Views
9 months ago

BIO 9 UC 9.pregled

9. Ekologija Kaj

9. Ekologija Kaj preučujejo ekologi? Ekologi opazujejo dogajanje v naravi, ga ustrezno opisujejo, razlagajo vzroke dogodkov in ovrednotijo njihov pomen za delovanje ekosistema. Za dogodke, ki na živa bitja vplivajo slabo, po potrebi iščejo možne rešitve. Preberi si spodnji primer in razmisli, kakšna je vloga ekologov pri reševanju opisane situacije pridelovalca krompirja. Pogosto se zgodi, da je pridelek krompirja ali drugih poljščin popolnoma uničen zaradi prekomerne namnožitve strun, ličink hroščev pokalic, ki se prehranjujejo s koreninami in gomolji različnih vrst rastlin. Odrasle živali najraje odlagajo jajčeca na njivskih površinah, zaraščenih s plevelom, kjer prst vsaj nekaj let ni bila obdelana. Takšna prst zagotavlja ugodne življenjske razmere za strune (dovolj hrane in vode). Te tako povzročijo največ škode na pridelkih, ki smo jih zasadili na preoranih travnikih. Gospodarska škoda je še posebej velika, kadar je v prsti premalo vlage (zaradi suše) in se ličinke zavrtajo v rastline, kjer iščejo vodo. Strune Gomolji krompirja, ki so jih navrtale strune Pri zaščiti pridelka pred strunami ekologe zanima več stvari. Pojasniti želijo, zakaj in kje je do prekomerne namnožitve prišlo, kje odrasle živali najraje ležejo jajčeca, kakšna prst jim najbolj ustreza, kakšne so njihove prehranjevalne navade in kako omejiti ali preprečiti njihovo prekomerno namnožitev v prihodnosti na način, ki ne bo škodljiv za druge vrste v ekosistemu in za človeka. Beseda ekološki oziroma predpona eko sta pogosto napačno uporabljeni. Ekološki avtomobili, ekološki pralni stroji, ekološke akcije pobiranja smeti in ločevanje odpadkov na ekoloških otokih, ekošole, eko bralna značka, ekološke sijalke itd. nimajo nič skupnega z ekologijo. Tovrstne dejavnosti so povezane z varstvom okolja, in ne z ekologijo, ki preučuje organizme v povezavi z njihovim okoljem. Emisije in odpadki sicer vplivajo na organizme, omejevanje njihovega širjenja ali zbiranje pa ne sodita med probleme, ki jih preučuje ekologija. Pogosto je predpona eko zlorabljena tudi za boljšo prodajo izdelkov. 120

Ponovitev Povzetek .................................................................. Organizmi so se skozi evolucijsko zgodovino razvijali, se prilagajali, med njimi pa so se ustvarili raznoliki odnosi. Na življenje vsakega posameznega organizma vplivajo ne le živi dejavniki, torej drugi organizmi, ampak tudi neživi dejavniki v okolju. Odnose med organizmi ter odnose med organizmi in njihovim okoljem preučuje ekologija. Vse vrste živih bitij v določenem okolju skupaj z neživimi dejavniki sestavljajo ekosistem. Organizmi v ekosistemu so med seboj v stalnem ali občasnem odnosu in sestavljajo življenjske združbe ali biocenoze, ki omogočajo obstoj vsem udeležencem. Ekosistemi se razlikujejo po razmerah za življenje (neživi dejavniki) in združbah (živi dejavniki), ki jih soustvarjajo, prav tako so raznoliki medvrstni odnosi. Organizmi so lahko med sabo tesno povezani v sožitju ali simbiozi, določena vrsta organizma lahko drugo zajeda, jo pleni, ji pomaga preživeti, ali pa organizmi med seboj tekmujejo za dobrine. Proizvajalci, porabniki in razkrojevalci so povezani v prehranjevalni splet, v katerem snovi krožijo, energija pa teče skozenj. Število organizmov, ki jih podpira določen ekosistem, je odvisno od razpoložljivih virov. Rast populacij omejujejo pomanjkanje virov in drugi dejavniki, kot so bolezni, plenilci in podnebje. Ekosistemi na različnih geografskih širinah in nadmorskih višinah so povezani v večje naravne enote, imenovane biomi. Večinoma se imenujejo po rastlinskih združbah, saj jim te dajejo značilni videz. Vsi biomi na planetu so povezani v biosfero. Biosfera so vsi med seboj povezani živi organizmi na Zemlji. Ponovitev ................................................................ biocenoza – življenjska združba različnih vrst, ki so se naselile na določenem prostoru biom – geografsko območje Zemlje z značilnimi podnebnimi in talnimi razmerami ter življenjskimi združbami biosfera – vsa živa bitja na Zemlji biotop – fizični prostor z vsemi neživimi dejavniki, v katerem živijo različne vrste ekologija – panoga biologije, ki preučuje odnose med organizmi ter odnose med organizmi in njihovim okoljem ekosistem – vse vrste v življenjski združbi z vsemi neživimi dejavniki okolja habitat – fizični prostor z vsemi neživimi dejavniki, v katerem določena vrsta najde ustrezne razmere za življenje in razmnoževanje pionirske vrste – vrste, ki prve naselijo nenaseljeno območje prehranjevalni splet – medsebojna povezava prehranjevalnih verig v življenjski združbi sukcesija – razvoj neke združbe od golih tal do na novo izoblikovane združbe, ki je v dinamičnem ravnotežju s svojim okoljem Dejavnosti ............................................................... • Na primeru razloži, kaj je sukcesija ali ekološko zaporedje. • Naštej tri primere dejavnikov, ki vplivajo na to, da vrste v naravi ne naraščajo neomejeno. 121