Views
10 months ago

BIO 9 UC 9.pregled

Ponovitev 1. Biologija

Ponovitev 1. Biologija in družba Povzetek .................................................................. Biološko znanje je temelj za medicino, veterino, farmacijo, biotehnologijo, kmetijstvo, gozdarstvo, živinorejo, živilsko industrijo itd. Biologija je primer znanosti, ki je temeljna, a vodi tudi v kopico uporabnih raziskav. S svojimi spoznanji se vključuje tudi v interdisciplinarne raziskave. Biološko znanje je vse pomembnejše za sprejemanje odločitev na osebni in tudi na družbeni ravni – za sprejemanje ustrezne nacionalne in mednarodne zakonodaje (aktivno državljanstvo). Ključni pojmi ........................................................... biologija – naravoslovna veda, ki proučuje razvoj, zgradbo in delovanje živih sistemov in njihovo medsebojno povezanost ter procese v živi naravi od molekularne ravni pa vse do biosfere interdisciplinarna znanost oz. interdisciplinarne raziskave – znanost oz. raziskave, ki vključujejo spoznanja različnih ved; v takšnih raziskavah sodelujejo strokovnjaki z različnih področij znanosti temeljna znanost oz. temeljne raziskave – znanost oz. raziskave, ki preučujejo in opisujejo temeljne značilnosti in zakonitosti nekega področja uporabna znanost oz. uporabne raziskave – znanost oz. raziskave, ki izsledke temeljnih znanosti poskušajo pretvoriti v uporabne in koristne stvari. Dejavnosti ............................................................... • Naštej še nekaj primerov prenosa biološkega znanja iz temeljne znanosti v uporabo. Razmisli, katera so bila potrebna znanja iz temeljne znanosti, ki so bila v ozadju prenosa znanja v uporabo. • Razmisli, katero znanje ali spoznanje bi lahko prenesli v uporabo. Zapiši primer. • Da vidiš, v kolikšni meri se v slovenski zakonodaji zrcalijo biološka spoznanja, na spletni strani Registra predpisov Slovenije http://zakonodaja.gov.si/, kjer je povzeta vsa zakonodaja Republike Slovenije, poišči in si oglej naslednje zakone: - Zakon o ohranjanju narave (ZON), - Zakon o zašciti živali (ZZZiv), - Zakon o gozdovih (ZG), - Zakon o kmetijstvu (ZKme-1), - Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (ZRGSO). • Poišči še kakšne druge zakone, ki so povezani z biološkim področjem oz. znanjem. • Domnevamo, da bomo v prihodnosti lahko natančno poznali dedne lastnosti vsakega posameznega človeka. Ali bi se ti zdelo prav, da bi bili ti podatki na voljo zavarovalnicam, ki bi tako za nas lahko pripravile osebne zavarovalne police in jih vrednotile glede na posameznikova tveganja za določene bolezni? Kaj pa, če bi bili ti podatki na razpolago delodajalcem? Svoj odgovor utemelji. 10

4. 2. Kemija živih Biotehnologija sistemov (biokemija) BIOKEMIJA, nekateri ji pravijo tudi biološka kemija, preučuje kemijske spojine (predvsem biološke makromolekule) in kemijske procese v živih organizmih. Znanje s področja kemije združuje z znanjem s področja biologije in je zato interdisciplinarna veda. Njeni izsledki so pomembni za medicino, farmacijo, veterino, biotehnologijo, agronomijo in živinorejo, gozdarstvo, živilsko industrijo … Ključni pojmi • biokemija • osnovni gradniki 11