Views
10 months ago

ORIGINAL-PREVEDEN-NA-SRPSKI-sa-FR

pokušavajući tako da

pokušavajući tako da prikrije nejasnoće. Zatim potvrđujući da je bilo bazirano na prostim predpostavkama Apelaciono veće408 odlučuje da je Ismeta Kurspahić umrla 14.06.1992. godine u požaru u pionirskoj ulici409. Što se tiče činjenice da izveštaj forenzičara pokazuje da je moguć uzrok smrti bila povreda uzrokovana vatrenim oružjem 410 Apelaciono veće odlučuje da ti zaključci nisu neophodno nesaglasni sa onima donetim od strane Prvostepenog veća. Veće podseća da je u suđenju bilo izneto da je pri incidentu bilo ljudi koji su pucali na osobe koje su pokušale da se spasu411 i da je žrtva možda bila pogođena vatrenim oružjem pri pokušaju da se spase412. Tako na bazi prostih nagađanja i prepostavki, apelaciono veće odbacuje čvrste argumente koji zaslužuju da budu razmatrani na ozbiljan i jasan način. Još više je za žaljenje to da Apelaciono veće završava svoju analizu sa drugim zaključivanjima još više neverovatnim. Dakle, samo kada se odnosi na udaljenost od 500 metara između masovne grobnice gde su pronađeni ostaci Ismete Kurspahić i mesta zločina ovo veće prihvata navedeno rastojanje kao veoma blisko413. Osim toga Apelaciono veće ističe činjenicu da prvostepeno veće nije izvelo niakakav zaključak što se tiče izdvajanja tela Ismete Kurspahić u grob na groblju Stražište kao da nemaju dodira sa ovim sudskim zaključcima414. Tako govoreći Drugostepeno veće izražava zadovoljstvo prikazivanjem dodatnih dokaznih elemenata, zaključujući van svake razumne sumnje da je Milan Lukić umešan u incident u Pionirskoj ulici415. Po istom principu ponašanja apelaciono veće ne pridaje važnosti argumentima tima Odbrane Okrivljenog koji je potkrepljivao činjenicu da bi jedna predpostavljena žrtva mogla svedočiti u posebnom slučaju416. Koncentrišući svoju pažnju samo na svedočenja i ne pridajući važnost analizi dokumentovanih dokaza, Apelaciono veće dolazi do osporavajućih zaključaka bar što se tiče nepovezanosti i protivrečnosti. Osim toga, mada otkriva izvesne nesuglasice i omaške prvostepenog veća Apelaciono veće se zadovoljava njegovim reagovanjem, usvajajući da nema nekih razmimoilaženja u njihovim zaključcima. Što se mene tiče ja smatram da su kako Prvostepeno tako i Drugostepeno veće počinili ozbiljnu sudsku grešku u izučavanju pismenog i dokumentovanog dokazivanja, grešku koja će dakle imati teške posledice u nastavku sudske procedure. Prema tome, na Revizionom veću je da obuhvati u razmatranju predhodne zaključke počevši od zaključaka analize jedne nove činjenice i to, da bi se izbegla sudska greška. Ali treba li još da se Reviziono veće meša u ispitivanje dokumenata, svedočenja, suđenja i presude.

9. Analiza argumenata novih svedoka u revizionoj istrazi U okviru svog zahteva za reviziju , vezano za zbivanje u Pionirskoj ulci, Okrivljeni je istakao izjave svedoka 1, 3, 4, 5 kao i druge informacione elemente koji imaju direktni dodir sa ispravnim sagledavanjem dokaza417. Svedok 1, koji je jedan stari policajac u Višegradu, navodi da je Milan lukić bio pozvan sa izvesnim njegovim kolegama na Kopito , kako bi obezbedili prolaz vozila na putu Višegrad – Sjemeće – Rogatica zbog napada muslimanskih vojnih snaga i njihovih pokušaja da ubijaju civilne osobe u autobusima i putničkim vozilima. Svedok br.1 navodi da se kopito nalazi na 10 do 15 kilometara od Višegrada. Priseća se jednog razgovora koji je vodio sa zainteresovanim dva ili tri dana posle 14.06.1992. godine kada se on vratio sa Kopita u policijsku stanicu u višegradu 418. Svedok 3 potvrđuje u svojoj izjavi da je u vreme incidenta u Pionirskoj ulici, isti bio u Kopitu, izvan Višegrada kada je čuo glas Milana Lukića na policijskoj motoroli 14. i 15. juna 1992. godine419. Svedok 4 je supruga jednog bivšeg borca prisutnog na mestu dešavanja zlodela. Ona tvrdi da joj je pre smrti muž govorio o ulozi Milana Lukića u događajima. On joj je govorio o incidentima u Pionirskoj ulici i na Bikavcu za koje je on optužen kao glavno odgovorno lice. On je dodao da je Milan Lukić nevin čovek koji nije bio prisutan na dva navedena mesta 14. i 27. juna 1992. godine. Ona potvrđuje u svojoj izjavi da joj je njen muž priznao pre svoje smrti da je bio „glavni odgovorni za počinjena zlodela u Pionirskoj ulici“ i da Milan Lukić nije bio prisutan pri incidentu dana 14.06.1992. godine 420. Svedok br.5, javni tužilac u Bosni i Hercegovini, je naveo, što se njega tiče „nije imao nikada nijednu vest povodom učešća Milana Lukića pri zlodelima u Višegradu 1992.“421. Okrivljeni se takođe poziva na izvesne dodatne dokazne elemente koji upliću svedoka Husu kurspahića u počinjavanje ratnih zlodela protiv civilnih lica tvrdeći sa punim pravom da bi ta činjenica morala da se uzme u razmatranje422. Ako većina svedoka osporava prisustvo milana Lukića u incidentu u Pionirskoj ulici i potkrepljuju informacije sadržane u dokumentu 1D25 i u svedočenjima Odbrane , njihovi informacioni sadržaji ne mogu ni u kom slučaju biti razmatrani kao prosti dodatni dokazi o pitanjima već raspravljanim prethodno na dva sudska veća423. U stvarnosti ova svedočenja sadrže odlučujuće informacije za produžetak sudskog postupka424 i zaslužuju da budu ozbiljno analizirane. osim toga smatram da bi Reviziono veće moralo ispitati na iscrpan način upletenost svedoka Huse kurspahića u činjenju ratnih zločina protiv civilnih žrtava u ratnom periodu. Takva

Poseta Intervju sa poznatima - ITHS - Srednja škola za informacione ...
motocikl i automobil, sa svim onim - MTM
angažiran na rješavanju Vukelićevog ubistva
iu_ARTUM1_2015-07
Ana Ristovic, Lajke na Mesecu
Maj 2005 - Vikend Magazin
januar - Savez pčelarskih organizacija Srbije
Reč Đački odgovori Rečnik - Politehnička škola Subotica
Borelioza – što kada se desi - Hrvatske šume
Biogradski glasnik - broj 74 - Grad Biograd na Moru
Na četiri (i dvije !) noge - Hrvatske šume
Ratovi tek dolaze.pdf - Liga socijaldemokrata Vojvodine