Views
5 days ago

Αυθαιρέτων Διαδυκτιο 1-64f

215.

215. Συνάδελφοι νομίζω ότι η απάντησή σας το ερώτημα 31 της πρώτης ομάδας ερωταπαντήσεων είναι βεβιασμένη, εσφαλμένη και εν πάση περιπτώσει χρήζει δεσμευτικής απάντησης από το υπουργείο υπό μορφή εγκυκλίου. Συγκεκριμένα στον νόμο (άρθρο 4) αναφέρεται ότι: α. Για οικόπεδα/γήπεδα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού η αποδεκτή απόκλιση ορίζεται σε ποσοστό ±5%. β. Για τα εκτός σχεδίου οικόπεδα/γήπεδα η αποδεκτή απόκλιση ορίζεται σε ποσοστό ±10%. "3. Εμβαδομετρήσεις οικοπέδων/γηπέδων που έχουν συμπεριληφθεί σε διοικητικές πράξεις και δικαιοπραξίες εν γένει, οι οποίες είναι εντός της αποκλίσεως του προηγούμενου εδαφίου, θεωρούνται αποδεκτές και δεν απαιτείται η αναθεώρηση της οικοδομικής αδείας, καθώς και η διόρθωση – τροποποίηση των τίτλων κτήσης για την έκδοση άδειας δόμησης." Εσείς απαντάτε στο ερώτημα 31 (Αρχείο 1ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων) "Σύμφωνα με το παράρτημα Α στο πεδίο της Οικοδομικής Άδειας επιλέγουμε "ΟΧΙ" στην περίπτωση που το οικόπεδο/γήπεδο δεν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο παρά τα αντιθέτως αναφερόμενα στην οικοδομική άδεια. Συνεπώς το κτίριο θα πρέπει να θεωρηθεί ως εντελώς αυθαίρετο. " Και στο παράρτημα αναφέρεται ότι: "Θεωρείται ότι δεν υπάρχει οικοδομική άδεια όταν από την αιτιολόγηση της τεχνικής έκθεσης του μηχανικού προκύπτει ότι: β) το οικόπεδο/γήπεδο δεν είναι άρτιο, παρά τα αντιθέτως αναγραφόμενα στην σχετική οικοδομική άδεια" Κατά την γνώμη μου πρέπει να διευκρινιστεί ρητώς (με εγκύκλιο) αν αφορά η συγκεκριμένη αναφορά στο παράρτημα τα οικόπεδα π.χ. των 3900m 2 αντί των 4000m 2 (δηλαδή ανεξαρτήτως ποσοστού απόκλισης), ή αν αφορά όσα έχουν απόκλιση μεγαλύτερη του 10%. Αν ισχύει το πρώτο, αδυνατώ να αντιληφθώ σε τί αφορούν τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του νόμου, και επί πλέον αδυνατώ να αποδεχθώ ότι το πνεύμα του νομοθέτη είναι να πληρώσει το ίδιο πρόστιμο κάποιος που έχει 50% απόκλιση στο τοπογραφικό και κάποιος που έχει απόκλιση μέσα στα όρια του 10% που αναφέρεται στο άρθρο 4. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει δεσμευτική εγκύκλιος από πλευράς υπουργείου και όχι εικασίες. Όπως ξέρουμε η μη αρτιότητα δεν εξαρτάται μόνο από το εμβαδόν, αλλά και από πολλούς άλλους παράγοντες. Η γενική αναφορά στο παράρτημα δεν είναι καθόλου διαφωτιστική. Συνάδελφε, δεν μπορεί κανείς να είναι αντίθετος στην αναφορά σου ότι το ΥΠΕΚΑ πρέπει να εκδώσει Εγκύκλιο επί του θέματος (και επί πολλών άλλων). Για παρόμοιο θέμα υπάρχει αναφορά τόσο στην ερώτηση 136 και σε αυτή την ομάδα απαντήσεων, π.χ. στην ερώτηση 191. Ας δούμε το θέμα από την αρχή. Άδεια που έχει εκδοθεί σε αγροτεμάχιο 3900m 2 με αρτιότητα 4000m 2 , σε περίπτωση καταγγελίας θα ανακληθεί για ψευδή αποτύπωση. Αυτό νομίζω είναι γενικά αποδεκτό. Εσύ ως μηχανικός μπορείς να τακτοποιήσεις αφού πλέον στο εκτός σχεδίου ΔΕΝ χρειάζεται νέο τοπογραφικό για την υπαγωγή, μπορείς να δώσεις βεβαίωση μεταβίβασης αφού θα έχεις ένα τακτοποιημένο ακίνητο και το νέο τοπογραφικό (το οποίο είναι απαραίτητο στα εκτός σχεδίου για την δήλωση μεταβίβασης) θα είναι μέσα στην απόκλιση του 10%. Υπάρχει η γενική αρχή του τεκμηρίου νομιμότητας που χαρακτηρίζει διοικητικές πράξεις , οι οποίες έστω και αν είναι εμφανώς παράνομες, εικάζονται νόμιμες και παράγουν όλες τις έννομες συνέπειες τους μέχρι να ακυρωθούν ή να ανακληθούν. Από τη στιγμή όμως που ο μηχανικός θα αναφέρει και θα αιτιολογήσει στην Τ.Ε. ότι το οικόπεδο/γήπεδο δεν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο (για όποιον λόγο) και επιλεγεί στο κουτάκι της άδειας το ΟΧΙ, τότε δε μπορεί παρά να θεωρηθεί το σύνολο του κτίσματος ως αυθαιρέτου. 14 www.dielixis.gr 2104816595

216. Έχω για έλεγχο αυθαιρεσιών ανεξάρτητη από το υπόλοιπο συγκρότημα μεζονέτα αποτελούμενη από ισόγειο, υπόγειο και όροφο με 3 οριζόντιες ιδιοκτησίες, δηλαδή 2 οριζόντιες σε ισόγειο και υπόγειο και ένα μικρό διαμέρισμα στον 1ο όροφο. Το κτίσμα είναι ανεξάρτητο στατικά από τις υπόλοιπες μεζονέτες του συγκροτήματος που έχουν χρήση κατοικίας και υπάρχει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας. Η επικρατούσα χρήση σε όλο το συγκρότημα είναι κατοικία, στο ανεξάρτητο στατικά όμως κτίσμα που ελέγχω είναι τραπεζικό κατάστημα. Στο ισόγειο και το υπόγειο που κατά την Ο.Α. και την σύσταση είναι καταστήματα, λειτουργεί χωρίς έκδοση Ο.Α. για αλλαγή χρήσης τραπεζικό κατάστημα. Οι δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες του ισογείου και του υπογείου όπου λειτουργεί το τραπεζικό κατάστημα δεν έχουν υπερβάσεις δόμησης, κάλυψης και ύψους και το κτίσμα έχει σύννομη θέση. Σύμφωνα με το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης άρθρο 2, δεν απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας στην περίπτωση που: - έχει εφαρμοστεί η εγκεκριμένη στατική μελέτη ως προς τις διαστάσεις του φέροντος οργανισμού και μεταξύ άλλων - Το σύνολο των αυθαίρετων κατασκευών ανά διηρημένη ιδιοκτησία δεν υπερβαίνει τα 20m 2 . Με δεδομένο ότι οι οριζόντιες που ελέγχω πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις απαλλαγής αφού στις προϋποθέσεις απαλλαγής γίνεται αναφορά μόνο σε αυθαίρετες κατασκευές και όχι και σε αυθαίρετες χρήσεις, δεν έχω υπερβάσεις εμβαδών και έχει τηρηθεί η εγκεκριμένη στατική μελέτη. Όπως πολύ σωστά λέτε, μεταφέρετε διατάξεις από το σχέδιο της Υ.Α. που βγήκε σε διαβούλευση. Πριν δούμε το τελικό κείμενο δεν μπορούμε να πούμε τίποτα επί του θέματος. 217. Θα ήθελα να μου διευκρινίσετε πως δηλώνονται οι ανοικτοί ημιϋπαίθριοι χώροι οι οποίοι έχουν κατασκευαστεί καθ΄ υπέρβαση της οικοδομικής άδειας (εκτός νόμιμου περιγράμματος): a) με αναλυτικό προϋπολογισμό; b) με υπέρβαση δόμησης και κάλυψης κύριων χώρων; c) με υπέρβαση δόμησης και κάλυψης βοηθητικών χώρων; Ο υπολογισμός του προστίμου ενός Η/Χ γίνεται με αναλυτικό, ανεξαρτήτως του αν το σύνολο των Η/Χ ξεπερνάει το επιτρεπόμενο από τον οικοδομικό κανονισμό ποσοστό και ανεξαρτήτως αν παραβιάζει πλάγιες αποστάσεις ή προκήπιο. 218. Σε αγροτεμάχιο υπάρχει ένα μόνο κτίριο που αποτελείται από αγροτική-γεωργική αποθήκη η οποία θα υπολογιστεί ως κύριος χώρος σύμφωνα με την εγκύκλιο 4. Ακριβώς δίπλα υπάρχει στάβλος. (δηλαδή στον ίδιο όγκο κτιρίου) i. Μπορεί αυτός ο στάβλος να πάρει τον μειωτικό συντελεστή αφού είναι βοηθητικός χώρος της γεωργικής αποθήκης; ii. Στην περίπτωση που η αγροτική αποθήκη είναι

 • Page 1 and 2:

  1. Αν έχω μια ισόγει

 • Page 3 and 4:

  8. Σε περίπτωση δήλω

 • Page 5 and 6:

  12. Κατά την μεταφορ

 • Page 7 and 8:

  18. Στο άρθρο 23 παράγ

 • Page 9 and 10:

  22. Με βάση τον Ν.Ο.Κ.

 • Page 11 and 12: 27. Κτίσμα με αυθαίρ
 • Page 13 and 14: 36. Έχει γίνει ολοκλ
 • Page 15 and 16: 39. Έχουμε μια ισόγε
 • Page 17 and 18: 43. Παρακαλώ όπως με
 • Page 19 and 20: 46. Εντός οικοπέδου
 • Page 21 and 22: 56. Σε περίπτωση που
 • Page 23 and 24: 65. Στο δώμα πολυκατ
 • Page 25 and 26: 74. Στην κατηγορία 2
 • Page 27 and 28: 79. Σε αυθαίρετη κατ
 • Page 29 and 30: 86. Κτίσμα με αυθαίρ
 • Page 31 and 32: 92. Έχω ένα οικόπεδο
 • Page 33 and 34: 99. Σας παρακαλώ θερ
 • Page 35 and 36: 107. Κατηγόρια 1: σε π
 • Page 37 and 38: 117. Αναφέρεται ότι γ
 • Page 39 and 40: 125. Έχουν υποβληθεί
 • Page 41 and 42: 132. Ημιυπαίθριοι χώ
 • Page 43 and 44: 139. Σε κτίριο που έχ
 • Page 45 and 46: 146. Έχω κάνει δήλωση
 • Page 47 and 48: 154. Στον Ν.4014/2011 είχα
 • Page 49 and 50: 162. Μια δήλωση του Ν.
 • Page 51 and 52: 170. Σε κατοικία, εντ
 • Page 53 and 54: 177. Σε περίπτωση που
 • Page 55 and 56: 187. Ισόγειο κτίσμα μ
 • Page 57 and 58: 196. Για ισόγεια κατο
 • Page 59 and 60: 202. Έχω μετακίνηση κ
 • Page 61: 212. Ο νόμος αναφέρει
 • Page 65 and 66: 224. Σε διώροφο κτίσμ
 • Page 67 and 68: Συνάδελφε, η τοποθέ
 • Page 69 and 70: 233. Σε αυθαίρετο εκτ
 • Page 71 and 72: 242. Για το ερώτημα 89
 • Page 73 and 74: 254. Δήλωση του Ν.4014/11
 • Page 75 and 76: 260. Σε αγροτεμάχιο 4,
 • Page 77 and 78: 268. Στην ερώτηση 219 α
 • Page 79 and 80: 274. Σε κτίριο με οικ
 • Page 81 and 82: 281. Σε παραδοσιακό ο
 • Page 83 and 84: 288. Σύμφωνα με το ΦΕ
 • Page 85 and 86: 295. Επανέρχομαι στη
 • Page 87 and 88: 300. Σε οικόπεδο εντό
 • Page 89 and 90: 306. Εντός οικισμού κ
 • Page 91 and 92: 311. Σε οικοδομική άδ
 • Page 93 and 94: 319. Σε διώροφη οικοδ
 • Page 95 and 96: 325. Σε κτίριο κατοικ
 • Page 97 and 98: 334. Τριώροφη οικοδο
 • Page 99 and 100: 340. Σε περίπτωση νομ
 • Page 101 and 102: 349. Όμορα οικόπεδα ι
 • Page 103 and 104: 356. Σε οικόπεδο Α έχ
 • Page 105 and 106: 362. Σε κτίσμα με Ο.Α.
 • Page 107 and 108: 373. Το πρόστιμο για
 • Page 109 and 110: 383. Σε περίπτωση τρι
 • Page 111 and 112: 388. Παρακαλώ πολύ, α
 • Page 113 and 114:

  395. Κτίσμα με Ο.Α. εκ

 • Page 115 and 116:

  401. Για την έγκριση

 • Page 117 and 118:

  409. Το ερώτημά μου α

 • Page 119 and 120:

  414. Σύμφωνα με άρθρο

 • Page 121 and 122:

  424. Έχω εξολοκλήρου

 • Page 123 and 124:

  433. Σε αγροτεμάχιο ε

 • Page 125 and 126:

  437. Αυθαίρετο σε εκτ

 • Page 127 and 128:

  443. Ισόγεια αγροτικ

 • Page 129 and 130:

  451. Παρακαλώ θα ήθελ

 • Page 131 and 132:

  462. Υποβάλλω στο Ν4178

 • Page 133 and 134:

  472. Εντός παραδοσια

 • Page 135 and 136:

  480. Το 1986 εκδίδεται

 • Page 137 and 138:

  488. Παρακαλώ όπως με

 • Page 139 and 140:

  497. Σε κτίριο με Ο.Α.

 • Page 141 and 142:

  506. Οικόπεδο εκτός σ

 • Page 143 and 144:

  510. Τακτοποιώ την αλ

 • Page 145 and 146:

  520. Σε διώροφο κτίρι

 • Page 147 and 148:

  527. Ιδιοκτησία που έ

 • Page 149 and 150:

  537. Σε ακίνητο με οι

 • Page 151 and 152:

  545. Έχω για ρύθμιση

 • Page 153 and 154:

  551. Σύμφωνα με την ε

 • Page 155 and 156:

  556. Σε διώροφη οικοδ

 • Page 157 and 158:

  567. Η άδεια ανοικοδο

 • Page 159 and 160:

  573. Εντός οικοπέδου,

 • Page 161 and 162:

  578. Πενταόροφο κτίρ

 • Page 163 and 164:

  582. Σε περίπτωση που

 • Page 165 and 166:

  589. Κατά τον έλεγχο

 • Page 167 and 168:

  594. Kτίσμα συνιδιόκτ

 • Page 169 and 170:

  603. Σε ακίνητο εντός

 • Page 171 and 172:

  609. Σε οικόπεδο εντό

 • Page 173 and 174:

  615. Σε διώροφη οικοδ

 • Page 175 and 176:

  622. Μπορούμε να εντά

 • Page 177 and 178:

  635. Τριώροφη οικοδο

 • Page 179 and 180:

  641. Σε τριώροφη οικο

 • Page 181 and 182:

  646. Οικόπεδο με οικο

 • Page 183 and 184:

  651. Σε μεταφορά, αν έ

 • Page 185 and 186:

  655. Σε περίπτωση αυθ

 • Page 187 and 188:

  660. Έχω κάνει υπαγωγ

 • Page 189 and 190:

  670. Σε διώροφο κτήρι

 • Page 191 and 192:

  684. Εγκύκλιος 4/13: «Δ

 • Page 193 and 194:

  690. Από την Ε/Α 610 προ

 • Page 195 and 196:

  695. Σε οικόπεδο εντό

 • Page 197 and 198:

  702. Σε εκτός σχεδίου

 • Page 199 and 200:

  706. Σε τελείως αυθαί

 • Page 201 and 202:

  712. Σε πολυκατοικία

 • Page 203 and 204:

  722. Στην περίπτωση π

 • Page 205 and 206:

  731. Δήλωση είχε γίνε

 • Page 207 and 208:

  735. Ως προς την απάν

 • Page 209 and 210:

  740. Μεταξύ δύο διαμε

 • Page 211 and 212:

  747. Σε ακίνητο που α

 • Page 213 and 214:

  756. Διαβάζοντας πάλ

 • Page 215 and 216:

  759. Σε τριώροφη οικο

 • Page 217 and 218:

  764. Σε οικόπεδο, εντ

 • Page 219 and 220:

  771. Στη νομολογία το

 • Page 221 and 222:

  775. Στο οικόπεδο αυθ

 • Page 223 and 224:

  777. Σε αυθαίρετο, το

 • Page 225 and 226:

  781. Σε 5ώροφο κτίριο

 • Page 227 and 228:

  790. Μετά από έλεγχο

 • Page 229 and 230:

  796. Σύμφωνα με την ε

 • Page 231 and 232:

  802. Διαβάζοντας την

 • Page 233 and 234:

  805. Σε οικισμό κάτω

 • Page 235 and 236:

  813. Ξεκίνησα μια ρύθ

 • Page 237 and 238:

  818. Σε εκτός σχεδίου

 • Page 239 and 240:

  822. Σε οικόπεδο εμβα

 • Page 241 and 242:

  828. Σε οικισμό κάτω

 • Page 243 and 244:

  833. Μια ερώτηση σχετ

 • Page 245 and 246:

  836. Οικόπεδο που τέμ

 • Page 247 and 248:

  841. Σύμφωνα με το άρ

 • Page 249 and 250:

  847. Σε διώροφη οικοδ

 • Page 251 and 252:

  853. Σε υπαγωγή υπάρχ

 • Page 253 and 254:

  860. Σε αυθαίρετη κατ

 • Page 255 and 256:

  863. Σε οικόπεδο 550τ.μ

 • Page 257 and 258:

  871. Έχουμε διώροφο κ

 • Page 259 and 260:

  880. Τι γίνεται με τη

 • Page 261 and 262:

  885. Σε εκτός σχεδίου

 • Page 263 and 264:

  891. Εκτός σχεδίου υπ

 • Page 265 and 266:

  897. Σε περίπτωση που

 • Page 267 and 268:

  904. Σε χώρο υπογείου

 • Page 269 and 270:

  908. Έγινε δήλωση αυθ

 • Page 271 and 272:

  913. Ιδιοκτήτης έχτι

 • Page 273 and 274:

  922. Υπάρχει ισόγεια

 • Page 275 and 276:

  930. Σε οικόπεδο με ο

 • Page 277 and 278:

  935. Ερωτήματα που αφ

 • Page 279 and 280:

  943. Ημιυπαίθριος χώ

 • Page 281 and 282:

  συμπίπτει, επίσης δ

 • Page 283 and 284:

  959. Κατά την ανέγερσ

 • Page 285 and 286:

  968. Πατάρι καταστήμ

 • Page 287 and 288:

  973. Το 1973 εκδόθηκε ά

 • Page 289 and 290:

  978. Έχω μια περίπτωσ

 • Page 291 and 292:

  981. Ένα εκτός σχεδίο

 • Page 293 and 294:

  986. Ακίνητο του ΟΕΚ

 • Page 295 and 296:

  992. Σε εκτός σχεδίου

 • Page 297 and 298:

  996. Ισόγειο κατάστη

 • Page 299 and 300:

  Κατά τη γνώμη μου, γ

 • Page 301 and 302:

  1008. Σε οικοδομή υφι

 • Page 303 and 304:

  iii. Δεν καταλαβαίνω

 • Page 305 and 306:

  1015. Πρόκειται για υ

 • Page 307 and 308:

  1023. Σε οριζόντια ιδ

 • Page 309 and 310:

  1028. Σε εντός σχεδίο

 • Page 311 and 312:

  1035. Σε οικόπεδο εντ

 • Page 313 and 314:

  1041. Μπορεί να υπαχθ

 • Page 315 and 316:

  1046. Όταν σε ιδιοκτη

 • Page 317 and 318:

  1054. Έχω υπόθεση στη

 • Page 319 and 320:

  1061. Ισόγειο ανεξάρτ

 • Page 321 and 322:

  1066. Υπάρχει περίπτω

 • Page 323 and 324:

  1073. Θεωρείτε ότι έν

 • Page 325 and 326:

  1081. Πως μπορώ να αλλ

 • Page 327 and 328:

  1087. Σε τριώροφο κτή

 • Page 329 and 330:

  1092. Από τις Ε/Α 90 και

 • Page 331 and 332:

  1098. Σε αγροτεμάχιο

 • Page 333 and 334:

  1104. Αυθαίρετη κατασ

 • Page 335 and 336:

  1106. Στην ερωτοαπάντ

 • Page 337 and 338:

  1112. Σε οικόπεδο τεμ

 • Page 339 and 340:

  1116. Υπάρχει εγκύκλι

 • Page 341 and 342:

  1121. Η §6 του άρθρου 13

 • Page 343 and 344:

  1125. Σε οικοδομή έχε

 • Page 345 and 346:

  1130. Διώροφο κτίριο

 • Page 347 and 348:

  1136. Αυθαίρετο κτίρι

 • Page 349 and 350:

  1143. Θα ήθελα, σας πα

 • Page 351 and 352:

  1147. Πελάτης μου βάσ

 • Page 353 and 354:

  1154. Θεωρώ ότι ένα ση

 • Page 355 and 356:

  1162. Στην παρ. 3 του ά

 • Page 357 and 358:

  1169. Σε διώροφη κατο

 • Page 359 and 360:

  1176. Σε οικόπεδο, τακ

 • Page 361 and 362:

  1180. Εντός σχεδίου α

 • Page 363 and 364:

  Θα προσπαθήσουμε ν

 • Page 365 and 366:

  1185. Σε μη άρτιο και

 • Page 367 and 368:

  1190. Σε οικόπεδο εντ

 • Page 369 and 370:

  1197. Εντός σχεδίου α

 • Page 371 and 372:

  1201. Πελάτισσά μου δ

 • Page 373 and 374:

  1207. Σε συνέχεια της

 • Page 375 and 376:

  1210. Το άρθρο αναφέρ

 • Page 377 and 378:

  1217. Έχοντας υπόψη τ

 • Page 379 and 380:

  κατεδάφιση τους (επ

 • Page 381 and 382:

  1226. Θα ήθελα να ρωτή

 • Page 383 and 384:

  Κατά την άποψη μου

 • Page 385 and 386:

  1230. Σε γεωτεμάχιο ε

 • Page 387 and 388:

  1236. Έχω ακίνητο μη ά

 • Page 389 and 390:

  1244. Σε οικόπεδο εντ

 • Page 391 and 392:

  1248. Σε γήπεδο εκτός

 • Page 393 and 394:

  1251. Παρακαλώ γνωρίσ

 • Page 395 and 396:

  1253. Το ισόγειο τριώ

 • Page 397 and 398:

  1260. Εντός σχεδίου α

 • Page 399 and 400:

  1263. Πρόκειται για α

 • Page 401 and 402:

  1269. Ιδιοκτήτης με π

 • Page 403 and 404:

  1279. Σε πολυκατοικία

 • Page 405 and 406:

  1289. Θα ήθελα την άπο

 • Page 407 and 408:

  1295. Σε οικοδομική ά

 • Page 409 and 410:

  1300. Στην περιοχή τη

 • Page 411 and 412:

  1308. Θα παρακαλούσα

 • Page 413 and 414:

  1312. Κατοικία προϋφι

 • Page 415 and 416:

  1314. I kΚατεδάφιση απ

 • Page 417 and 418:

  1321. Πως δηλώνεται σ

 • Page 419 and 420:

  1328. Σε περίπτωση πο

 • Page 421 and 422:

  1337. Βιομηχανικό ακί

 • Page 423 and 424:

  1346. Στο ισόγειο οικ

 • Page 425 and 426:

  1354. Κτίσμα σε εκτός

 • Page 427 and 428:

  1361. Σε οικόπεδο εντ

 • Page 429 and 430:

  1369. Σε δύο όμορα οικ

 • Page 431 and 432:

  1377. Όταν σε υφιστάμ

 • Page 433 and 434:

  1388. Είμαι ιδιοκτήτη

 • Page 435 and 436:

  1395. Επαναδιατύπωση

 • Page 437 and 438:

  1401. Καλούμαι να δώσ

 • Page 439 and 440:

  1410. Για αυθαίρετο ε

 • Page 441 and 442:

  1418. Σύµφωνα µε την Ε

 • Page 443 and 444:

  1427. Οι αυθαίρετες κ

 • Page 445 and 446:

  1439. Σε οικισµό προ τ

 • Page 447 and 448:

  1446. Σε υπάρχον ισόγ

 • Page 449 and 450:

  1458. Σε δημοτικό χώρ

 • Page 451 and 452:

  1464. Με βάση το παράδ

 • Page 453 and 454:

  1473. Σε μια οικοδομή

 • Page 455 and 456:

  1480. Ισόγειος όροφος

 • Page 457 and 458:

  1485. Κτίριο με χρήση

 • Page 459 and 460:

  1487. Σε γήπεδο εκτός

 • Page 461 and 462:

  1491. Σε οικόπεδο εντ

 • Page 463 and 464:

  1500. Το έτος 1992 εκδόθ

 • Page 465 and 466:

  1503. Οικόπεδο εντός

 • Page 467 and 468:

  1513. Μου ζητείται να

 • Page 469 and 470:

  1522. Σε υπόγειο με ύψ

 • Page 471 and 472:

  1528. Σε αγροτεμάχιο

 • Page 473 and 474:

  1538. Στην κατηγορία 4

 • Page 475 and 476:

  1546. Στο άρθρο 99 αναφ

 • Page 477:

  1558. Άρθρο 11 §2 Η φράσ

Slajd 1 - wseie
1 - 3S新闻周刊 - 3sNews
entertainment №1 19 декабря 2008
Diapositiva 1 - Natura Mediterraneo
Makieta 1 - Drogerie Natura
publication(1)
Page 1 Page 2 NATURA NATURANS Castello di San Giusto, Museo ...
vydanie 1/2012 www .dre.pl - OKNA IDEAL
vydanie 1/2012 www .dre.pl - OKNA IDEAL
Презентация Famatech (часть 1)
Snímka 1
Экоград для CD диска(1).pdf
1 bruska stolní - Profix
CEM&TY; nr 1(19)/2012 - Lafarge
PBMR 1 (28) / 2016
OP 1-06 - Geopark Český ráj
CENÍK nájemného Platí od 1. února 2013 Poděbrady _ ... - NorWit
Lesson 1: Being a Hacker - Hacker Highschool
共 有 デモコール 文 順 番 1 番 プラム
ДА БУДЕТ ЦВЕТ!
1. Demontáž - Citroen C5 club
Littera Scripta 2010 roč. 3 č. 1-2 - Vysoká škola technická a ...
POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU z dnia 18 czerwca 1980 r.1
BEST - naTura®i - vii - STAVOMARKET
Anemoessa Article 3 - Landscapes (final)[1] - Med-ina.org
Návod na montáž plotů a zídek z prvků BEST - STAVOMARKET
Untitled document - Google Docs (1)