Views
9 months ago

BIO 9 UC 9.pregled

Ponovitev 9. Ekologija

Ponovitev 9. Ekologija • Izberi ekosistem (gozd, travnik, mlaka, ribnik, potok, urbano okolje) v svoji okolici in ga razišči. Najprej s pomočjo literature ugotovi osnovne značilnosti izbranega ekosistema, nato opravi še terensko delo. Naredi popis vrst; seznam živalskih in rastlinskih vrst, ki jih opaziš. Pri tem ti bodo v pomoč slikovna literatura živali in rastlin, daljnogled in fotoaparat. Naštej nežive dejavnike v ekosistemu in razloži kakšni so pogoji za bivanje. Kako so organizmi prilagojeni na okolje? Pozorno opazuj prisotna onesnažila in zapiši, katera so. Svoje rezultate predstavi sošolcem in sošolkam ter se z njimi pogovori o razlikah in podobnostih ekosistemov, ki ste jih raziskali. • S pomočjo literature ali svetovnega spleta ugotovi, zakaj so zgradbe pomembne za turško grlico, sivo podgano in belo pastirico. V okolici svojega doma poskušaj najti gnezdo mestne lastovke in štorklje. Na spletu poizvedi, ali ju najdemo povsod po Sloveniji. naraščanje prebivalstva tujerodne vrste letni časi spreminjanje okolja biotop + biocenoza nenadne spremembe EKOLOGIJA ekosistem ekološka sukcesija biom pionirske vrste odnosi med organizmi biosfera tekmovanje priskledništvo mutualizem plenilstvo parazitizem prehranjevalni splet 122

10. Vpliv človeka na biosfero Sodobna družba s svojim razvojem vpliva na razmere v naravi. Podatki o stanju biotske pestrosti in o njenem upadanju so skrb vzbujajoči. Neokrnjena narava izginja. Vedno širša so spoznanja, da svojega početja ne bomo mogli dolgo nadaljevati. Iz teh spoznanj izhaja trud, da bi ohranili naravo in obvarovali raznolike oblike življenja. Zaradi njih in zaradi nas samih, ki smo njihov sestavni del. Ključni pojmi • degradacija • onesnaževanje • ozonska luknja • tujerodne vrste • trajnostni razvoj • varstvo okolja • varstvo narave • ogrožena vrsta • zavarovana območja • biološki monitoring • bioindikatorske vrste 123