahić i Jasminu Deliju kao dve različite žrtve dok se dakle radi o jednoj istoj osobi369 i uprkos činjenice da je navedeno da je Haraga Sehić bila umrla pre rata370 jasno je da se ovi dokazi baziraju samo na svedočenju Huse Kurspahića i VG018371. Osim toga kada apelaciono veće zaključuje da je prvostepeno veće Haškog suda počinilo grešku tvrdeći da Hasena ­­­, izeta

Kurspahić, maida Kurspahić i seila Kurspahić su umrle u Pionirskoj ulici372 ono donosi isti zaključak , Ustvari ono zasniva svoje uverenje samo na bazi svedočenja CV1, Huse Kurspahića, VG078, VG013373 dok je odbrana Okrivljenog predočila ozbiljne netačnosti u pogledu ovih svedoka a naročito na stavove Huse Kurspahića374. Procenjivanje elemenata dokumentovanih dokaza i svedočenja pred prvostepenim i Apelacionim većem je jedna druga tačka koja privlači moju Pažnju. Milan Lukić ističe da su neke od navedenih žrtava bile žive posle incidenta u pionirskoj ulici uz činjenicu da su prijavili adresu posle incidenta. On takođe navodi da u drugim slučajevima, isti su podnosili zahtev za povraćaj napuštene imovine posle incidenta u pionirskoj ulici375. Što se tiče prve tačke , Drugostepeno veće suda, ne zadržavajući se više na tom pitanju smatra da milan Lukić nije potkrepio svoje tvrdnje sa imenima žrtava koje su prijavljene na aktuelnoj adresi posle izbijanja požara, što je veće navelo na odbacivanje ovog argumenta376. Nasuprot tome ono će se usredsrediti detaljnije na argumentaciju po kojoj su izvesne žrtve podnele zahtev za nadoknadu napoštene imovine posle incidenta u Pionirskoj ulici. Pokazujući veoma ambivalentan pristup, Apelaciono veće će podržati odluku Prvostepenog veća navodeći nedostatak vlasništva u registru377. Prvostepeno veće je zasnovalo svoje presuđivanje na osnovu svedočenja očevidaca koji su bili bliski žrtvama i čija svedočenja su podkrepljivana (nepristrasnim) svedokom Husom Kurspahićem što ga je navelo da prihvati da su : Meho Jašarević/Halilović378, Hasan Kurspahić379, Ismet Kurspahić380, Medo Kurspahić381 i Redžo Memišević381 umrli u incidentu u Pionirskoj ulici383. Dakle, mada Apelaciono veće smatra da vlasnički registar daje mogućnost da se pojave osobe sa istim imenom kao kod žrtava i potražuju vlasnička prava posle incidenta u Pionirskoj ulici384 ono takođe smatra ispravnim zaključke prvostepenog veća koje presuđuje da su osobe sa tim imenima umrle385. Onda daje obrazloženje zaključujući da je došlo do greške prilikom unošenja podataka u vlasnički registar.386. Kako bi dokazalo nebitnost ove greške ono se koncentriše na komparativnu analizu između dokumenata i svedočenja u cilju da odbaci imena izvesnih žrtava, zatim jednim dosta prostim postupkom ono dovodi do istog zaključka prevrednujući samo svedočenja387. Tako u prvoj fazi ono koncentriše svoju pažnju na ispitivanje dokumenta P300 koji predstavlja demografski izveštaj Optuženičkog tima388 koji precizira da je po popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini u 1991.

BOOKVAR 006.pdf
“NUB BiH dostojno predstavlja BiH i obogaćuje izdavačku produkciju”
(Enhedsliste): “Raditi na više pristojnosti i humanosti prema strancima”
Šumarija na četiri rijeke - Hrvatske šume
Pošumljavanje, zaštita, turizam – na šibenski način - Hrvatske šume
Biogradski glasnik - broj 77 - Grad Biograd na Moru
Maj, 2010. go di ne Broj 15 www.forumbosnjaka.com Go di na V ...
Gubljenje lepe linije u trudnoći Dolazak bebe na svet ... - Bebin izbor
Zena-Kvinna nr 51 - Žena-Kvinna