Views
4 days ago

Αυθαιρέτων Διαδυκτιο 1-64f

441. Στην

441. Στην ερώτηση 431, απαντάτε ότι το τμήμα κτιρίου που παραβιάζει το Δ δηλώνεται με ΥΔ, ΥΚ και παραβίαση πλάγιας απόστασης. Εάν όμως έχουμε ένα νόμιμο σε τμ κτίριο (χωρίς ΥΔ και ΥΚ) που όμως έχει γίνει μια μικρή μετακίνηση ώστε υπάρχει τμήμα του εντός δ, δεν είναι λογικό να χρησιμοποιήσουμε τους συντελεστές για παραβίαση πλάγιας απόστασης και μόνον τον συντελεστή ΥΔ για τα τετραγωνικά που βρίσκονται εντός δ; Στην ουσία και τον συντελεστή ΥΔ τον χρησιμοποιούμε αναγκαστικά για να ενεργοποιηθούν τα τετραγωνικά της παραβίασης δ. Στο τροποποιημένο παράρτημα για τον συντελεστή δόμησης ορίζεται πως η ΥΔ αφορά σε επιφάνειες με κύρια χρήση, που δεν καλύπτονται από οικοδομική άδεια. Στη δεδομένη περίπτωση, η επιφάνεια καλύπτεται από Ο.Α. όχι όμως και η θέση της (παραβίαση δ). Ομοίως, και γενικότερα, ο συντελεστής κάλυψης προτείνετε να χρησιμοποιείται πάντα και να συνοδεύει την ΥΔ για αυθαίρετες προσθήκες; Αν δηλαδή σε νόμιμο ισόγειο κτίριο 100τμ με Ο.Α. (επιτρεπόμενη δόμηση 400τμ) γίνει αυθαίρετη ισόγεια προσθήκη πχ 20τμ κατ' επέκταση, χωρίς όμως να έχουν ξεπεραστεί τα επιτρεπόμενα πολεοδομικά μεγέθη (δόμηση, κάλυψη και ύψος), το πρόστιμο για τα 20τμ θα υπολογισθεί με συντελεστές και ΥΔ και ΥΚ; Στα παραδείγματα υπολογισμού του προηγούμενου νόμου (Ν.4014/2011) τον συντελεστή ΥΚ το χρησιμοποιούσε μόνο στην περίπτωση που η επιτρεπόμενη κάλυψη είχε εξαντληθεί. Σύμφωνα με το παράρτημα 1 παράγραφος Α της εγκυκλίου 4: Μετά τα παραπάνω και δεδομένου ότι οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται και οφείλουν να υλοποιούνται µε ακρίβεια οι εγκεκριμένες μελέτες τους, επισημαίνουνε ότι ο εντοπισμός των αυθαιρέτων κατασκευών ή των αυθαιρέτων αλλαγών χρήσης δεν γίνεται µε βάση τα εγκεκριμένα μεγέθη των οικοδομικών αδειών, αλλά µε τις εγκεκριμένες μελέτες τους. Συνεπώς μας διευκρινίζει το λογικό, ότι η δόμηση και η κάλυψη δεν αφορούν μόνο το μέγεθος αλλά και τον χώρο που υλοποιούνται. Και στα 2 σας παραδείγματα λοιπόν, είτε λόγω μετακίνησης είτε λόγω υπόλοιπου συντελεστή δόμησης ή κάλυψης, θα πρέπει να υπολογισθεί ΥΔ, ΥΚ και να διερευνηθεί αν παραβιάζονται οι πλάγιες αποστάσεις ή το προκήπιο. Τέλος, τα παραδείγματα που αναφέρετε είναι μάλλον αυτά της πρώτης εγκυκλίου, τα οποία αποδομήθηκαν γρήγορα από το ίδιο το ΥΠΕΚΑ με την σειρά των Ε/Α του (για το συγκεκριμένο θέμα άμα θυμάμαι καλά το διαπραγματεύτηκε η Θ’4) και στο συγκεκριμένο σημείο καλώς αποδομήθηκαν. 442. Ιδιοκτήτης δύο όμορων οριζοντίων ιδιοκτησιών (ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ) στο υπόγειο τυπικής πολυκατοικίας στην Αθήνα. Σύμφωνα με τη σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών, η κάθε μια από τις οριζόντιες ιδιοκτησίες έχει ένα χιλιοστό ιδιοκτησίας επί του οικοπέδου, ενώ φυσικά δεν προσμετρούνταν στη δόμηση, σύμφωνα με την οικοδομική άδεια ανέγερσης του κτιρίου. Στην πραγματικότητα, οι δύο αυτές θέσεις στάθμευσης έχουν μετατραπεί σε έναν ενιαίο επαγγελματικό χώρο (γραφείο) που ως έκταση καταλαμβάνει συνολικά τον χώρο των δύο θέσεων στάθμευσης. i. Τι ποσοστό υπέρβασης δόμησης θα λάβουμε για τον υπολογισμό του προστίμου (θεωρείται δεδομένο ότι θα ανοιχτεί ένας φάκελος ως ενιαίος χώρος), εφόσον ως χώροι του υπογείου και ταυτόχρονα ανεξάρτητες ιδιοκτησίες, δεν προσμετρούνταν στον συντελεστή δόμησης, ώστε να γίνει η αναγωγή της υπέρβασης με τα επιτρεπόμενα από τον Σ.Δ. τετραγωνικά; ii. Στη συνέχεια πως θα γίνει η κατηγοριοποίηση αν είναι κατηγορία 4 ή 5 ; (Η οικοδομική άδεια εκδόθηκε το 1988) Θα πρέπει να ληφθεί με κάποιον τρόπο υπ’ όψιν το γεγονός ότι η κάθε οριζόντια ιδιοκτησία έχει ένα χιλιοστό (Συνολικά 2/1000 )ιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου, ώστε να γίνει η αναγωγή της υπέρβασης στην επιτρεπόμενη δόμηση επί της επιτρεπόμενης στο σύνολο του οικοπέδου, και έπειτα επιμερισμός στο ένα χιλιοστό της κάθε ιδιοκτησίας; i. Άμα δεν δοθεί άλλη οδηγία από το Υ.ΠΕ.Κ.Α., τότε θα λάβετε υπόψη σας το ποσοστό που δόμησης που αναλογεί στο 1‰. iii. ii. Η δόμηση που αναλογεί στην Ο.Ι. είναι μηδέν, συνεπώς θα πάει ως κατηγορία 5. iii. Είναι αυτό που περιγράφηκε στα σημεία i και ii. www.dielixis.gr 2104816595 2

443. Ισόγεια αγροτική αποθήκη 50m2 με οικοδομική άδεια, άλλαξε χρήση σε κατοικία. Σε αυτήν προστέθηκε κατ’ επέκταση W.C. 8m2 και στεγασμένη μπαζωμένη βεράντα. Το κτήριο τοποθετήθηκε αρκετά μέτρα πιο μακριά σε άλλη νόμιμη με τις ισχύουσες διατάξεις θέση . Πως αντιμετωπίζουμε αυτή την περίπτωση; 58m2 υπέρβαση δόμησης και κάλυψης + 1 αναλυτικός για μπαζωμένη βεράντα και στέγαστρο; Αν υπήρχε παραπλεύρως και μια ισόγεια αποθήκη (ως 15m2 και ύψος ως 2.5m) θα μπορούσε να μπει στον ίδιο αναλυτικό; Αρχικά θα πρέπει να διερευνήσετε αν σας καλύπτει η παράγραφος Γ.ιε του άρθρου 9 για τα 50m 2 . Αυτό προφανώς θα μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ άμα τα 8m 2 είναι στατικώς ανεξάρτητη κατασκευή. Αν δείτε ότι δεν σας καλύπτει (το πιθανότερο) θα το αντιμετωπίσετε με τον τρόπο που περιγράφετε. Αν υπήρχε και μία αποθήκη με τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν στην ερώτηση, τότε θα μπορούσατε να την συμπεριλάβετε στον ίδιο προϋπολογισμό αφού ως παράβαση της κατηγορίας 3 (Γ.ιγ) μπορεί να συμπεριληφθεί σε κοινό αναλυτικό με άλλες παραβάσεις των άρθρων 18.5α και 18.5β (εγκύκλιος 4 εδάφιο 10). 444. Σε αυθαίρετο εκτός σχεδίου με οικοδομική άδεια, το εγκεκριμένο τοπογραφικό της άδειας δείχνει το κτίσμα σε απόσταση 15 μέτρα από το όριο, ενώ το εγκεκριμένο διάγραμμα κάλυψης της άδειας σε απόσταση 17 μέτρα από το ίδιο όριο. Το κτίσμα υλοποιήθηκε σε απόσταση 15 μέτρων, σύμφωνα με το τοπογραφικό της αδείας. Μπορεί να αναγνωριστεί αυθαιρεσία στην συγκεκριμένη περίπτωση; Σε αντίστοιχες περιπτώσεις τέτοιων αναντιστοιχιών μεταξύ των εγκεκριμένων σχεδίων της άδειας, υπάρχει κάποια σειρά για το ποιο εγκεκριμένο σχέδιο είναι ποιο ισχυρό; (π.χ. πρώτα διάγραμμα κάλυψης, μετά τοπογραφικό ή το ανάποδο κλπ). Τα σχέδια σε μία άδεια θα πρέπει να συμφωνούν. Δεν γνωρίζω να υπάρχει κάπου «ιεραρχία» στα σχέδια. Αν η θέση που τελικώς υλοποιήθηκε το κτίριο είναι σύννομη, εξετάστε την δυνατότητα ενημέρωσης του φακέλου της οικοδομικής άδειας. 445. Σε τριώροφο κτίριο με οικοδομική άδεια εντός σχεδίου με σύσταση (κάθε όροφος και ιδιοκτησία) με ύψη ορόφων όπως στην άδεια, αλλά χωρίς να έχει τηρηθεί η στάθμη θεμελίωσης (υπερύψωση οικοδομής).Έχουν γίνει 3 δηλώσεις με 4014/2011 όπου η υπέρβαση σε ύψος πληρώθηκε από τον ιδιοκτήτη του ισογείου ορόφου (ίδια μέτρα με τελευταίο όροφο, ίδιο ποσό προστίμου) και η συναίνεση περιβλήθηκε με τον τύπο συμβολαιογραφικού εγγράφου (τροποποίηση σύστασης, συναινέσεις κλπ). Κατά την μεταφορά στον 4178/2013 η υπέρβαση σε ύψος του τελευταίου ορόφου λόγω της υπερύψωσης συνολικά της οικοδομής καλύπτεται από την πληρωμή του προστίμου για το ύψος (>40%) από την δήλωση του ισογείου ορόφου; (φυσικά το διαμέρισμα του τελευταίου ορόφου θα μπει κατηγορία 5, λόγω και κατασκευών στο προκήπιο, αναφορά σε συναινέσεις κ.λπ.). Υπάρχει η πληροφορία ότι στην επικείμενη εγκύκλιο θα ξεκαθαρίζει το θέμα του ύψους. Μέχρι τότε ότι και να πούμε θα είναι προσωπική άποψη. Κατά την άποψη μου λοιπόν, κάθε περίπτωση ΥΥ θα έπρεπε να δηλώνεται από το σύνολο των συνιδιοκτητών με μία κοινή δήλωση (κάτι σαν δήλωση στα κοινόχρηστα) αφού η εν λόγω αυθαιρεσία αφορά τον Φ.Ο. του κτιρίου δηλαδή ενός από τα θεμελιώδη κοινόκτητα στοιχεία μίας σύστασης. 446. Βγήκε άδεια νομιμοποίησης κτίσματος κατοικίας το 2006 σε εντός σχεδίου περιοχή. Στην άδεια νομιμοποίησης το κτίσμα σχεδιάστηκε μικρότερο από ότι είναι στην πραγματικότητα επειδή το πραγματικό κτίσμα υπερέβαινε την επιτρεπόμενη κάλυψη. Οπότε υπάρχουν τμήματα του κτίσματος που δεν καλύπτονται από την άδεια νομιμοποίησης που εκδόθηκε. Η ρύθμιση των υπολοίπων μέτρων με 4178/2013 και η υποβολή δελτίου δομικής τρωτότητας για όλο το κτίσμα εξασφαλίζει τον ιδιοκτήτη (και τον μηχανικό), δεδομένου πως η άδεια είναι ψευδής και πως η στατική μελέτη της άδειας δεν αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση; Κατά την γενική τακτική που ο ιδιώτης μηχανικός ΔΕΝ μπορεί να κρίνει μία διοικητική πράξη, θεωρώ ότι μπορείτε να ενεργήσετε με τον τρόπο που περιγράφετε στην ερώτηση σας. Στη θέση σας όμως θα ζητούσα και την γραπτή επιβεβαίωση από το ΥΠΕΚΑ (το αν θα τι λάβετε είναι άλλο θέμα…) www.dielixis.gr 2104816595 3

 • Page 1 and 2:

  1. Αν έχω μια ισόγει

 • Page 3 and 4:

  8. Σε περίπτωση δήλω

 • Page 5 and 6:

  12. Κατά την μεταφορ

 • Page 7 and 8:

  18. Στο άρθρο 23 παράγ

 • Page 9 and 10:

  22. Με βάση τον Ν.Ο.Κ.

 • Page 11 and 12:

  27. Κτίσμα με αυθαίρ

 • Page 13 and 14:

  36. Έχει γίνει ολοκλ

 • Page 15 and 16:

  39. Έχουμε μια ισόγε

 • Page 17 and 18:

  43. Παρακαλώ όπως με

 • Page 19 and 20:

  46. Εντός οικοπέδου

 • Page 21 and 22:

  56. Σε περίπτωση που

 • Page 23 and 24:

  65. Στο δώμα πολυκατ

 • Page 25 and 26:

  74. Στην κατηγορία 2

 • Page 27 and 28:

  79. Σε αυθαίρετη κατ

 • Page 29 and 30:

  86. Κτίσμα με αυθαίρ

 • Page 31 and 32:

  92. Έχω ένα οικόπεδο

 • Page 33 and 34:

  99. Σας παρακαλώ θερ

 • Page 35 and 36:

  107. Κατηγόρια 1: σε π

 • Page 37 and 38:

  117. Αναφέρεται ότι γ

 • Page 39 and 40:

  125. Έχουν υποβληθεί

 • Page 41 and 42:

  132. Ημιυπαίθριοι χώ

 • Page 43 and 44:

  139. Σε κτίριο που έχ

 • Page 45 and 46:

  146. Έχω κάνει δήλωση

 • Page 47 and 48:

  154. Στον Ν.4014/2011 είχα

 • Page 49 and 50:

  162. Μια δήλωση του Ν.

 • Page 51 and 52:

  170. Σε κατοικία, εντ

 • Page 53 and 54:

  177. Σε περίπτωση που

 • Page 55 and 56:

  187. Ισόγειο κτίσμα μ

 • Page 57 and 58:

  196. Για ισόγεια κατο

 • Page 59 and 60:

  202. Έχω μετακίνηση κ

 • Page 61 and 62:

  212. Ο νόμος αναφέρει

 • Page 63 and 64:

  216. Έχω για έλεγχο α

 • Page 65 and 66:

  224. Σε διώροφο κτίσμ

 • Page 67 and 68:

  Συνάδελφε, η τοποθέ

 • Page 69 and 70:

  233. Σε αυθαίρετο εκτ

 • Page 71 and 72:

  242. Για το ερώτημα 89

 • Page 73 and 74:

  254. Δήλωση του Ν.4014/11

 • Page 75 and 76: 260. Σε αγροτεμάχιο 4,
 • Page 77 and 78: 268. Στην ερώτηση 219 α
 • Page 79 and 80: 274. Σε κτίριο με οικ
 • Page 81 and 82: 281. Σε παραδοσιακό ο
 • Page 83 and 84: 288. Σύμφωνα με το ΦΕ
 • Page 85 and 86: 295. Επανέρχομαι στη
 • Page 87 and 88: 300. Σε οικόπεδο εντό
 • Page 89 and 90: 306. Εντός οικισμού κ
 • Page 91 and 92: 311. Σε οικοδομική άδ
 • Page 93 and 94: 319. Σε διώροφη οικοδ
 • Page 95 and 96: 325. Σε κτίριο κατοικ
 • Page 97 and 98: 334. Τριώροφη οικοδο
 • Page 99 and 100: 340. Σε περίπτωση νομ
 • Page 101 and 102: 349. Όμορα οικόπεδα ι
 • Page 103 and 104: 356. Σε οικόπεδο Α έχ
 • Page 105 and 106: 362. Σε κτίσμα με Ο.Α.
 • Page 107 and 108: 373. Το πρόστιμο για
 • Page 109 and 110: 383. Σε περίπτωση τρι
 • Page 111 and 112: 388. Παρακαλώ πολύ, α
 • Page 113 and 114: 395. Κτίσμα με Ο.Α. εκ
 • Page 115 and 116: 401. Για την έγκριση
 • Page 117 and 118: 409. Το ερώτημά μου α
 • Page 119 and 120: 414. Σύμφωνα με άρθρο
 • Page 121 and 122: 424. Έχω εξολοκλήρου
 • Page 123 and 124: 433. Σε αγροτεμάχιο ε
 • Page 125: 437. Αυθαίρετο σε εκτ
 • Page 129 and 130: 451. Παρακαλώ θα ήθελ
 • Page 131 and 132: 462. Υποβάλλω στο Ν4178
 • Page 133 and 134: 472. Εντός παραδοσια
 • Page 135 and 136: 480. Το 1986 εκδίδεται
 • Page 137 and 138: 488. Παρακαλώ όπως με
 • Page 139 and 140: 497. Σε κτίριο με Ο.Α.
 • Page 141 and 142: 506. Οικόπεδο εκτός σ
 • Page 143 and 144: 510. Τακτοποιώ την αλ
 • Page 145 and 146: 520. Σε διώροφο κτίρι
 • Page 147 and 148: 527. Ιδιοκτησία που έ
 • Page 149 and 150: 537. Σε ακίνητο με οι
 • Page 151 and 152: 545. Έχω για ρύθμιση
 • Page 153 and 154: 551. Σύμφωνα με την ε
 • Page 155 and 156: 556. Σε διώροφη οικοδ
 • Page 157 and 158: 567. Η άδεια ανοικοδο
 • Page 159 and 160: 573. Εντός οικοπέδου,
 • Page 161 and 162: 578. Πενταόροφο κτίρ
 • Page 163 and 164: 582. Σε περίπτωση που
 • Page 165 and 166: 589. Κατά τον έλεγχο
 • Page 167 and 168: 594. Kτίσμα συνιδιόκτ
 • Page 169 and 170: 603. Σε ακίνητο εντός
 • Page 171 and 172: 609. Σε οικόπεδο εντό
 • Page 173 and 174: 615. Σε διώροφη οικοδ
 • Page 175 and 176: 622. Μπορούμε να εντά
 • Page 177 and 178:

  635. Τριώροφη οικοδο

 • Page 179 and 180:

  641. Σε τριώροφη οικο

 • Page 181 and 182:

  646. Οικόπεδο με οικο

 • Page 183 and 184:

  651. Σε μεταφορά, αν έ

 • Page 185 and 186:

  655. Σε περίπτωση αυθ

 • Page 187 and 188:

  660. Έχω κάνει υπαγωγ

 • Page 189 and 190:

  670. Σε διώροφο κτήρι

 • Page 191 and 192:

  684. Εγκύκλιος 4/13: «Δ

 • Page 193 and 194:

  690. Από την Ε/Α 610 προ

 • Page 195 and 196:

  695. Σε οικόπεδο εντό

 • Page 197 and 198:

  702. Σε εκτός σχεδίου

 • Page 199 and 200:

  706. Σε τελείως αυθαί

 • Page 201 and 202:

  712. Σε πολυκατοικία

 • Page 203 and 204:

  722. Στην περίπτωση π

 • Page 205 and 206:

  731. Δήλωση είχε γίνε

 • Page 207 and 208:

  735. Ως προς την απάν

 • Page 209 and 210:

  740. Μεταξύ δύο διαμε

 • Page 211 and 212:

  747. Σε ακίνητο που α

 • Page 213 and 214:

  756. Διαβάζοντας πάλ

 • Page 215 and 216:

  759. Σε τριώροφη οικο

 • Page 217 and 218:

  764. Σε οικόπεδο, εντ

 • Page 219 and 220:

  771. Στη νομολογία το

 • Page 221 and 222:

  775. Στο οικόπεδο αυθ

 • Page 223 and 224:

  777. Σε αυθαίρετο, το

 • Page 225 and 226:

  781. Σε 5ώροφο κτίριο

 • Page 227 and 228:

  790. Μετά από έλεγχο

 • Page 229 and 230:

  796. Σύμφωνα με την ε

 • Page 231 and 232:

  802. Διαβάζοντας την

 • Page 233 and 234:

  805. Σε οικισμό κάτω

 • Page 235 and 236:

  813. Ξεκίνησα μια ρύθ

 • Page 237 and 238:

  818. Σε εκτός σχεδίου

 • Page 239 and 240:

  822. Σε οικόπεδο εμβα

 • Page 241 and 242:

  828. Σε οικισμό κάτω

 • Page 243 and 244:

  833. Μια ερώτηση σχετ

 • Page 245 and 246:

  836. Οικόπεδο που τέμ

 • Page 247 and 248:

  841. Σύμφωνα με το άρ

 • Page 249 and 250:

  847. Σε διώροφη οικοδ

 • Page 251 and 252:

  853. Σε υπαγωγή υπάρχ

 • Page 253 and 254:

  860. Σε αυθαίρετη κατ

 • Page 255 and 256:

  863. Σε οικόπεδο 550τ.μ

 • Page 257 and 258:

  871. Έχουμε διώροφο κ

 • Page 259 and 260:

  880. Τι γίνεται με τη

 • Page 261 and 262:

  885. Σε εκτός σχεδίου

 • Page 263 and 264:

  891. Εκτός σχεδίου υπ

 • Page 265 and 266:

  897. Σε περίπτωση που

 • Page 267 and 268:

  904. Σε χώρο υπογείου

 • Page 269 and 270:

  908. Έγινε δήλωση αυθ

 • Page 271 and 272:

  913. Ιδιοκτήτης έχτι

 • Page 273 and 274:

  922. Υπάρχει ισόγεια

 • Page 275 and 276:

  930. Σε οικόπεδο με ο

 • Page 277 and 278:

  935. Ερωτήματα που αφ

 • Page 279 and 280:

  943. Ημιυπαίθριος χώ

 • Page 281 and 282:

  συμπίπτει, επίσης δ

 • Page 283 and 284:

  959. Κατά την ανέγερσ

 • Page 285 and 286:

  968. Πατάρι καταστήμ

 • Page 287 and 288:

  973. Το 1973 εκδόθηκε ά

 • Page 289 and 290:

  978. Έχω μια περίπτωσ

 • Page 291 and 292:

  981. Ένα εκτός σχεδίο

 • Page 293 and 294:

  986. Ακίνητο του ΟΕΚ

 • Page 295 and 296:

  992. Σε εκτός σχεδίου

 • Page 297 and 298:

  996. Ισόγειο κατάστη

 • Page 299 and 300:

  Κατά τη γνώμη μου, γ

 • Page 301 and 302:

  1008. Σε οικοδομή υφι

 • Page 303 and 304:

  iii. Δεν καταλαβαίνω

 • Page 305 and 306:

  1015. Πρόκειται για υ

 • Page 307 and 308:

  1023. Σε οριζόντια ιδ

 • Page 309 and 310:

  1028. Σε εντός σχεδίο

 • Page 311 and 312:

  1035. Σε οικόπεδο εντ

 • Page 313 and 314:

  1041. Μπορεί να υπαχθ

 • Page 315 and 316:

  1046. Όταν σε ιδιοκτη

 • Page 317 and 318:

  1054. Έχω υπόθεση στη

 • Page 319 and 320:

  1061. Ισόγειο ανεξάρτ

 • Page 321 and 322:

  1066. Υπάρχει περίπτω

 • Page 323 and 324:

  1073. Θεωρείτε ότι έν

 • Page 325 and 326:

  1081. Πως μπορώ να αλλ

 • Page 327 and 328:

  1087. Σε τριώροφο κτή

 • Page 329 and 330:

  1092. Από τις Ε/Α 90 και

 • Page 331 and 332:

  1098. Σε αγροτεμάχιο

 • Page 333 and 334:

  1104. Αυθαίρετη κατασ

 • Page 335 and 336:

  1106. Στην ερωτοαπάντ

 • Page 337 and 338:

  1112. Σε οικόπεδο τεμ

 • Page 339 and 340:

  1116. Υπάρχει εγκύκλι

 • Page 341 and 342:

  1121. Η §6 του άρθρου 13

 • Page 343 and 344:

  1125. Σε οικοδομή έχε

 • Page 345 and 346:

  1130. Διώροφο κτίριο

 • Page 347 and 348:

  1136. Αυθαίρετο κτίρι

 • Page 349 and 350:

  1143. Θα ήθελα, σας πα

 • Page 351 and 352:

  1147. Πελάτης μου βάσ

 • Page 353 and 354:

  1154. Θεωρώ ότι ένα ση

 • Page 355 and 356:

  1162. Στην παρ. 3 του ά

 • Page 357 and 358:

  1169. Σε διώροφη κατο

 • Page 359 and 360:

  1176. Σε οικόπεδο, τακ

 • Page 361 and 362:

  1180. Εντός σχεδίου α

 • Page 363 and 364:

  Θα προσπαθήσουμε ν

 • Page 365 and 366:

  1185. Σε μη άρτιο και

 • Page 367 and 368:

  1190. Σε οικόπεδο εντ

 • Page 369 and 370:

  1197. Εντός σχεδίου α

 • Page 371 and 372:

  1201. Πελάτισσά μου δ

 • Page 373 and 374:

  1207. Σε συνέχεια της

 • Page 375 and 376:

  1210. Το άρθρο αναφέρ

 • Page 377 and 378:

  1217. Έχοντας υπόψη τ

 • Page 379 and 380:

  κατεδάφιση τους (επ

 • Page 381 and 382:

  1226. Θα ήθελα να ρωτή

 • Page 383 and 384:

  Κατά την άποψη μου

 • Page 385 and 386:

  1230. Σε γεωτεμάχιο ε

 • Page 387 and 388:

  1236. Έχω ακίνητο μη ά

 • Page 389 and 390:

  1244. Σε οικόπεδο εντ

 • Page 391 and 392:

  1248. Σε γήπεδο εκτός

 • Page 393 and 394:

  1251. Παρακαλώ γνωρίσ

 • Page 395 and 396:

  1253. Το ισόγειο τριώ

 • Page 397 and 398:

  1260. Εντός σχεδίου α

 • Page 399 and 400:

  1263. Πρόκειται για α

 • Page 401 and 402:

  1269. Ιδιοκτήτης με π

 • Page 403 and 404:

  1279. Σε πολυκατοικία

 • Page 405 and 406:

  1289. Θα ήθελα την άπο

 • Page 407 and 408:

  1295. Σε οικοδομική ά

 • Page 409 and 410:

  1300. Στην περιοχή τη

 • Page 411 and 412:

  1308. Θα παρακαλούσα

 • Page 413 and 414:

  1312. Κατοικία προϋφι

 • Page 415 and 416:

  1314. I kΚατεδάφιση απ

 • Page 417 and 418:

  1321. Πως δηλώνεται σ

 • Page 419 and 420:

  1328. Σε περίπτωση πο

 • Page 421 and 422:

  1337. Βιομηχανικό ακί

 • Page 423 and 424:

  1346. Στο ισόγειο οικ

 • Page 425 and 426:

  1354. Κτίσμα σε εκτός

 • Page 427 and 428:

  1361. Σε οικόπεδο εντ

 • Page 429 and 430:

  1369. Σε δύο όμορα οικ

 • Page 431 and 432:

  1377. Όταν σε υφιστάμ

 • Page 433 and 434:

  1388. Είμαι ιδιοκτήτη

 • Page 435 and 436:

  1395. Επαναδιατύπωση

 • Page 437 and 438:

  1401. Καλούμαι να δώσ

 • Page 439 and 440:

  1410. Για αυθαίρετο ε

 • Page 441 and 442:

  1418. Σύµφωνα µε την Ε

 • Page 443 and 444:

  1427. Οι αυθαίρετες κ

 • Page 445 and 446:

  1439. Σε οικισµό προ τ

 • Page 447 and 448:

  1446. Σε υπάρχον ισόγ

 • Page 449 and 450:

  1458. Σε δημοτικό χώρ

 • Page 451 and 452:

  1464. Με βάση το παράδ

 • Page 453 and 454:

  1473. Σε μια οικοδομή

 • Page 455 and 456:

  1480. Ισόγειος όροφος

 • Page 457 and 458:

  1485. Κτίριο με χρήση

 • Page 459 and 460:

  1487. Σε γήπεδο εκτός

 • Page 461 and 462:

  1491. Σε οικόπεδο εντ

 • Page 463 and 464:

  1500. Το έτος 1992 εκδόθ

 • Page 465 and 466:

  1503. Οικόπεδο εντός

 • Page 467 and 468:

  1513. Μου ζητείται να

 • Page 469 and 470:

  1522. Σε υπόγειο με ύψ

 • Page 471 and 472:

  1528. Σε αγροτεμάχιο

 • Page 473 and 474:

  1538. Στην κατηγορία 4

 • Page 475 and 476:

  1546. Στο άρθρο 99 αναφ

 • Page 477:

  1558. Άρθρο 11 §2 Η φράσ

Μεταφορτώστε το Κείμενο του Κεφαλαίου - Πύλη Παιδαγωγικού ...
1 - 3S新闻周刊 - 3sNews
entertainment №1 19 декабря 2008
Выпуск 1 - Российский государственный профессионально ...
Verba volant, scripta manent - Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu
vydanie 1/2012 www .dre.pl - OKNA IDEAL
vydanie 1/2012 www .dre.pl - OKNA IDEAL
Презентация Famatech (часть 1)
PBMR 1 (28) / 2016
Μεταφορτώστε το Κείμενο του Κεφαλαίου - Πύλη Παιδαγωγικού ...
CENÍK nájemného Platí od 1. února 2013 Poděbrady _ ... - NorWit
Lesson 1: Being a Hacker - Hacker Highschool
1. Demontáž - Citroen C5 club
BEST - naTura®i - vii - STAVOMARKET
Littera Scripta 2010 roč. 3 č. 1-2 - Vysoká škola technická a ...
Page 1 of 9 17/06/2008 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl ...
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ∆ιπλωµατική Εργασία ...
Anemoessa Article 3 - Landscapes (final)[1] - Med-ina.org
Návod na montáž plotů a zídek z prvků BEST - STAVOMARKET