Views
8 months ago

ORIGINAL-PREVEDEN-NA-SRPSKI-sa-FR

izjavom u onoj meri gde

izjavom u onoj meri gde su značajni detalji bili upotrebljeni od strane svedoka pri pozivanju pred sud dodajući specifične detalje. na identifikovanju Milana Lukića, VG024će navesti da je poznavala Milana Lukića još tok je imao 12 ili 13 godina i da je znala njegovu porodicu. Svedokinja će dodati da je Milan Lukić u 1992. godini često dolazio do fabrike Varda570 gde je svedokinja radila. Na dan zbivanja ona navodi da je uočila Milana Lukića kada ga je čula da kaže drugom radniku da se zove „Milan“571. Ako je svedokinja navela da poznaje Milana Lukića, nasuprot tome ona nije mogla da kaže koliko je tačno imao godina kada ga je upoznala, ni kada ga je videla poslednji put pre rata, ona je samo mogla reći da je to bilo u periodu kada je on otišao na služenje vojnog roka572. Iako je ponovila da ga dobro poznaje, ona ne ostaje na tome, po mišljenju odbrane, da pitanja o razlici u godinama otkrivaju primetnu nepreciznost od strane svedoka koji je bio u nesposobnosti da navede godine Milana Lukića u momentu događaja. S tim u vezi odbrana Okrivljenog namerava da podkrepi svoju poziciju pozivajući se na izjavu od 1998, godine gde je svedok naveo da su mu pokazane četiri fotografije iz tog perioda ali koje su bile varljive i da ona nije htela potpisati izjavu iz tog razloga. Odbrana Milana Lukića prilikom unakrsnog ispitivanja će se vratiti na tip vouila koje je Milan Lukić koristio a to je bio crveni Pasat. Svedok će u svom izjašnjavanju navesti da je video crveni pasat „kojim se Milan Lukić služio u tom perodu“573 u blizini ulaza u fabriku Varda. Ona dodaje da je Milan Lukić vozio ovo vozilo posle Bahije Zukić pošto je ona bila ubijena u maju 1992. godine. Vezano za vrstu korišćenog vozila, odbrana će navesti referencu na jednu izjavu datu od svedoka Udruženja žena žrtava rata u prisustvu Bakire Hasečić predsednice udruženja, u kojo je ona rekla da je videla Milana Lukića u vozilu Džip sa Sredojem Lukićem na putu u blizini Omeragića u aprilu 2004ć godine575. Svedok je objasnio da je ona sedela na sedištu pozadi i da nije videla Milana Lukića i Sredoja Lukića ona lično ali njena braća koji su bili sa njom su ih videli i rekli joj da se radi o Milanu Lukiću i Sredoju Lukiću. Treba imati u vidu da je korišćeno vozilo u 1992. bilo Pasat crvene boje po svedoku, dok je vozilo korišćeno u 2004. godini je bilo jedan Džip.

. Svedok VG042 U okviru unakrsnog ispitivanja i u svom podsećanju, Odbrana će dostaviti na uvid izjave od strane svedoka VG042 u Ministarstvu unutrašnjih poslova BiH u 1993. i 1994. godini. Prema Odbrani Okrivljenog, sadržaj ovih izjava je u suprotnosti sa usmenom izjavom pred Prvostepenim većem. Apelaciono veće će po toj tački napraviti konfuziju svedoka pri podsećanju na ove nepodudarnosti otkrivene od strane Odbrane576. Zaista u ono vreme davanja izjave centralni element tvrđenja Odbrane jeste činjenica da ime Milan Lukić nije navedeno od strane svedoka kao počinioca incidenta u fabrici varda577. Iz tog razloga činjenicom nedoslednosti između njegovog svedočenja i predhodnih izjava odbrana ne prihvata verodostojnost ovog svedoka. Dva druga elementa su bila otkrivena od strane odbrane pri unakrsnom ispitivanju svedoka koji se ne uklapaju sa izjavama od strane Optuženičkog tima i tačnije : činjenica da u svojoj izjavi iz 1993. godine svedokinja tvrdi da je ubijeno 10 ljudi , ali ona daje samo sedam imena a da ne može da se priseti imena drugih troje ljudi 578; činjenica da svedokinja precizira u svojoj izjavi iz 1994. godine da je Milan Lukić odveo ljude do reke Drine u malim grupama i na jednoj proveri ona navodi da su odvedeni ljudi sačinjavali samo jednu grupu579. Pri unakrsnom ispitivanju svedokinja Vg042 će tvrditi da je dala više izjava posle bekstva iz Višegrada. Ona dodaje da je izvesne informacije koje se nalaze u tim izjavama datim u MUP­u u 1993. i 1994. godini dobila od drugih osoba. Prvostepeno sudsko veće u Hagu tim povodom će otkriti činjenicu da, kada je bila ispitivana na razmimoilaženja uočena izmađu njenog svedočenja i datih izjava svedokinja je često odavala utisak velike zbunjenosati. Prvostepeno veće će precizirati da pri dodatnom ispitivanju od strane Optuženičkog tima, pokazan joj je potpis koji postoji na njenoj izjavi datoj u MUP­u 1994. godine a svedokinja potvrđuje da nije bila sposobna da se tako potpiše580. Više drugih elemenata su iznešeni od Odbrane pred Prvostepenim većem koji dodiruju: ­ mesto gde se nalazi svedok pri ovim zbivanjima581 ­ procena svedoka o starosti Milana Lukića u vreme zbivanja ­ prisustvo crvenog Pasata na mestu zbivanja

Poseta Intervju sa poznatima - ITHS - Srednja škola za informacione ...
motocikl i automobil, sa svim onim - MTM
Ana Ristovic, Lajke na Mesecu
Maj 2005 - Vikend Magazin
Reč Đački odgovori Rečnik - Politehnička škola Subotica
januar - Savez pčelarskih organizacija Srbije
Borelioza – što kada se desi - Hrvatske šume
Biogradski glasnik - broj 74 - Grad Biograd na Moru
Na četiri (i dvije !) noge - Hrvatske šume
Brezici 4 2008.pdf - Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Gornje ...
Mart, 2009. go di ne Broj 10 www.forumbosnjaka.com Go di na IV
RaDionica na TEmu - REZ
Obiteljski list br. 4